BiH

Iz budžeta dobili 4,4 miliona KM, a nisu uspjeli napraviti ni srednjoročni plan

21/09/2018

Federalni revizori su u proteklom periodu utvrdili brojne neregularnosti u Federalnoj direkciji robnih rezervi te izdali niz preporuka ovoj instituciji koja je dužna obezbijediti dovoljne količine osnovnih zaliha, u slučaju da dođe većih nesreća ili rata.

No, ova direkcija i pored 4,4 miliona KM odobrenih iz budžeta u 2017. godini nije uspjela donijeti ni srednjoročni plan robnih rezervi kojim bi se utvrdila vrsta, količina i vrijednost federalnih robnih rezervi, njihov teritorijalni razmještaj, količina roba za zanavljanje, najmanja količina robe koja mora biti stalno na raspolaganju itd.

„Ovo naglašavamo iz razloga jer smatramo da je srednjoročni plan osnov za izradu godišnjeg plana kojeg je Direkcija u svakom slučaju trebala uraditi i predložiti Vladi FBiH na usvajanje. Također,  ne  možemo potvrditi  da  je  Direkcija  poduzela  sve  mjere  za osiguranje uskladištene robe. Navedeno ukazuje  da  se problematici  robnih rezervi ne pristupa sistemski i strateški, niti se od strane Vlade Federacije BiH i ostalih nadležnih  organa  i  institucija  pridaje  potreban  značaj“, upozorili su federalni revizori.

Revizorski izvještaj

Revizijom je utvrđeno i da Godišnji program Direkcije za 2017. godinu ne sadrži najmanju količinu  robe po vrstama.

„To je roba koja mora biti stalno na raspolaganju za potrebe snabdijevanja u slučaju prirodnih  i drugih nesreća većeg obima i rata, te broj dana snabdijevanja ovim količinama,  kao i uslove pod kojima se određene vrste i količine federalnih robnih rezervi povjeravaju na skladištenje. Također, nije donesen srednjoročni program od pet godina, niti je isti predložen od Direkcije. Planirane rezerve u novcu nisu izdvojene na poseban račun, niti Direkcija ima otvoren podračun u okviru Jedinstvenog računa“, naveli su federalni revizori.

Revizorski izvještaj

Utvrđeno je i da Federalna direkcija robnih rezervi nije poduzela adekvatne mjere u cilju naplate sumnjivih i spornih potraživanja u iznosu od 91.934 KM.

„Za određeni broj nabavki roba i usluga nije blagovremeno započeta procedura javnih  nabavki, dok je bez provođenja postupka javne nabavke zaključen ugovor za skladištenje i  zanavljanje deterdženta. Direkcija nije dosljedno pratila realizaciju zaključenih ugovora“, navedeno je u izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH koji se odnosi na Federalnu direkciju robnih rezervi.

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.