BiH

visoki predstavnik

Odluka Schmidta je objavljena na zvaničnoj stranici OHR-a

07/06/2022

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Ureda visokog predstavnika i bez odlaganja se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt donio je odluku o finansiranju Općih izbora 2022. godine u Bosni i Hercegovini.

Odluka je objavljena na zvaničnoj stranici OHR-a, a u nastavku pročitajte šta piše u Odluci.

– U vršenju ovlasti datih Visokom predstavniku članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji mirovnog rješenja) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u tumačenju navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji mirovnog rješenja; i posebno uzimajući u obzir član II.1. (d) posljednjeg navedenog Sporazuma, prema kojem će Visoki predstavnik “pomagati, kada to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom implementacijom”;

Podsjećajući na paragraf XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojima je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoju konačnu vlast u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovne nagodbe kako bi se olakšalo rješavanje svih gore navedenih poteškoća „donošenjem obavezujućih odluka, kako on smatra potrebnim” o određenim pitanjima uključujući, prema podstavu c) istog, „mjere za osiguranje provedbe Mirovnog sporazuma u cijeloj Bosni i Hercegovina i njenim entitetima”;

Podsjećajući dalje na paragraf 4 Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. juna 1998., kojom Vijeće sigurnosti, prema Poglavlju VII Povelje Ujedinjenih nacija… potvrđuje da je Visoki predstavnik konačna vlast u pogledu tumačenje Aneksa 10 o civilnoj implementaciji Mirovnog sporazuma i da u slučaju spora može davati svoje tumačenje i preporuke i donositi obavezujuće odluke koje smatra potrebnim o pitanjima koja je razradilo Vijeće za implementaciju mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997”;

Imajući na umu da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda više puta potvrdilo, kroz svoje rezolucije usvojene u skladu sa Poglavljem VII Povelje Ujedinjenih naroda, da uloga visokog predstavnika kao konačnog autoriteta u pogledu provedbe Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir uključuje “ovlašćenje da donosi obavezujuće odluke koje smatra neophodnim o pitanjima koja su razrađena od strane Vijeća za implementaciju mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine”;

Napominjući da Ustav Bosne i Hercegovine kaže da će Bosna i Hercegovina biti demokratska država, koja će djelovati u skladu sa vladavinom prava i sa slobodnim i demokratskim izborima i da je princip periodičnosti izbora čvrsto ugrađen u međunarodno pravo kao i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima daju mu istaknuto mjesto;

Ističući da je Izborni zakon BiH u članu 1.2a. st. 1. i 6. propisano je da se u budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza obezbjeđuju troškovi i izdaci za provođenje izbora od strane Centralne izborne komisije BiH iz člana 2.9 i člana 2.19 stav 17 ovog zakona i da ta sredstva moraju obezbijediti nadležne institucije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora od strane Centralne izborne komisije BiH;

Podsjećajući da su ga članovi međunarodne zajednice u pismima upućenim ministru finansija i trezora Bosne i Hercegovine u januaru i aprilu 2022. godine pozivali da osigura sredstva za održavanje Općih izbora 2022. godine, navodeći da izostanak budžeta za 2022. i privremeno finansiranje nema ograničiti ukupne kapacitete i obim aktivnosti koje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine mora obaviti za provođenje pripremnih radnji uključujući nabavke neophodne za provođenje općih izbora, kako su već predviđene odlukom o privremenom finansiranju;

Konstatujući da je Prijedlog Odluke o odobravanju namjene i korištenja dijela prenesenih sredstava akumuliranih viškova prihoda iz prethodnih godina za pokriće programskih rashoda posebne namjene u 2022. godini koju je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dostavila Vijeću ministara Bosnu i Hercegovinu i Ministarstvo finansija i trezora 9. aprila 2022. godine nije podržalo Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine;

S obzirom da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 4. maja 2022. godine donijela Odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine prema kojoj će se izbori održati u nedjelju, 2. oktobra 2022. godine;

S obzirom na to da je već odavno prošao zakonski rok od 15 dana da nadležne institucije osiguraju sredstva, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije omogućilo Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine da nastavi sa aktivnostima potrebnim za održavanje izbora u blagovremeno;

