Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Analiza BIRN-a

Tužilaštva u BiH mijenjaju praksu objave optužnica, ali i dalje sporo

tuzilastvo-sud-bih-vstv-tuziteljstvo (4)

Početkom 2022. godine novi vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Milanko Kajganić promijenio je višegodišnju praksu Tužilaštva BiH, koje je počelo s objavom optužnica na svojoj internet stranic

Nekoliko tužilaštava je potvrdilo da su počeli objavljivati detaljnije informacije o optužnicama ili da uskoro planiraju objavljivati tekst optužnica u skladu s državnim smjernicama i od kada je u januaru Državno tužilaštvo počelo s takvom praksom nakon kampanje Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Više od polovine tužilaštava u Bosni i Hercegovini danas objavljuje optužnice ili njihov sažetak na internet stranicama, ali pet tužilaštava još uvijek nije uskladilo svoju praksu s preporukama smjernica o njihovoj objavi. Četiri kantonalna tužilaštva i Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske objavljuju na svojim internet stranicama saopćenje o podignutim optužnicama, ali ne i njihov sadržaj, pokazuje analiza BIRN-a BiH.

Iz ovih tužilaštava navode kako smatraju da su takve informacije dovoljne, ali neka tužilaštva planiraju tokom ove godine početi i sa objavom optužnica.

Iz Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske objašnjavaju kako su javnost do sada informisali o tome protiv koga je optužnica podignuta, za koje djelo i o načinu na koji je to krivično djelo izvršeno, kao i o prijedlogu za izricanje mjera. U odgovoru navode da su ranije medijima na zahtjev slali dispozitiv odnosno činjenični opis iz optužnice. Zbog sve većeg interesa planiraju promijeniti praksu.

“Tužilaštvo će u 2022. godini na svojoj službenoj web stranici, uz informaciju o potvrđenoj optužnici, prilagati dispozitive svih optužnica za koje ocijeni da su od posebnog interesa javnosti”, navodi Dragica Tojagić, sekretar Republičkog javnog tužilaštva, i objašnjava da će praksa biti usklađena sa Smjernicama za objavljivanje tužilačkih i sudskih odluka na službenim web stranicama koje je donijelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) 2014. godine.

Početkom 2022. godine novi vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Milanko Kajganić promijenio je višegodišnju praksu Tužilaštva BiH, koje je počelo s objavom optužnica na svojoj internet stranici. Nešto ranije BIRN BiH je završio zagovaračku kampanju za povećanje transparentnosti rada pravosuđa, tokom koje je traženo da se počne s javnom objavom optužnica.

Objavljivanje optužnica od strane nekih tužilaštava, posebno Tužilaštva BiH, jeste pohvalno i važan je korak ka povećanju transparentnosti pravosuđa, smatraju u Delegaciji Evropske unije (EU) u BiH.

“Kako bi se osigurala jednakost građana pred zakonom i kako bi se osiguralo da se u svim tužilaštvima primjenjuju ujednačena pravila i standardne prakse, preporučuje se sistemsko rješavanje ovog pitanja od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH“, kažu iz Delegacije EU.

Optuženi u dva različita grada imat će drugačiji tretman kod iznošenja u javnost detalja iz optužnice, što stvara pravnu nesigurnost jer tužilaštvima ostaje diskrecija da li će objavljivati detalje optužnice te nejednakost građana pred pravosuđem, smatra Mervan Miraščija iz Fonda otvoreno društvo.

“Sve navedeno je protivno osnovnim postulatima pravne države, odnosno vladavine prava, i ukazuje na hitnu potrebu jedinstvenog rješavanja problema netransparentnosti pravosuđa od strane VTSV-a”, kaže on.

VSTV je, nakon šest godina rada na dokumentu, nedavno usvojio Komunikacijsku strategiju, kojom se preporučuje objavljivanje optužnica na osnovu procjene tužilaštava, ali ne obavezuju da to urade jer usvojeni dokument nije obavezujući.

U Delegaciji Evropske unije u BiH podsjećaju da se pravosudni sistem u BiH još uvijek ocjenjuje kao nedovoljno transparentan i da je potrebno značajno poboljšati transparentnost pravosuđa kroz interakciju s pravnim stručnjacima, korisnicima usluga pravosuđa, medijima i širom javnošću. Dodaju kako je jačanje transparentnosti jedan od ključnih preduslova za vraćanje povjerenja građana u pravosudni sistem BiH i ne može se postići ukoliko sve institucije ne promovišu kulturu transparentnosti.

U Tužilaštvu Tuzlanskog kantona (TK) smatraju kako je objava optužnica jedan od prioriteta za tužilaštva iz BiH. U ovom tužilaštvu počinju s aktivnijim radom na objavi optužnica na svojoj internet stranici, objašnjava glasnogovornik Admir Arnautović.

