BiH

Na preporuku kriznog štaba

Vlada TK usvojila strožije higijensko-epidemiološke mjere

22/10/2021

Zabranjeno je prisustvo roditelja i staratelja unutar svih predškolskih ustanova na području kantona, kao i obavezna trijaža djece pri ulazu u smislu postojanja simptoma oboljenja

Vlada TK danas je usvojila Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona kojom je, zbog trenutne higijensko-epidemidemiološke situacije, dopušteno okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 60 ljudi na otvorenom prostoru.

Novina u odnosu na dosadašnji period, ukoliko se radi o većem okupljanju, ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru, je da je takvo okupljanje dopušteno uz uslov da prisutni imaju negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati ili potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od šest mjeseci ili potvrdu o završenom cijepljenju.

Od te naredbe izuzimaju se osnovne i srednje škole, te visokoškolske ustanove.

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH dozvoljavaju se i veća organizirana okupljanja, do maksimalno 150 osoba u zatvorenom i 300 osoba na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera. Uslov za održavanje i ovakvih skupova je također da svi sudionici skupa imaju negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati ili potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od šest mjeseci ili potvrdu o završenom cijepljenju. Za provođenje tih epidemioloških mjera i organizaciju skupa je odgovoran organizator skupa, koji je dužan i prethodno pribaviti saglasnost od Kriznog štaba ministarstva zdravstva.

Od svih poslovnih subjekata i drugih pravnih subjekata, koji tokom realizacije svojih aktivnosti podrazumjevaju istovremeni boravak većeg broja osoba u zatvorenom prostoru (tržni centri, trgovine, kina, prostorije javnih institucija, restorani, drugi ugostiteljski objekti, itd.) traži se prisustvo COVID redara na ulazu u objekte, koji će vršiti kontrolu provođenja važećih naredbi i preporuka.

Krizni štab Ministarstva zdravstva smatra da se nastava na Univerzitetu u Tuzli i drugim visokoškolskim ustanovama, na fakultetima ili odsjecima gdje nije moguće striktno poštivanje važećih naredbi i preporuka nadležnih organa i institucija, može odvijati i na druge načine realizacije nastave osim klasičnog, a sve sa isključivim ciljem poštivanja važećih mjera i sprečavanja daljeg širenja oboljenja.

Zabranjeno je prisustvo roditelja i staratelja unutar svih predškolskih ustanova na području kantona, kao i obavezna trijaža djece pri ulazu u smislu postojanja simptoma oboljenja.

Zatraženo je od građana Tuzlanskog kantona da, imajući u vidu da ogroman procenat hospitaliziranih pacijenata čine nevakcinisane osobe, u što većem broju pristupe vakcinaciji protiv COVID-19 infekcije.

Ponovljena je naredba za obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno dva metra. Naloženo je obavezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od dva metra.

Također, na snazi ostaje i naredba da se u veletrgovinama i supermarketima broj kupaca ograničava tako da se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču, a bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dozvoljen boravak više od 400 potrošača.

Na kraju Vlada je naredbama od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona zatražila da, u skladu sa svojim nadležnostima, vrše pojačan nadzor poštivanja važećih epidemioloških mjera i donesenih naredbi.

Od svih gradskih i opštinskih Kriznih štabova je zatraženo da pojačaju aktivnosti na sprovođenju važećih epidemioloških mjera, preporuka i naredbi u okviru lokalnih zajednica, te da o navedenom podnesu izvještaj Kriznom štabu Ministarstva zdravstva.

Ova Naredba se primjenjuje od 22. oktobra, a važi do 4. novembra 2021.

Vlada je danas dala saglasnost na Program dodjele bespovratnih sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa za 2021.

Radi se o realizaciji preostalih sredstava od dva miliona KM za unaprijeđenje zdravstvene zaštite primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa. Današnjim Programom raspoređuje se milion KM za finansiranje troškova bolničkog liječenja oboljelih od bolesti COVID-19, kao i specifične troškove ambulantne obrade pacijenata upućenih na bolničko liječenje u javnim zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa na području Tuzlanskog kantona.

Glavna intencija dodjeljivanja tih sredstava je smanjenje negativnih efekata epidemije/pandemije i zaštitita stanovništva, težih oblika bolesti i smrtnih ishoda, što u konačnici predstavlja unapređenje zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijarnog nivoa, saopćeno je iz Vlade TK.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.