Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Utvrđen novi sistem za obračun visine penzije u FBiH

penzioneri

Na osnovu Strategije reforme penzionog sistema u Federaciji BiH, koju je usvojio Parlament FBiH, te na osnovi Reformske agende, interresorna Radna skupina sačinila je i dostavila Prednacrt, a Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Zakon polazi od smjernica baziranima na nepovoljnim prognozama socijalne održivosti penzionog sistema u Federaciji BiH i pokazanim lošim demografskim izgledima.

Ukratko, procijenjeno je kako će, ako postojeći sistem u Federaciji BiH ne bude reformiran, i ako budu nastavljeni ekonomski i demografski trendovi, pad radno sposobnog stanovništva biti preliven na teret zaposlenih/osiguranika i prihode od doprinosa, što bi se prema postojećem sistemu „koeficijenta“ (tj. isplati onoliko koliko imaš) nužno odrazilo i na buduću visinu relativnih mirovina i redovnost isplate.

U pripremi ovoga zakona održano je niz sastanaka sa zainteresiranim stranama, između ostalih, sa Savezom samostalnih sindikata BiH, Udruženjem poslodavaca Federacije BiH, te, što je posebno bitno, sa Savezom udruženja penzionera u Federaciji BiH, koji su u pismenoj formi dostavili prijedloge, primjedbe i sugestije na Prednacrt zakona, koje su razmotrene i djelomično usvojene i ugrađene u tekst zakona, nakon čega je zaključeno da Prednacrt može biti dobra osnova za utvrđivanje Nacrta zakona i dalje upućivanje u zakonodavnu proceduru, a da će primjedbe koje nisu usvojene biti dodatno razmotrene kroz javnu raspravu i neposredne kontakte.

Novine ovoga zakona su novi sistem utvrđivanja visine penzija i to uvođenjem bodovne formule. Time je visina penzije bazirana na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima, tako da automatizmom dovodi do određenoga stepena pravičnosti jer će osobe koje više izdvajaju imati i veće penzije. Važno je i da je novim zakonom predviđen mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz tzv. najnižu penziju i to u dosadašnjem iznosu koja će i dalje biti usklađivana s porastom troškova života.

Predviđena je vrijednost općeg boda od 13,6 maraka koja se usklađuje prema postotku porasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a penzija prema postotku porasta troškova života na godišnjoj razini u Federaciji BiH u prethodnoj godini, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Predloženo je napuštanje sistema koeficijenta i uvođenje redovnoga i transparentnoga usklađivanja mirovina, čime se uvodi najbolja svjetska praksa u penzioni sistem u Federaciji BiH.

Propisano je i trezorsko poslovanje nositelja osiguranja, kako bi se svi prihodi od doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje slijevali na jedan „proračunski račun“ iz kojega bi bile isplaćivane penzije. Takav pristup bi osigurao veću transparentnost u trošenju javnih sredstava i stabilnost isplate penzija. Zbog složenosti uvođenja, predviđeno je prijelazno razdoblje za uvođenje trezorskog poslovanja u kojemu je potrebno stvoriti finansijske i tehničke mogućnosti, koje ne može biti duže od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona. Ostavljena je mogućnost da to bude urađeno i ranije, o čemu odluku donosi Vlada F BiH.

I druga zakonska rješenja dovode do smanjenja pritiska na penzioni sistem jer postupno pooštravaju uvjete za ostvarivanje prava na starosnu i porodičnu penziju, uz izuzetke koji su primjereni socijalno-ekonomskim prilikama u Federaciji BiH, na odgovarajući način proširuju mirovinski obuhvat i stvaraju pretpostavke za uvođenje pravičnih stopa doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranja u dijelu koji se odnosi na staž s uvećanim trajanjem.

Vlada je danas ocijenila kako se radi o vrlo bitnom zakonu, koji je od ključne važnosti za Federaciju BiH, u smislu osiguranja finansijske stabilnosti Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje i osiguranja redovnosti isplate penzija.

Zato će, tokom javne rasprave o tekstu danas utvrđenoga nacrta zakona, Vlada organizirati okrugli stol na kojemu će učestvovati svi zainteresiranih i imati priliku dati svoje prijedloge na ponuđena zakonska rješenja.