BiH

Općina Jablanica proglasila stanje prirodne nesreće

21/07/2017

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na tematskoj sjednici usvojila informaciju o stanju na požarištima i poduzetim aktivnostima na području Federacije BiH i zadužila Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) da kontinuirano prati stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara izazvano požarima na otvorenom prostoru i blagovremeno preduzima potrebne mjere na smanjenju požarne opasnosti i rizika od požara na području FBiH.

Ova uprava je, također, zadužena da sve svoje raspoložive ljudske i materijalne resurse stavi na raspolaganje i pruža pomoć u gašenju požara na ugroženim područjima.

FUCZ treba da, u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH, pokrene inicijativu za izmjene i dopune Standardnih operativnih procedura angažovanja Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće, kojom bi ove procedure bile pojednostavljene, a vrijeme potrebno za njihovu primjenu skraćeno.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da putem kantonalnih organa uprave nadležnih za šume i šumsko zemljište upozore preduzeća koja gospodare šumama na obavezu preduzimanja općih mjera zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, kao i drugih koje su utvrđene propisima iz oblasti šumarstva i planovima zaštite šuma od požara.

Vlada je zaključila da je, s ciljem osiguravanja svih potrebnih uslova za zaštitu šuma od požara, neophodno intenzivirati aktivnosti na donošenju Zakona o šumama Federacije BiH.

Općinski i kantonalni štabovi civilne zaštite zaduženi su da preduzimu sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti na usmjeravanju i neposrednom organizovanju i provođenju mjera i aktivnosti koje se odnose na zaštitu od požara na području općine, grada i kantona, te da redovno razmatraju stanje u ovoj oblasti s ciljem preduzimanja i otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno za unapređenje mjera zaštite od požara.

Kantonalne uprave, općinske i gradske službe civilne zaštite dužne su da, u skladu s materijalnim mogućnostima, ubrzaju aktivnosti na popunjavanju, osposobljavanju i opremanju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u skladu s procjenama ugroženosti zaštite od požara općina, grada i kantona.

Vlada Federacije BiH upoznata je s Odlukom Općine Jablanica o proglašenju stanja prirodne nesreće na ovom području, zbog velikog požara u mjesnim zajednicama Doljani i Jablanica II. Odlukom je Općinski štab civilne zaštite Jablanica određen da rukovodi akcijama zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara, a Služba civilne i protivpožarne zaštite Općine Jablanica da kontinuirano prati stanje na terenu i Općinskom štabu civilne zaštite predlaže mjere i aktivnosti za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Pravnim subjektima Općine Jablanica naređeno je da stave na raspolaganje svu potrebnu mehanizaciju i opremu za gašenje požara s ciljem normalizacije života građana na ovom području. Također je građanima s područja ove općine naređeno da Općinskom štabu civilne zaštite stave na raspolaganje sva raspoloživa sredstva i opremu potrebnu za gašenje požara.

Kako je navedeno u informaciji Federalne uprave civilne zaštite, u prvih sedam mjeseci ove godine požari šumskog zemljišta, suhe trave i niskog rastinja zahvatili su područja Mostara, Neuma, Stoca, Ravnog, Jablanice, Konjica, Čitluka, Čapljine, Ilijaša, Hadžića, Trnova, Zenice, Kaknja, Visokog, Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina, Sanskog Mosta, Ključa, Velike Kladuše, Bosanskog Petrovca, Tuzle, Lukavca, Kalesije i Gračanice.

Prema podacima ove uprave, u ovom periodu evidentirano je 4.906 požara, od kojih je većina (3.785) izbila na otvorenom prostoru, a opožareno je 5.308,64 hektara šume, niskog rastinja i trave. U požarima je lakše povrijeđeno 45, teško troje, a smrtno stradalo 14 osoba.

