Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Vijeće ministara usvojilo Strategiju za reformu sektora pravde u BiH

vijece ministara bih nova

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, razmotrilo je i usvojilo Strategiju za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine.

Zaduženo je Ministarstvo pravde BiH da u koordinaciji sa Ministarstvom pravde Federacije BiH, Ministarstvom pravde Republike Srpske i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH u roku od 90 dana izradi i Vijeću ministara BiH dostavi na razmatranje Prijedlog usaglašenog Akcionog plana za implementaciju Strategije za reformu sektora pravde u BiH.

Akcionim planom bit će definiran sadržaj reformskih mjera i aktivnosti iz Strategije, te realni vremenski rokovi za njihovu realizaciju.

Zaduženo je Ministarstvo pravde BiH da Vijeću ministara BiH redovno podnosi cjelovite informacije o svim preuzetim i realiziranim aktivnostima na izradi Akcionog plana, te da osigura da svi stavovi koje predstavnici Ministarstva pravde BiH, odnosno Vijeća ministara BiH, budu iznosili prilikom izrade Akcionog plana i u okviru Strukturalnog dijaloga između BiH i EU budu prethodno u potpunosti usaglašeni na nivou Vijeća ministara BiH.

Strateška vizija je efikasan, efektivan i koordiniran sistem pravde u BiH, koji je odgovoran prema svim građanima i potpuno usklađen sa standardima EU i najboljom praksom, garantirajući vladavinu prava. Strategija je izrađena zajedničkim radom ministarstava pravde BiH, entiteta i kantona, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) i Pravosudne komisije Brčko Distrikta, te predstavnika udruženja sudija, tužilaca, advokata, notara, medijatora i drugih nevladinih organizacija. Strategijom je identificirano pet najvažnijih reformskih oblasti, i to: pravosuđe, pristup pravdi, podrška ekonomskom razvoju, izvršenje krivičnih sankcija i pitanja u vezi s koordinacijom, rukovođenjem i odgovornošću sektora pravde u BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Izvještaj o izvršenju budžeta

Vijeće ministara na današnjoj je sjednici usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2015. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u predmetnom periodu iznose 523.910.053 KM ili 55 posto u odnosu na planirana sredstva za ovu godinu. Od toga 481.302.772 KM su ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija, i to: prihodi s Jedinstvenog računa UIO-a za finansiranje institucija BiH (367.704.162 KM), neporezni prihodi (105.402.453 KM), tekući transferi iz inozemstva (7.869.768 KM) i transferi od drugih nivoa vlasti (326.389 KM).

Institucije BiH su nastavile s mjerama štednje u vezi s bruto plaćama i naknadama troškova zaposlenih, a ostvarene su i dodatne uštede na materijalnim troškovima. Osim toga, donesen je moratorij na zapošljavanje u institucijama BiH, osim u izuzetnim slučajevima koje mora odobriti Vijeće ministara BiH. U tom smislu, institucije na nivou BiH su ispunile sve dogovorene uvjete iz Pisma namjere za realizaciju stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

Ukupno izvršeni rashodi Budžeta institucija BiH u prvoj polovini 2015. godine iznose 411.889.161 KM, ili 43 posto u odnosu na usvojeni budžet za 2015. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 34 posto u odnosu na korigirani koji uključuje dodatna namjenska sredstva. U strukturi rashoda, na budžetske korisnike se odnosi 404.695.901 KM ili 98,25 posto udjela u ukupnim rashodima. Izravni transferi s Jedinstvenog računa trezora izvršeni su u iznosu od 7.152.260 KM ili 1,74 posto udjela, a rezerviranja u iznosu od 41.000 KM ili 0,01 posto udjela u ukupnim rashodima. U periodu od 1. januara do 30. juna dospjele obaveze po vanjskom dugu servisirane su u potpunosti i na vrijeme, u ukupnom iznosu od 301,03 miliona KM, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Saradnja s EUROPOL-om

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Ureda evropske policije (EUROPOL).

Svrha ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje između EUROPOL-a i BiH kako bi se podržale države članice EU i BiH u sprečavanju i borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i drugih vidova međunarodnog kriminala, naročito putem razmjene informacija između EUROPOL-a i BiH.

Također, BiH i EUROPOL će ponuditi jedni drugima podršku kako bi bila olakšana uspostava i djelovanje zajedničkih istražnih timova. Zajednička kontakt tačka BiH za saradnju s EUROPOL-om bit će Ministarstvo sigurnosti BiH.

Kontakt tačka bit će uspostavljena u skladu sa privremenom Odlukom Vijeća ministara BiH o uspostavi saradnje i razmjene informacija mjerodavnih tijela za provođenje zakona u BiH i EUROPOL-a, koja je objavljena u Službenim glasniku 7/14.

Prema Odluci, zajedničku kontakt tačku u Bosni i Hercegovini čine: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, Granična policija Bosne i Hercegovine, Služba za poslove sa strancima, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo sigurnosti BiH dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi ministar sigurnosti BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.