BiH

Ured za reviziju

Izvršena finansijska revizija 19 korisnika budžeta Federacije BiH

02/06/2022

S ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, te jačanja sistema internih kontrola i finansijskog upravljanja, u izvještajima je dato 208 preporuka, od čega je 136 nerealizovanih iz ranijeg perioda i 72 nove preporuke

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je finansijsku reviziju 19 korisnika budžeta Federacije BiH i to Parlamenta FBiH, predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vlade FBiH (Generalnog sekretarijata) i 16 ministarstava za 2021. godinu. Ukupno izvršenje budžeta ovih institucija je 2.113.740.348 KM.

Finansijska revizija izvršena je u skladu s INTOSAI-jevim Okvirom profesionalnih objava i Međunarodnim revizorskim standardima, a obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i drugim propisima. Za finansijske izvještaje dato je 14 mišljenja bez kvalifikacije (pozitivna) i pet mišljenja s rezervom, a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je šest mišljenja bez kvalifikacije (pozitivna) i 13 mišljenja s rezervom.

S ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, te jačanja sistema internih kontrola i finansijskog upravljanja, u izvještajima je dato 208 preporuka, od čega je 136 nerealizovanih iz ranijeg perioda i 72 nove preporuke.

Praćenjem implementacije ranije datih preporuka utvrđeno je da je 43 posto potpuno i djelimično realizovano, 44 posto je nerealizovano i 13 posto je ocijenjeno kao neprovodivo.

Kod određenih budžetskih korisnika konstatovane su nepravilnosti koje su uticale na istinite i fer finansijske izvještaje, a odnose se na knjigovodstveno evidentiranje koje nije izvršeno na osnovu relevantne dokumentacije i u izvještajnom periodu.

Većina nepravilnosti, odnosno odstupanja od uspostavljenih kriterija za reviziju kod ovih subjekata odnosi se na neusklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, od kojih su najznačajnije netransparentna raspodjela i neadekvatno planiranje i nadzor nad namjenskim utroškom tekućih transfera, koji predstavljaju izvršena nepovratna davanja fizičkim i pravnim osobama, udruženjima i nižim nivoima vlasti za tekuće svrhe.

Dio transfera dodijeljen je korisnicima bez primjene kriterija koji su usvojeni odlukama Vlade FBiH ili primjenom kriterija koji nisu mjerljivi, zbog čega nije osigurana transparentnost prilikom bodovanja i odabira korisnika. Također, nije izvršen adekvatan nadzor nad namjenskim utroškom realizovanih transfera, kako bi se osiguralo namjensko raspolaganje nepovratnim budžetskim sredstvima.

Prilikom nadzora nije utvrđen nenamjenski utrošak odobrenih sredstava finansijske pomoći u uslovima pandemije COVID-19, niti je proveden postupak povrata sredstava kod korisnika koji su smanjili broj radnika na 31. decembar 2020. godine u odnosu na 30. septembar 2020. godine, što nije u skladu s Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Očekuje se da Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju organizuje rasprave s rukovodiocima institucija u vezi s ovim revizijama i time podstakne na implementaciju preporuka i otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.