Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

goražde

Utvrđena konačna lista, stipendiju od Vlade BPK dobiće 161 student

FOTO: D. B./Fokus.ba
Goražde

Na prijedlog tog ministarstva razmatrani su i u dalju skupštinsku proceduru upućeni Godišnji operativni i finansijski izvještaji o radu JU „Zavod za javno zdravstvo“ i JZU „Kantonalna bolnica“ BPK Goražde za 2023. godinu

Vlada BPK Goražde  na današnjoj redovnoj sjednici utvrdila je konačnu listu za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2023/2024. godinu. U ovoj studijskoj godini stipendirat će se 161 student, za što će biti izdvojeno 207.410 KM. Na današnjoj sjednici  data je saglasnost resornom ministarstvu za potpisivanje ugovora o dodjeli studentskih stipendija sa studentima koji su ostvarili  to pravo.

Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport saglasnost je data i na odluku o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde. Za dodatne programe  shodno Kriterijima za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na niovu BPK-a i Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda -Tekući transferi za sport za 2024. godinu, iznos od 2.000 KM odobren je OK „Goražde“ Goražde za učešća u Play off-u Premijer lige BiH za žene, dok je iznos od 6.000 KM odobren KK „Radnički“ Goražde za učešće u Play off-u A1 lige.

Prije donošenja Konačnog plana raspodjele sredstava za finanisranje sporta a uvažavajući objektivne potrebe na prijedlog ovog ministarstva, saglasnost je data i  na odluku kojom se odobrava akontativna isplata finansijskih sredstava za osam sportskih klubova  u iznosu od 28.000 KM.

Iz budžeta resornog ministarstva sa ekonomskog koda – Tekući transferi za kulturu odobrena su novčana sredstva  od 5.000 KM Kulturnom udruženju mladih BPK Goražde,  za sufinansiranje realizacije i organizacije projektnih aktivnosti pod nazivom  „Snimanje, editing i produkcija novih audio/video materijala“ što ima za cilj promociju BPK. Na prijedlog tog ministarstva na današnjoj sjednici utvrđen je i u dalju skupštinsku proceduru upućen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju BPK Goražde.

Iz resora Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, odlukama Vlade BPK Goražde data je saglasnost na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda – Tekući transferi neprofitnoj organizaciji – Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije za 2024. godinu,  Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda -Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za kanton) za 2024. godinu, čija je vrijednost 90.000 KM te Program utroška sredstava sa ekonomskog koda – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2024. godinu, čija je vrijednost 200.000 KM. Saglasnost je data i na odluku o odobravanju isplate 25.000 KM  JU „Dom za stara i iznemogla lica“ BPK Goražde , za finansiranje preostalih obaveza ove javne ustanove po osnovu Sporazuma sa Poreznom upravom FBiH o plaćanju dužnih javnih prihoda u ratama te subvencioniranja cijene za pružene usluge smještaja i boravka korisnika, kako bi se održala finansijska stabilnost i likvidnost.

Na prijedlog tog ministarstva razmatrani su i u dalju skupštinsku proceduru upućeni Godišnji operativni i finansijski izvještaji o radu JU „Zavod za javno zdravstvo“ i JZU „Kantonalna bolnica“ BPK Goražde za 2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za privredu razmatran je i u dalju skupštinsku proceduru upućen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumamam u BPK Goražde te Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo za 2023. godinu. Ovom ministarstvu saglasnost je data i na  Program utroška sredstava za veterinarstvo za 2024. godinu, čija je vrijednost 10.000 KM, kako bi se stvorile pretpostavke za isplatu subvencija u veterinarstvu.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose utvrđeni su i u dalju skupštinsku proceduru upućeni prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK Goražde, koji bi se zbog malih suštinskih izmjena trebali razmatrati  po skraćenom postupku  te nacrt Zakona o pravobranilaštvu BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja utvrđen je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji bi se također, zbog manjih suštinskih izmjena  trebao razmatrati po skraćenom postupku, a kako bi se ispoštovale obaveze donošenja podzakonskih akta iz nedavno usvojenog zakona, saglasnost ovom ministarstvu data je na Pravilnik za ostvarivanje prava na participaciju troškova za priključak stabmbenog objekta na infrastrukturne  mreže te Pravilnik za ostvarivanje prava participacije troškova naknada za građevinsko zemljište za potrebe branilaca i članova njihovih porodica, saopćeno je iz Službr za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.