BiH

Vlada FBiH podržala inicijativu za donošenje novog zakona o turističkim zajednicama

16/07/2015

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu podržala je inicijativu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za donošenje novog zakona o turističkim zajednicama i promociji turizma u Federaciji.

Razlog tome je presuda Ustavnog suda FBiH od 3. jula 2014. godine kojom je utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH nije suglasan Ustavu FBiH.

Ovaj zakon će, u skladu s ustavnim ovlaštenjima federalne i kantonalnih vlasti, odnosno jedinica lokalne samouprave, biti dostavljen Parlamentu FBiH na razmatranje u redovnom postupku za donošenje zakonskih akata.

Povodom Inicijative Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, za dopunu člana 44. Zakona o radu FBiH Vlada je utvrdila izjašnjenje u kojem se kaže da je primjena važećeg Zakona o radu doista ukazala na nepreciznost njegovog člana 44. kojim se dopušta korištenje plaćenog godišnjeg odmora u dva dijela i prenošenje jednog dijela u narednu kalendarsku godinu.

To dovodi do različitih tumačenja ove odredbe, te je, smatraju ombudsmeni, potrebno ovaj član doraditi i utvrditi njegovo jasno i nedvosmisleno značenje.

Prema mišljenju Vlade, u vrijeme kada se priprema novi Zakon o radu, prihvatanje inicijative za izmjene i dopune važećeg Zakona, obzirom na pravnu proceduru koju izmjene i dopune zakona zahtijevaju, bi bilo neracionalno i neopravdano.

Inicijativa će biti smatrana prijedlogom za preciznije formulisanje ovih odredbi kod utvrđivanja konačnog teksta novog Zakona o radu.

Povodom inicijative Općinskog vijeća Gračanica, za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku, Vlada je dala izjašnjenje u kojem je istaknuto da su izmjene Zakona iz ove inicijative već sadržane u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je Vlada utvrdila na sjednici 25. juna.

Isto izjašnjenje Federalna vlada je dala i povodom inicijative Općinskog vijeća Goražde za donošenje izmjena i dopuna Zakona o Federalnom pravobranilaštvu.

Federalna vlada je povodom inicijative Općinskog suda u Zenici za davanje autentičnog tumačenja člana 5. Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i odredbe člana 59. Zakona o krivičnom postupku FBiH, donošenje odluke o potrebi autentičnog tumačenja prepustila nadležnim tijelima Parlamenta Federacije BiH.

Vlada je razmotrila inicijative Vlade Tuzlanskog kantona i poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sanela Razića za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku i utvrdila izjašnjenja.

Istaknuto je da su oba doma Parlamenta FBiH usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, koji sadrži dosta obimne izmjene važećeg teksta, a koje su većim dijelom sadržane i u predloženoj inicijativi.

Ovaj zakonski akt trenutno je u proceduri usaglašavanja različito usvojenih tekstova, nakon čega se očekuje njegova objava u „Službenim novinama Federacije BiH”.

Federalna vlada je utvrdila izjašnjenje o inicijativi Vlade Tuzlanskog kantona za donošenje Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti na način da se izmijeni član 64. Zakona i omogući da se izbor i imenovanje predstavnika kantonalnog ministarstva zdravstva u upravnom vijeću zdravstvene ustanove, čiji je osnivač općina, obavlja po kriterijima koje utvrđuje vlada kantona i provodi jedinstven oglas za odabir predstavnika kantonalnog ministarstva zdravstva za sve općine kantona.

Inicijativa je ocijenjena neprihvatljivom iz razloga što bi se izbor i imenovanje ostala dva člana u upravnom vijeću zdravstvene ustanove, čiji je osnivač općina, provodila po kriterijima općinskog vijeća, a to bi u konačnici značilo da se članovi upravnog vijeća imenuju po različitim kriterijima, što je pravno neprihvatljivo.

U izjašnjenju se posebno ističe da predložena inicijativa nije u skladu s pravnim rješenjima u članu 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a kojim je utvrđen način donošenja bližih kriterija za imenovanje u upravna vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, odnosno Federacija BiH i jedan ili više kantona zajedno sa Vladom.

Navedeno je i da predložena inicijativa zadire u ovlasti općine te da da princip ekonomičnosti, na kojem se ona temelji , ne može i ne smije ugroziti prava općine u oblasti zdravstva, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Način dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka

Vlada FBiH na današnjoj sjednici donijela je Uredbu kojom je propisan način dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka, postupak i način odabira, kao i obaveze izvođača radova za vađenje materijala, te način kontrole vađenja materijala, inspekcijskog nadzora i kontrole evidencije vađenja materijala iz vodotoka.

U obrazloženju Uredbe navodeno je da je evidentno da je materijal u vodotocima predmet prometa na tržištu i da ima svoju komercijalnu vrijednost.

Njegovim prometovanjem, bez da je prethodno posebnim propisima na adekvatan način uređeno to područje, državni organi ne ostvaruje odgovarajuću i zakonom propisanu naknadu.

Istovremeno, nadležni organi su primorani da za održavanje korita rijeka i vodnog dobra i preventivnih mjera zaštite od štetnog djelovanja voda osiguravaju vlastita budžetska, ili sredstva iz drugih izvora.

Također, tokom izvođenja ovih radova poseban problem predstavlja zbrinjavanja materijala koji ima svoju tržišnu vrijednost, ali nadležni organi nisu ovlašteni njime prometovati na tržištu.

Radi stvaranja preduvjeta za radove na vađenju materijala iz vodotoka i definiranja načina dodjele prava za vađenje konkretnim osobama, Uredbom je omogućena primjena Zakona o vodama u dijelu koji govori o obavezi vađenja materijala iz vodotoka zbog održavanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih objekata, na efikasan i rentabilan način.

Uredbom će tako biti omogućeno izdavanje potrebnih odobrenja za legalno vađenje materijala iz vodotoka, ali i priliv javnih prihoda po osnovu naplate posebne vodne naknade.

Uređenjem ove materije očekuje se smanjenje sada prisutnog masovnog nelegalnog vađenja materijala iz vodotoka, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.