BiH

I RS dobija policijske uprave, brišu se CJB i SJB

06/12/2016

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da se izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima mijenja naziv osnovnih organizacionih jedinica van sjedišta Ministarstva, odnosno centri i stanice javne bezbjednosti se transformišu u policijske uprave.

Obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Lukač je naveo da se predloženim izmjenama i dopunama pristupilo radi usklađivanja Zakona sa Zakonom o republičkoj upravi, kojim je Republička uprava civilne zaštite stekla status samostalne republičke upravne organizacije.

“Osim toga, u pogledu potrebnog radnog iskustva za izbor direktora policije umjesto tri predloženo je pet godina radnog iskustva na radnim mjestima za koja su predviđeni čin glavni inspektor”, naveo je Lukač.

On je dodao da se predmetnim zakonom predlaže da se radnici zatečeni na radu u Ministarstvu, a koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju više od 20 godina efektivnog radnog staža na poslovima stručne spreme oslobađaju od obaveze polaganja stručnog ispita.

“Isto tako, u odnosu na važeće zakonsko rješenje, precizirano je da čin generalnog inspektora policije stiče policijski službenik koji je raspoređen na poslove i zadatke rukovodioca osnovne organizacione jedinice”, naveo je Lukač.

On je istakao da je novina u odnosu na važeća rješenja i obrada ličnih podataka, zaštita tajnih podataka i razmjena podataka, kao i nadležnost Ministarstva za vođenje evidencija JMB, prebivališta i boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava, registrovanih vozila i dokumenata za registraciju vozila i registra novčanih kazni, a u skladu sa propisima koji regulišu predmetnu oblast.

Komentari