Na osnovu izvještaja Federalnog operativnog centra civilne zaštite o pojavama požara i praćenja stanja požarišta na području FBiH, vidljivo je da je većina požara otvorenih prostora izazvana namjerno ili nepažnjom građana, najčešće prilikom čišćenja i spaljivanja biljnog otpada. Također, preduzeća koja gospodare šumama ne preduzimaju opće mjere zaštite od požara, kao što su organizovanje osmatračko-dojavne službe, izrada i održavanje protivpožarnih prosjeka i puteva, osiguranje ljudstva, opreme i sredstava za gašenje šumskih požara, zabrana upotrebe vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi moglo doći do požara.

Otežavajuće okolnosti i problemi koji se svakodnevno javljaju u suzbijanju i gašenju velikih šumskih požara u FBiH su nedostatak odgovarajućih planova zaštite od požara koji, pored ostalog, bliže utvrđuju organizaciju zaštite od požara i način upotrebe vatrogasnih jedinica, sistem javljanja i obavještavanja, postupak u slučaju požara, tehničku oprema i sredstva potrebna za gašenje, način snabdijevanja vodom, puteve, prilaze i prolaze za gašenje, sadejstvo svih vatrogasnih jedinica koje postoje, obaveze kantona, općinskih i gradskih službi za upravu i izvršavanju predviđenih mjera zaštite od požara, te rokove za izvršenje predviđenih zadataka.

Problemi su i nepristupačnost požarištima usljed kontaminiranosti terena minama, nedovoljan broj profesionalnih vatrogasnih jedinica, neadekvatna kadrovsku popunjenost i opremljenost, kao i zastarjelost i nedostatak materijalno-tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara na svim nivoima vlasti.

FUCZ kontinuirano prati stanje i koordinira aktivnostima u akcijama gašenja požara, tamo gdje je to potrebno, i neposredno učestvuje s ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima u saniranju stanja na terenu. Ova uprava i Federalni štab civilne zaštite su blagovremeno poduzimali mjere i aktivnosti na provođenju preventivnih i drugih mjera zaštite i spašavanja. FUCZ dodatno radi na aktivnostima s ciljem unapređenja zakonske regulative u oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara, kao i planskih dokumenata u oblasti zaštite i spašavanja.

U proteklom periodu Uprava je imala izuzetno dobru saradnju sa Oružanim snagama BiH i Ministarstvom sigurnosti BiH na angažovanju OS BiH u pružanju pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće na području FBiH i angažovanju helikoptera u gašenju požara iz zraka.

Na današnjoj tematskoj sjednici Vlade FBiH posebno je bilo govora o stanju na području Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje je za prvih sedam mjeseci ove godine zabilježeno 1.659 požara kojima je opožareno 4.869,10 hektara. Požar na planini Čvrsnici u općini Jablanica, inače najvećeg obima i intenziteta, nastao je usljed udara groma i zbog nepristupačnog terena još nije ugašen.

Kako bi bile realizovane planirane aktivnosti na gašenju požara na jednom od tri kraka ovog požarišta, na zahtjev FUCZ su angažovana tri helikoptera OS BiH, od čega su dva prevozila ljudstvo sa opremom i tehnikom za gašenje požara iz Blidinja u Crepulje, odakle su gasili požar i pravili protivpožarne prosjeke. Treći helikopter je bio angažovan za gašenje požara i dostavu vode na mjesto Crepulja. U ove aktivnosti uključeno je 100 uposlenika FUCZ-a (i raspoloživa oprema i tehnika), deset vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice KUCZ Kantona Sarajevo, šest vatrogasca iz Jablanice, pet pripadnika Gorske službe spašavanja i pet radnika Šumarije. U toku jučerašnjeg dana na lokaciji Velikog sljemena uspješno je odvojeno požarište od dijela platoa Čvrsnice i tako spašena borova šuma, navedeno je u danas razmatranoj informaciji.

Vlada je danas iskazala zahvalnost za napore koje poduzimaju pripadnici civilne zaštite, vatrogasci i svi drugi uključeni u gašenje požara.

Vlada će svim raspoloživim kapacitetima podržati Federalnu upravu civilne zaštite u naporima da sanira stanje na terenu.

Danas je zaključeno i da bude održana sjednica Federalnog štaba civilne zaštite u proširenom sastavu posvećena realizaciji današnjih zaključaka, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.