Biznis

Dobit banaka u FBiH u prvom kvartalu 73 miliona KM

08/06/2016

Na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH u prvom kvartalu 2016. godine ostvarena je dobit u iznosu od 73 miliona KM.

Kako je saopćeno iz Agencije za bankarstvo FBiH, bankarsku dozvolu u Federaciji BiH zaključno sa 31. martom ove godine imalo je 17 banaka.

Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prvog kvartala 2016. godine iznosila je 17,2 milijarde KM, što je približno na istom nivou kao i na kraju 2015. godine.

Novčana sredstva su u prvom kvartalu 2016. godine smanjena za 4,2 posto ili 205 miliona KM i 31. marta iznosila su 4,7 milijardi KM. Pad novčanih sredstava rezultat je rasta plasmana drugim bankama, blagog kreditnog rasta i ulaganja u vrijednosne papire, a s druge strane, plaćanja dospjelih kreditnih obaveza.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvom kvartalu 2016. godine zabilježili su rast od 0,8 posto ili 88 miliona KM, tako da su 31. marta iznosili 11,7 milijardi KM. Krediti stanovništvu su ostvarili rast od 1 posto ili 36 miliona KM, dok je učešće zadržano na istom nivou od 49,1 posto i iznosili su 5,7 milijardi KM.

Krediti dati privatnim preduzećima iznose 5,4 milijarde KM, sa također niskim rastom od 1 posto ili 78 miliona KM i povećanim učešćem sa 45,9 posto na 46,2 posto.

Ukupni nekvalitetni krediti iznose 1,46 milijardi KM i u odnosu na kraj 2015. godine smanjeni su za tri posto ili 46 miliona KM. Učešće nekvalitetnih kredita, kao ključni indikator kvaliteta kredita, smanjeno je sa 12,9 posto na 12,4 posto.

U strukturi izvora finansiranja banaka depoziti su s iznosom od 13,1 milijardu KM i učešćem od 76 posto i dalje dominantan izvor finansiranja banaka u Federaciji BiH i zadržali su približno isti nivo kao i na kraju 2015. godine.

Dugogodišnji trend rasta štednih depozita, kao najznačajnijeg segmenta depozitnog i finansijskog potencijala banaka, nastavljen je i u prva tri mjeseca 2016. godine, sa stopom od 2,4 posto ili 175 miliona KM iznosili su 7,4 milijarde KM.

Ukupan kapital povećan je za 2,8% ili 72 miliona KM, po osnovu dobiti tekućeg perioda i sa 31. martom ove godine iznosio je 2,7 milijardi KM.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, iznosila je 15,4 posto i dalje je znatno više od zakonskog minimuma (12 posto), saopćeno je iz Ureda za informiranje Agencije za bankarstvo FBiH.

Komentari