licitacija

Federalna radio-televizija prodaje šest vozila najniža početna cijena 229 KM

Zgrada Državne televizije Bosne i Hercegovine
18.11.2019., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Zgrada drzavne televizije Bosne i Hercegovine. U ovoj zgradi su smjesteni Televizija Sarajevo, Federalna televizija i radio-televizija Bosne i Hercegovine.rPhoto: Armin Durgut/PIXSELL

Predmet javnog oglasa je prodaja rashodovanih službenih motornih vozila i motornih vozila koja se ne koriste u vlasništvu RTVFBiH, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine oglasila je je prodaju službenih motornih vozila putem javnog nadmetanja (licitacije).

Predmet javnog oglasa je prodaja rashodovanih službenih motornih vozila i motornih vozila koja se ne koriste u vlasništvu RTVFBiH, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Vozila koja su predmet javne prodaje-licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za pojedino vozilo.

Pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije utvrđenog roka uplate kauciju/depozit u iznosu od 10% početne cijene vozila za koje licitiraju.

Učesnicima u postupku javne prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10% bit će vraćena na račun 5 dana nakon završetka javne prodaje-licitacije, dok će uplaćena kaucija od strane najpovoljnijeg ponuđaču biti smatrana dijelom avansne uplate.

Vozilo koje je predmet licitacije prodaje se po principu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Vozilo se može pogledati na parkingu RTVFBiH ulica Bulevar Meše Selimovića broj 12, 71000 Sarajevo, svaki radni dan od dana objave javne licitacije, u periodu od 12:00 do 14:00 sati uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

Kontakt osoba je Velija Saračević, telefon broj 061/219-940 i Rusmir Šljivo 061/179-465.

Ponude se dostavljaju lično ili putem preporučene pošiljke, u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti na kojoj treba na poleđini napisati ime i prezime (za fizičke osobe), naziv ponuđača (za pravne osobe), redni broj vozila za koji se dostavlja ponuda, sa naznakom „Ponuda za prodaju službenih vozila RTVFBiH putem licitacije-NE OTVARATI“. Obavezno upisati redni broj motornog vozila iz oglasa za koji se licitira.

Rok za dostavljanje ponuda je 22.06.2022. godine, do 15,00 sati, na Protokolu RTVFBiH ulica Bulevar Meše Selimovića broj 12, 71000 Sarajevo ili preporučenom pošiljkom.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 23.06.2022. godine u 13,00 sati, u kancelariji javnih nabavki RTVFBiH, ulica Bulevar Meše Selimovića 12, sprat II, kancelarija 179.

Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora

Sve informacije u vezi sa javnom prodajom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 14,00 sati na broj telefona 033/454-317.