Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Budžeti rastu u Federaciji, smanjen broj zaposlenih u federalnim organima

vlada_105_foto1

Vlada FBiH na današnjoj sjednici upoznala se s konsolidovanim izvješćem o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za razdoblje januar -mart 2017. godine.

Dokument je rađen na temelju finansijskih izvješća o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova, a sadrži informacije o strukturi ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Ukupni prihodi za razdoblje jauar-mart 2017. godine iznose 1.827,1 miliona KM što je za 147,2 miliona KM ili za 8,8 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 22,2 posto. Prihodi od poreza iznose 1.581 miliona KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 86,6 posto.

U odnosu na razdoblje januar-mart 2016. godine njihovo ostvarenje veće je za 102,2 miliona KM ili 6,9 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 23,6 posto.

Neporezni prihodi za razdoblje januar-mart 2017. godine iznose 139,4 miliona KM i čine 13,1 posto ukupnih porihoda. U odnosu na prva tri mjeseca 2016. njihovo ostvarenje je veće za 45,3 miliona KM, ili za 23,4 posto, a u odnosu na plan ostvarenje je 22,8 posto.

Posmatrajući po nivoima vlasti, Budžet FBiH ostvario je u razdoblju 1.1.- 31.3.2017. godine suficit od 14,4 miliona KM.

I ukupan finansijski rezultat svih kantona je u suficitu od 64,7 miliona KM, a suficit od 54,3 miliona KM ostvarile su i općine.

Ukupan finansijski rezultat na nivou sektora socijalne zaštite (vanbudžetski fondovi Federacije BiH) je u suficitu od 44,6 miliona KM.

Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih federalnih budžetskih korisnika manji su za 0,8 posto, a u kantonima veći za 1,7 posto, dok je u općinama povećanje 3,1 posto.

U federalnim organima nastavljen je trend smanjenja broja uposlenih, pa je u aprilu ove godine iznosio 6.709, što je 327 manje nego u istom mjesecu 2015. godine, kada je bilo 7.036 zaposlenih.