Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Andrićgrad poslovao s gubitkom, revizori upozoravaju na rizik po RS

andricgrad

Preduzeće „Andrićgrad“ d.o.o. Višegrad poslovalo je prošle godine s gubitkom od 270.285 KM.

Uz taj neto gubitak prikazan u finansijskim izvještajima za 2016., iskazan je i neraspoređeni dobitak iz ranijih godina u iznosu od 3.496.389 KM za koji nije donesena odluka o raspoređivanju, kao ni odluka o pokriću gubitka iz 2016., upozorila je Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS-u.

Iako su RS i općina Višegrad uložili u projekt „Andrićgrad“ najviše sredstava, u osnovanom privrednom subjektu “Andrićgrad” oni su manjinski akcionari s po 24,5 posto kapitala, a većinski paket je u rukama režisera Emira Kusturice, odnosno njegovog preduzeća „Lotika“ d.o.o. Užice.

U Informaciji predstavnika Vlade u skupštini akcionara ovog privrednog društva, koju je Vlada prihvatila na sjednici od 27.oktobra 2016. navodi se da ukupna ulaganja Vlade u projekat „Andrićgrad“ Višegrad iznose 11.051.511 KM, općine Višegrad 5.702.450 KM i preduzeća „Lotika“ d.o.o. 1.720.100 KM, dok su donacije od pravnih i fizičkih osoba 4.766.700 KM.

Revizori su upozorili da je Vlada preduzeću „Andrićgrad“ d.o.o. Višegrad dodijelila koncesiju na zemljištu površine 30.913 m2 na ušću rijeke Rzav u Drinu, na način da je Vlada RS-a (koncedent) saglasna da su objekti koje „Andrićgrad“ d.o.o. (koncesionar) izgradi u okviru realizacije „Projekta izgradnje naselja Andrićgrad u opštini Višegrad“ isključivo vlasništvo i posjed koncesionara, te da se koncesionar bez daljeg pitanja i saglasnosti koncedenta (Vlade Republike Srpske), može kao vlasnik i posjednik upisati u zemljišnoj knjizi i nadležnom katastarskom odjelu.

Uz to, Vlada je dala saglasost da bez njegog posebnog pitanja i saglasnosti koncesionar može pravnim poslom prenijeti na treće osobe pravo vlasništva i/ili pravo posjeda na objektima koje izgradi u okviru realizacije „Projekta izgradnje naselja Andrićgrad u opštini Višegrad“, pri čemu takav prenos ne može i ne smije biti od uticaja na pravo vlasništva na zemljištu, uključujući i njihov upis u zemljišne operate (knjige), kao i na prava i obaveze utvrđene ugovorom.

-Omogućavanje pravnog posla s trećim osobama – pravo prenosa dodijeljenih koncesija i izgrađenih nekretnina (prvenstveno finansirane iz kapitalnih grantova Republike Srpske) bez posebne saglasnosti i odobrenja Vlade RS-a, otvara mogućnost odliva značajnih budućih koristi koje bi se mogle ostvariti u „Andrićgrad“ d.o.o. i kojima bi se mogao osigurati djelimični povrat uloženih sredstava u Projekat izgradnje naselja Andrićgrad – upozorila je revizija.

Osim toga, kako dodaju, delegiranje aktivnosti i transakcija vezanih za realizaciju Projekta izgradnje naselja Andrićgrad u općini Višegrad preko više različitih ministarstava i institucija Vlade RS-a, ovaj rizik povećava (odsustvo konkretne odgovornosti za sveobuhvatno ispunjavanje ciljeva projekta).

Revizori su upozorili i da nije uspostavljen jasan mehanizam razmjene i objedinjavanja informacija vezanih za Projekat izgradnje naselja „Andrićgrad“ na način koji obezbjeđuje njihovu pravovremenost, tačnost i sveobuhvatnost.

Skupština „Andrićgrad“ d.o.o. (u kojoj je Vlada RS-a predstavnik manjinskog učešća) u proteklom periodu nije razmatrala definiranje konačnih vlasničkih udjela.

-Imajući u vidu bilans prema kojem preduzeće iskazuje gubitak, i s obzirom na stratešku opredjeljenost, dugoročnost i veličinu ulaganja Republike Srpske u Projektu izgradnje naselja Andrićgrad u opštini Višegrad i nesrazmjer iskazanog učešća u osnovnom kapitalu d.o.o. „Andrićgrad“ mišljenja smo da je prisutan rizik od gubitka ulaganja usljed tekućeg poslovanja firme „Andrićgrad“ – upozorila je Glavna služba za revizju javnog sektora RS-a.