BiH

Revizori češljali dokumentaciju

Sarajevski zavod kršio zakon kod nabavke i unajmljivanja medicinskih aparata

05/07/2021

Dokumentacija ne sadrži količinske specifikacije za robe, ni rokove za isporuke roba, a u obrascima za cijenu ponude nije određena tačna, a ni okvirna količina predmeta nabavke ističu revizori

Javna ustanova Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo suprotno Zakona o javnim nabavkama unajmljivao je medicinske aparate, nabavljao pripadajuće reagense, te potrošni materijal za medicinske aparate konstatovali su federalni revizori u svom izvještaju o radu ove kantonalne ustanove u 2020. godini.

Piše: A. DUČIĆ

Kako su naveli, tenderska dokumentacija nije sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, jer ne sadrži sve potrebne informacije o uslovima i postupku dodjele ugovora, koje su ponuđačima dovoljne za pripremu ponuda na konkurentskoj osnovi. Osim toga, kod pojedinih nabavki obavijest o dodijeli ugovora nije objavljena u propisanom roku, što nije u skladu s članom 74. Zakona o javnim nabavkama
Revizori su izvršili smo uvid u procedure izbora dobavljača za 10 konkurentskih zahtjeva za dostavu ponuda ukupne ugovorene vrijednosti od 219.141 KM, kao i tri otvorena postupka za dostavu ponuda.

Riječ je o unajmljivanju medicinskog aparata za hematologiju sa pripadajućim reagensima, ugovor zaključen sa „Sarajevo-Farm“ d.o.o. u vrijednosti od 17.503 KM, zatim unajmljivanje medicinskog aparata za imunohemiju sa pripadajućim reagensima, ugovor zaključen sa „Sarajevo-Farm“ d.o.o. u vrijednosti od 64.584 KM i nabavka reagenasa za aparat Dimension XPand plus biohemijsko-hematološki laboratorij.

Ovaj ugovor zaključen je sa dobavljačem „Diamedic“ d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 46.800 KM. Za njih su postupci javnih nabavki provedeni i ugovori zaključeni u 2019. godini.

-Kod unajmljivanja aparata Architect i1000SR za imunohemiju sa pripadajućim reagensima odabrani dobavljač je „Sarajevo-Farm“ d.o.o.,sa kojim je zaključen Ugovor u vrijednosti od 58.383 KM. Nabavke potrošnog materijala za medicinske aparate (GC/MS i HS/GC FID), sa odabranim dobavljačem „Alphachrom“ d.o.o. Sarajevo zaključen je Ugovor u vrijednosti od 10.296 KM i nabavke kancelarijskog materijala, gdje je odabran dobavljač „R&S“ d.o.o. Sarajevo sa kojim je zaključen Ugovor u vrijednosti od 7.020 KM utvrđeno je da tenderske dokumentacije ne sadrže sve potrebne informacije o uslovima ugovora i postupku dodijele ugovora, koje su ponuđačima dovoljne za pripremu ponuda na konkurentskoj osnovi – ističu revizori.

Tako revizori navode da dokumentacije ne sadrže količinske specifikacije za robe, ni rokove za isporuke roba, a u obrascima za cijenu ponude nije određena tačna, a ni okvirna količina predmeta nabavke, što nije u skladu sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama22 i članovima 3, 4. i 5. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije 23 .

U odlukama o pokretanju postupka i okvirnim sporazumima sadržana je cjelokupna vrijednost nabavki, dok je ponuda kao sastavni dio ugovora sačinjena za jedan komad, 100 komada, ili jedno pakovanje, zbog čega je, kažu revizori, nemoguće pratiti izvršenje ugovora po vrsti i količini nabavljenih reagenasa i materijala. Također, kod otvorenih postupaka povedenih u 2019. godini za unajmljivanje medicinskog aparata za imunohemiju sa pripadajućim reagensima i nabavke reagenasa za aparat Dimension XPand plus konstatovani su identični nedostaci kod sastavljanja tenderske dokumentacije.

Kod nabavke i iznajmljivanja medicinskog aparata za hematologiju (Cell Dyn Ruby) sa pripadajućim reagensima (dobavljač je „Sarajevo-Farm“ d.o.o. sa kojim je zaključen Ugovor u vrijednosti od 23.306 KM), kako ističu revizori, obavijest o dodjeli ugovora na osnovu rezultata postupka dodjele ugovora nije objavljena u skladu sa članom 74. Zakona o javnim nabavkama.
Članom 74. Zakona o javnim nabavkama propisana je obaveza objavljivanja Obavijesti o dodijeli ugovora najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora. Međutim, objavljivanje nije izvršeno u propisanom roku, nego je kod unosa obavijesti upisan pogrešan datum zaključivanja ugovora 26. 7. 2020. godine, umjesto 23. 4. 2020. godine, kada je zaključen ovaj ugovor.

U istom izvještaju revizori su naveli da su građevinski objekti iskazani u iznosu 124.397 KM (nabavne vrijednosti od 632.846 KM, ispravke vrijednosti od 508.449 KM), a odnose se na zgradu u kojoj Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti.

-Nije nam prezentovana vjerodostojna dokumentacija na osnovu koje je izvršeno knjigovodstveno evidentiranje građevinskog objekta iskazanog u bilansu stanja, niti nam je prezentovan zemljišnoknjižni izvadak, zbog čega nemamo saznanja da li je građevinski objekat u vlasništvu Zavoda ili ima pravo na njegovo korištenje. Osim toga, nije nam prezentovana dokumentacija na osnovu koje se možemo uvjeriti da je Zavod poduzimao aktivnosti kako bi osigurao dokumentaciju o vlasništvu ili pravu korištenja. Zavod ne posjeduje vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju na osnovu koje je knjigovodstveno evidentirana nabavna vrijednost građevinskog objekata iskazana u Bilansu stanja u iznosu od 632.846 KM, što nije u skladu s članom 15. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH17 . Osim toga, Zavod nije osigurao ni dokumentaciju o vlasništvu ili pravu korištenja građevinskog objekta, zbog čega ne možemo potvrditi realnost iskazanih stalnih sredstava – istaknuli su federalni revizori.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.