Imajući u vidu da su troškovi pojedinih materijala neophodnih za izbore od trenutka njihovog planiranja do pokretanja postupka nabavke povećani zbog inflacije i drugih uzroka za iznos od 800.000,00 KM saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u svom pismu od 6. maja 2022. godine upućenom i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da se ovim pismom koje je Ministarstvo trezora BiH zaprimilo 6. maja 2022. godine navodi lista očekivanih izdataka vezanih za organizaciju izbora revidirana u svjetlu povećanja troškova i fiksira ukupni potreban iznos na 12.528.000,00 KM. S obzirom da je Izborni zakon BiH u članu 1.2a. st. 1. i 6. propisano je da se u budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza obezbjeđuju troškovi i izdaci za provođenje izbora od strane Centralne izborne komisije BiH iz člana 2.9 i člana 2.19 stav 17 ovog zakona i da takva sredstva moraju obezbijediti nadležne institucije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora od strane Centralne izborne komisije BiH, kao i činjenice da nadležni organi Bosne i Hercegovine nisu pravovremeno osigurali potrebna sredstva. jasno kršenje navedenih obaveza;

Uzimajući u obzir da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 6. juna 2022. godine donijelo Odluku o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava naplaćenih za izdate dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnog Pristupni sistemi koji su stupili na snagu danom usvajanja;

S obzirom da je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u svom pismu od 6. juna 2022. godine obavijestio visokog predstavnika da navedenom Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine stavlja u nesigurnu situaciju u vezi plaćanja svih zaostalih potrebnih troškova za Opšte izbore 2022. godine;

Potvrđujući da građani Bosne i Hercegovine moraju biti u mogućnosti da ostvare svoja demokratska prava na slobodnim, poštenim i demokratskim izborima i da uslovi za takve izbore postoje uprkos nemogućnosti njihovih političkih lidera da postignu kompromis o izbornoj reformi;

Imajući u vidu istaknuto mjesto koje izbori imaju prema Općem okvirnom sporazumu za mir i njegovim aneksima i uvjereni u potrebu da se olakša rješavanje gore navedenih poteškoća kako bi se garantovalo održavanje slobodnih, poštenih i demokratskih izbora 2. oktobra , 2022

Odluka stupa na snagu odmah

Sve gore navedeno, imajući u vidu i konstatovano, ovim putem donosim sljedeće:

ODLUKA

o odobravanju raspodjele sredstava u svrhu pokrića

Rashodi vezani za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022

Član 1

Raspodjela i korištenje iznosa od 12.528.000,00 KM za pokriće rashoda Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za održavanje „Općih izbora 2022.“ u skladu sa strukturom rashoda navedenom u Centralnim izborima Zahtjevi Komisije od 18. aprila 2022. godine br. 07-1-16-1-259-10/22 od 06.05.2022. 07-1-16-1-259-11/22 i od 25. maja 2022. godine, br. 07-1-16-1-259-12/22, odobrava se.

Član 2

(1) Sredstva iz člana 1. ove odluke obezbjeđuju se bez obzira na izvor prihoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na prenesene viškove prihoda iznad rashoda iz prethodnih fiskalnih godina ili bilo koji drugi izvor.

(2) Radi izbjegavanja sumnje, ovlašćuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da izvrši prenos sredstava naplaćenih kao naknada za izdate dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

Član 3

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sastavlja izvještaje o utrošku sredstava, u okviru svog redovnog izvještavanja i u rokovima propisanim u skladu sa odredbama člana 22. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ( “Službeni glasnik BiH”, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13).

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine odgovorno je za neposrednu provedbu ove odluke

Član 4

Sredstva odobrena ovom Odlukom ući će u Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Član 5

(1) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine odgovorno je za neposrednu provedbu ove odluke.

(2) Osim toga, smatra se da je svaki administrativni korak koji je potreban ili poduzet prema važećim zakonima Bosne i Hercegovine u cilju provedbe ove odluke učinjen i poduzet u ispravnom i odgovarajućem obliku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će odmah započeti aktivnosti kako bi omogućila pravovremeno održavanje Općih izbora 2022. godine.

Član 6

Stavlja se van snage Odluka o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava naplaćenih za izdate dozvole za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo 6. juna 2022. godine. na osnovu ove Odluke.

Član 7

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Ureda visokog predstavnika i bez odlaganja se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.