BiH

Vlada FBiH

Utvrđen prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima

05/11/2020

Vlada FBiH je prihvatila dokument “Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu“, te ga dostavlja Vijeću ministara BiH na razmatranje kako bi BiH dobila oznaku zemlje sigurnog putovanja

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, čime je rok za primjenu člana 20a. produžen do 31. decembra 2021. godine, prenosi Anadolu Agency (AA).

Naime, ovaj član propisuje plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini proizvod prosječne plate i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plata u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u FBiH.

Cilj je stimulisanje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentisane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranju uslova za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.

Vlada FBiH je dala saglasnost na listu objekata za provođenje mjera energetske efikasnosti za period 2020. – 2024. godina za objekte od značaja za FBiH, koju je utvrdio Upravni odbor Projekta energetske efikasnost u Bosni i Hercegovini za FBiH. Implementaciona jedinica ovog projekta je 5. juna 2020. godine dobila dopis Federalnog ministarstva zdravstva za nominovanje sedam objekata – zdravstvenih ustanova. Riječ je o klinikama za fizikalnu medicinu i rahabilitaciju, infektivne bolesti, potom kožne i spolne bolesti, te unutarnje bolesti s centrom za dijalizu, Centru za kliničku farmakologiju i Ravnateljstvu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, zatim Klinici za plućne bolesti Podhrastovi pri Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, kao i Klinici za plućne bolesti i Poliklinici za labaratorijsku dijagnostiku pri Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je 9. jula 2020. godine dostavilo dopis kojim su nominovali jedan objekt nastavnog tipa Policijske akademije FMUP-a za primjenu mjera energetske efikasnosti.

Ukupno procijenjeni iznos sredstava za sve ove objekte od značaja za FBiH je 3.200.575,05 KM s PDV-om i biće finansiran iz dijela kredita koji je dodijeljen za FBiH. Vlada je danas odobrila prenos stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova krajnjim korisnicima, a nabavljenih u okviru Projekta energetske efikasnosti. Radi se o izvršenim građevinskim radovima (922.484,91 KM) i stalnim sredstvima na objektima (300.279,97 KM), te stalnim sredstvima Federalnog ministarstva prostornog uređenja (7.101,90 KM).

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o projektu “Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka“ i zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalni hidrometeorološki zavod (FHZ) da putem svojih predstavnika kontinuirano prate aktivnosti na njegovoj realizaciji. Zaduženi su, također, da podatke o stanju kvaliteta zraka dostavljaju Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem daljeg izvještavanja prema međunarodnim organizacijama.

U informaciji je konstatovano da je, kada je riječ o kvalitetu zraka u FBiH, problem izražen u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo.

Vlada FBiH je usvojila Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2020.-2025. godina, a Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaduženo je da, u saradnji s federalnim ministarstvima zdravstva, rada i socijalne politike te finansija, kao i Zavodom za javno zdravstvo FBiH i UNICEF-om BiH, koordinira realizacijom aktivnosti planiranih ovim dokumentom.

Zahvaljujući provođenju prethodnog strateškog plana, postignut je značajan napredak u ovoj oblasti. Ulaganje u rani rast i razvoj predstavlja višestruku dobit za društvo, posebno ukoliko se djeluje multisektorski.

Federalna vlada donijela je odluku da FBiH prihvata grant od 1.530.000 eura namijenjen financiranju programa vodoopskrbe i sanitarnih usluga. U konkretnom slučaju riječ je o ulaganju u vodoopskrbu na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenju gubitaka u Općini Jajce. Sredstva se odnose na grant iz Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan. Osnovni cilj i svrha projekta je ulaganje u vodoopskrbu na desnoj obali rijeke Vrbas, od izvora Resnik i smanjenje gubitaka vode u okviru postojećeg sustava na izvoru vode Resnik i sedam malih postrojenja za prečišćavanje vode na desnoj obali rijeke Vrbas u Općini Jajce.

Federalna vlada je prihvatila zaduženje FBiH po ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta javnog prevoza – dio 3 – u Sarajevu u iznosu do 10.000.000 eura. Sredstva su namijenjena poboljšanju kapaciteta i efikasnosti usluga javnog prevoza kroz nabavku novih tramvaja. Zajam će FBiH prenijeti na na Kanton Sarajevo, koji je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju.

Vlada FBiH donijela je danas odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknanda za priređivanje igara na sreću. Prema ovoj odluci, sredstva u iznosu od 146.927 KM će biti raspoređena za finansiranje programa i projekata iz oblasti promovisanja tehničke kulture. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će, u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore sa 26 korisnika koji su zadovoljili uslove ranije raspisanog javnog oglasa.

Vlada FBiH je prihvatila dokument “Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu“, te ga dostavlja Vijeću ministara BiH na razmatranje kako bi BiH dobila oznaku zemlje sigurnog putovanja od Svjetskog vijeća za turizam i putovanje (WTTC).

U informaciji je navedeno da je ovaj dokument Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavila Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID).

Smjernice utvrđuju načela kojima se treba voditi BiH prilikom obavljanja turističkih aktivnosti tokom pandemije COVID-19, kao i protokoli za turističko-ugostiteljske subjekte, a njihova svrha je zaštita turista i radne snage, uz istodobno poštivanje zdravstvenih propisa i mjera ograničavanja fizičkih kontakata koje su uspostavljeni u BiH. Takve mjere bi trebale biti fleksibilne, prilagođene lokalnoj zdravstvenoj situaciji i omogućile bi postepeno pokretanje i oživljavanje različitih segmenata turističkog sektora.

Prihvatanjem smjernica i protokola vezanim za turizam, BiH će dobiti oznaku #SafeTravels (sigurnog putovanja), WTTC-a, te bi se pridružila listi s više od 40 zemalja koje imaju ovu oznaku.

Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu FBiH sa izvještajem o dugu za treći kvartal 2020. godine. U ovom kvartalu je po osnovu vanjskog duga ukupno bilo angažovano 157.051.900,93 KM u više valuta i od više kreditora. Na ime glavnice i kamate isplaćeno je ukupno 109.986.629,87 KM, od čega se 83,1 posto odnosi na otplatu glavnice, a 16,9 posto na troškove kamate i taksi. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (122.925.652 KM) realizacija je u trećem kvartalu iznosila 89,47 posto.

Vanjski dug na kraju trećeg kvartala 2020. godine iznosi 4.925.275.259 KM ili 2.946.859.726 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti veći je nego u proteklom kvartalu za 0,54 posto. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je 30. septembra 2020. godine iznosio 5.885.862.131 KM i veći je nego u proteklom kvartalu za 2,11 posto.

Ukupan vanjski dug i unutrašnji dug Vlade FBiH, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 5.885.138.083 KM i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 2,11 posto.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.