BiH

Na zaštićenoj nekropoli stećaka na Sokocu grade crkvu?! (FOTO)

10/09/2018

“Imamo saznanja, a uvjerili smo se i iz prve ruke obilaskom lokaliteta u Bjelosavljevićima, da je u toku izgradnja nove pravoslavne crkve u jezgri nacionalnog spomenika – Nekropole sa stećcima u Bjelosavljevićima, Crkvina, Opština Sokolac”, objavili su uz fotografije sa lica mjesta administratori Facebook stranice Sva Bosna.

– Na Bjelosavljevićima prave crkvu u zoni nacionalnog spomenika, a Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika se uopšte ne oglašava po ovom pitanju, iako je Daytonskim mirovnim sporazumom Anexom 8 regulisano pitanje zaštite nacionalnih spomenika – a ova nekropola to jeste, stoji u spomenutoj objavi uz fotografije na kojima se vide dosadašanji radovi na izgradnji crkve.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na 57. sjednici, održanoj od 25. do 29. 05. 2013. godine, donijela Odluku o proglašenju Historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, općina Sokolac, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 69/13), kojom su utvrđene zone zaštite i propisane mjere zaštite.

Nacionalni spomenik čini nekropola sa 360 stećaka i ostaci temelja crkve, koji se nalaze na prostoru označenom kao k.č. 522/2, 524/2, 525/2, 526/2, 539, 540, 541, 542 i 543, posjedovni list broj 247/1, z.k. uložak broj 218, k.o. Bjelosavljevići, općina Sokolac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 9/02, 70/06 i 64/08).

Na prostoru nacionalnog spomenika dopuštena je samo restauracija, konzervacija i prezentacija postojećih temelja srednjovjekovne crkve.

Gradnja nove pravoslvane crkve i uspostava njene funkcije, dopuštena je izvan zone nacionalnog spomenika, gdje nema arheoloških nalaza.

Izgradnja novog hrama ne smije ni na koji način ugroziti kulturno-historijske vrijednosti nacionalnog spomenika.

Nadležne institucije su u vezi predmetnog lokaliteta u dosadašnjim aktivnostima davala preporuku da se izgradnja novog sakralnog objekta, provodi u okvirima postojećeg aktivnog pravoslavnog groblja, za što je podršku dala i lokalna zajednica.

Od Mitropolije Dabrobosanske i svih institucija involviraih u postupak zaštite kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, imamo saznanja da je traženo da se u skladu sa Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 9/02, 70/06 i 64/08) pridržavaju utvrđenih mjera zaštite za predmetno dobro.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.