Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

2019. godina

Polugodišnji izvještaj RBI: Solidan rast kredita, dalje jačanje kapitala

Johann Strobl generalni direktor Raiffeisen Bank Internatonal AG

Pozitivan neto prihod od kamata i rast neto prihoda od naknada i provizija (za 8, odnosno 5 procenata respektivno, na godišnjem nivou, prilagođeno za prihode prodaje osnovnih bankarskih poslova u Poljskoj u 2018. godini)

U prvom polugodištu 2019. godine, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 571 milion eura.

“Krediti klijentima porasli su za 9 procenata, posebno u Austriji, Rusiji i Centralnoj Evropi u prvoj polovini 2019. godine. I pored okruženja niskih kamatnih stopa, došlo je do pozitivnog razvoja neto prihoda od kamata te neto prihoda od naknada i provizija, a troškovi rizika ostali su na veoma niskom nivou”, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

Generalno, neto prihod od kamata porastao je neznatno za 2 miliona na 1.664 miliona eura. Neto kamatna marža¬ opala je za 7 baznih poena i iznosi 2,42 procenta, uglavnom zbog rasta poslovanja sa niskim maržama u centrali, te kretanja marži u Rusiji i Bjelorusiji.

Opći administrativni troškovi su povećani za 3 miliona eura na godišnjem nivou i iznose 1.497 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 4,8 procentna poena na 60,7 procenata.

Umjereni gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine

Gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine i dalje su niski u izvještajnom periodu i iznose 12 miliona eura, u poređenju ¬sa 83 miliona eura neto otpuštanja rezervisanja za kreditne gubitke u istom periodu prošle godine, uglavnom usljed priliva i povrata.

NPE koeficijent smanjen je za 0,3 procentna poena od početka godine, te iznosi 2,3 procenta. Koeficijent pokrivenosti NPE poboljšan je za 0,7 procentnih poena na 59,0 procenata.

Koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) iznosi 17,8 procenata

CET 1 koeficijent (potpuno ispunjen) iznosio je 13,8 procenata, tier 1 koeficijent (potpuno ispunjen) bio je 15,3 procenta (svaki je porastao za 0,4 procentna poena), a koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) je bio 17,8 procenata (smanjen za 0,3 procentna poena).

Kvartalno poređenje

Neto prihod od kamata porastao je za 2 procenta na kvartalnom nivou, ili za 15 miliona eura na 840 miliona eura, što odražava rast obima od 14 miliona eura u Rusiji. Veći obim kredita nefinansijskim korporacijama i domaćinstvima u Ukrajini također je doveo do povećanja neto prihoda od kamata od 4 miliona eura, dok je niži prihod od kamata od izvedenica u Mađarskoj doveo do smanjenja od 3 miliona eura. Neto kamatna marža smanjena je za 2 bazna poena na 2,40 procenta kao rezultat povećanja obima uglavnom kratkoročnih poslova sa niskom maržom u centrali.

Opći administrativni troškovi iznosili su 773 miliona eura u drugom kvartalu 2019. godine, što je povećanje od 49 miliona eura u poređenju sa prethodnim kvartalom.

U drugom kvartalu 2019. godine, gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine iznosili su 2 miliona eura, u poređenju sa 9 miliona eura u prethodnom kvartalu.

Konsolidovana dobit poboljšana sa 119 miliona na 345 miliona eura, uglavnom odražava smanjenje troškova od 97 miliona eura za namete i posebne vladine mjere, od kojih je većina morala biti knjižena u cijelosti u prvom kvartalu.

Prognoza

RBI će težiti da poveća obim plasiranih kredita uz prosječni godišnji procentualni rast u okviru srednjih jednocifrenih vrijednosti.

Očekuje se da koeficijent rezervisanja za finansijsku 2019. godinu bude ispod 45 baznih poena.

Banka predviđa dalje smanjenje NPE koeficijenta.

RBI ima za cilj postići koeficijent troškova i prihoda od oko 55 procenata u 2021. godini.

U narednim godinama, cilj banke je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata.

Na srednjoročnoj osnovi, banka želi zadržati koeficijent CET1 od oko 13 procenata.

Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 procenata konsolidovane dobiti.