Ombudsmani BiH: Zabrinjavajući trend porasta vršnjačkog nasilja

vrsnjacko nasilje
Ilustracija

Ombudsmani Bosne i Hercegovine koriste priliku da, na osnovu zaprimljenih žalbi građana, ali i kontinuiranog praćenja izvještavanja medija o aktualnim dešavanjima u društvu, ukažu na zabrinjavajući trend porasta vršnjačkog nasilja.

Nasilje među djecom obuhvata širok spektar agresivnih ponašanja koja se događaju među djecom, od rješavanja sukoba nasilnim putem, neprihvatljivog izražavanja ljutnje ili frustracije, do ozbiljnih incidenata uz upotrebu oružja, navode Ombudsmeni BiH u saopćenju za javnost.

Ombudsmani posebno izražavaju zabrinutost zbog slučajeva kada se vršnjačko nasilje snima, pa se snimci događaja postavljaju na brojnim medijskim portalima i društvenim mrežama, što dovodi do dodatne traumatiziranosti žrtve nasilja i ugrožavanja prava na privatnost.

Ombudsmeni su uočili, uvažavajući rad i praksu po pojedinačnim žalbama roditelja, da su nastavnici i stručno osoblje škole slabo pripremljeni za nošenje sa problemom nasilja u školi.

Posljedica toga je da nasilje nad i među djecom, iako dosta rašireno, ostaje najčešće skriveno, proizvodeći negativne reperkusije po djecu i okolinu na način da se nepovoljno odražava na proces učenja, a samim tim i na budućnost naše zajednice u cjelini.

Ombudsmani stoga smatraju da je potrebno uspostaviti jasna, definirana pravila ponašanja u školama, ojačati ulogu psihologa i socijalnih radnika, uvesti preventivne mjere, ohrabriti izvještavanje o vršnjačkom nasilju među djecom i školskim djelatnicima, te osmišljavati i provoditi kontinuirane tečajeve o vršnjačkom nasilju za sve koji su uključeni u rad s djecom.

Pored postupanja u pojedinačnim predmetima po prijavama građana/roditelja, te generalnih preporuka koje su uputili najvišim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Ombudsmani će razmotriti i poduzimanje drugih mjera, prvenstveno u pravcu preventivnog djelovanja, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta, saopćeno je.