BiH

Fond PIO RS-a u deficitu, kreditima i dugovima

05/09/2015

Budžetski deficit Fonda PIO RS za 2014. godinu iznosio je 34.155.836 KM, dok su ukupne obaveze bile čak 215.991.755 miliona KM.

Manjak prihoda je posljedica prije svega neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a što se posebno odnosi na javne zdravstvene ustanove (bolnice i domovi zdravlja), koje su na kraju 2014. godine dugovale 59.733.327 KM, javna preduzeća u kojima je RS većinski vlasnik duguju 41.475.927 KM, dok je dug javnih preduzeća nad kojima je pokrenut stečaj ili likvidacija 85.734.007 KM, itd.

Prema podacima Fonda PIO RS, ukupna dugovanja po osnovu doprinosa na kraju 2014. godine iznose čak 390.905.487 KM.

Kratkoročne obaveze Fonda PIO RS na kraju 2014. godine iznosile su 145.199.051 KM

Navedeni iznos sastoji se iz potraživanja po osnovu glavnog duga u iznosu 337.585.099 KM i potraživanja po osnovu obračunatih kamata u iznosu 53.320.388 KM.

U informaciji o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2014. godinu, koju će na narednoj redovnoj sjednici razmatrati poslanici Skupštine RS-a, se navodi da, dok na jednoj strani postoje značajna potraživanja, na drugoj strani, s ciljem održavanja tekuće likvidnosti i kontinuiteta u isplati penzija na dostignutom nivou, Fond PIO RS je bio prinuđen posegnuti za novim dugoročnim kreditnim zaduženjem od 40 miliona KM na period od četiri godine, što je i realizovano u drugoj polovini 2014. godine, uz dalje korištenje revolving kredita kod poslovnih banaka u iznosu od 43 miliona KM.

Kratkoročne obaveze Fonda PIO RS na kraju 2014. godine iznosile su 145.199.051 KM, a tu su i obaveze po osnovu dugoročnog kredita u iznosu od 42.769.363 KM, shodno Odluci o indirektnom zaduživanju Republike Srpske za račun fondova socijalne sigurnosti i javne zdravstvene ustanove.

Dugoročne obaveze na kraju prošle godine odnosile su se na dugoročne finansijske obaveze koje predstavljaju obaveze po osnovu dugoročnog kredita – indirektno zaduživanje u iznosu od 38.462.707 KM i direktno dugoročno zaduživanje Fonda PIO RS u 2014. godini u iznosu 32.265.145 KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.