“Nastojat ćemo taj kontinuitet i održati u svim predmetima koji su od posebnog interesa javnosti, a naročito za predmete organiziranog kriminala, predmeta srednjeg i visokog nivoa korupcije i privrednog kriminala, kao i za predmete s težim oblicima krvnih delikata, trgovine ljudima i težih imovinskih delikata, ili drugih predmeta u kojima ima elemenata posebnog interesa javnosti u skladu sa opasnošću djela za društvo”, kaže Arnautović.

Potrebno sistemsko rješenje

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona (USK) na svojoj stranici za sada objavljuje saopćenje za javnost, gdje je prilagođen i sažet opis činjeničnog djela optužnice.

“Optužnica, kao akt tužilaštva, posebno se ne objavljuje kao prilog navedenom saopćenju iz razloga što već objavljena informacija sadrži dovoljno podataka, odnosno informacija prilagođenih javnosti”, kažu iz ovog tužilaštva za BIRN BiH, dodajući kako se, prilikom objavljivanja, informacija prilagođava, jezikom i stilom, “običnom građaninu a koji nije po struci diplomirani pravnik”.

Saopćenja za javnost objavljuje i Tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona (ZHK). Petrunjela Matijević, viša stručna suradnica ovog tužilaštva, objašnjava kako se optužnice ne objavljuju u prilogu saopćenja iz razloga što već objavljena informacija sadrži dovoljno podataka.

“Priopćenja sadrže podatke o nadležnom sudu koji je potvrdio optužnicu, nadnevak potvrđivanja, nadnevak podizanja optužnice od strane Tužiteljstva, inicijale optuženog, kao i prilagođeni i sažeti opis činjeničnog dijela optužnice o djelu koje se optuženom stavlja na teret s obveznom napomenom o načelu presumpcije nevinosti”, objašnjava Marijević.

Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) objavljuje odluke u predmetima od većeg interesa javnosti, kaže glasnogovornica Ana Rajič, dodajući kako će ovo tužilaštvo u 2022. godini “naročitu pažnju posvetiti objavi [optužnica] iz oblasti gospodarskog kriminaliteta, odnosno korupcije i organiziranog kriminala i ratnih zločina, a sve s ciljem veće transparentnosti u radu”.

Vladimir Šljivić, službenik za informisanje Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 – Livno, navodi kako Tužilaštvo redovno dostavlja izvještaje o objavljenim informacijama VSTV-u, ali da još uvijek ne objavljuje tekst optužnice na svojoj internet stranici.

“Prilikom objavljivanja navedenih informacija, javnost se, na jeziku i stilu pisanja prilagođenom običnom građaninu, također upoznaje i o djelu koje se optuženom stavlja na teret, a koji činjenični opis je opet prilagođen stilu i jeziku koji može razumjeti obični građanin”, kaže Šljivić.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u septembru 2014. godine donijelo je Smjernice za objavljivanje sudskih i tužilačkih odluka na zvaničnim web stranicama pravosudnih institucija. Kako je objašnjeno iz ove institucije za BIRN BiH, Smjernice u jednom dijelu preporučuju objavljivanje tužilačkih odluka, te prave razliku u vezi s objavom tužilačkih odluka prije i poslije potvrđivanja optužnica.

“U toku je razmatranje potrebe za formiranjem nove radne grupe koja bi izvršila reviziju Smjernica iz 2014. godine, s obzirom da su uočene različite prakse u njihovoj primjeni”, kazali su iz VSTV-a.

Dodali su kako je analiza objava koju je VSTV BiH proveo u 2021. godini anketiranjem pravosudnih institucija ukazala na brojne izazove u ovoj oblasti, kao što su nedovoljna informisanost o postojanju Smjernica, nedostatni resursi za objavu, te nepostojanje uređivačke politike u pravosudnim institucijama.

Optužnice moraju biti dostupnije javnosti

Iz Misije OSCE-a u BiH podsjećaju kako su transparentnost i integritet osnovni preduslovi za razvoj i očuvanje povjerenja javnosti u rad pravosuđa BiH.

“U tom cilju, pravosudne institucije trebaju učiniti dostupnim javnosti svrsishodne informacije o procesuiranju i donošenju presuda u sudskim predmetima, naročito onima koji su od izuzetnog značaja za javni interes”, navode iz OSCE-a.

U “Trećem godišnjem izvještaju o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti” OSCE-a iz 2020. godine, VSTV, tužilaštva i sudovi trebaju javnosti omogućiti pristup smislenim i detaljnijim informacijama o istragama, krivičnom gonjenju i presuđivanju u predmetima, pogotovo onim koji su od posebnog značaja za javni interes.

Publikacija “Transparentnost pravosuđa: Pitanje dostupnosti optužnica i odluka iz krivičnih postupaka”, koju je za BIRN BiH izradila advokatica Jesenka Rešidović, ukazuje da, prema propisima u BiH, optužnice moraju biti dostupne medijima i javnosti, kao i sudske odluke i transkripti sa suđenja, u obimu u kojem se ne radi o sadržajima za koje je bila isključena javnost.