Biznis

Najniža 5.130,00 KM

MUP TK prodaje polovna vozila, objavili su i cijene

14/02/2019

Predmet prodaje su rashodovana motorna vozila u svrhu tretmana kao otpad,

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavljuje “Javni poziv” za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih motornih vozila kao otpad.

Predmet prodaje su rashodovana motorna vozila u svrhu tretmana kao otpad, u skladu sa propisima o upravljanju otpadom, bez prava osposobljavanja vozila za dalju upotrebu i registraciju, metodom dostavljanja zatvorenih pisanih ponuda, prenosi Tuzlanski.ba.

Pravo učešća u postupku javne prodaje, imaju lica koja su registrovana za upravljanje predmetnom vrstom otpada – prikupljanje, skladištenje, fizički tretman, manipulaciju i transport otpada i koja imaju dozvolu za obavljanje aktivnosti upravljanje otpadom.

Preuzimanje javnog poziva i Obrazaca 1. i 2. vrši se putem web stranice MUP-a.

Sve dodatne informacije možete pronaći na ovom LINKU.

Uslovi prodaje

Početna cijena je 5.130,00 KM, bez PDV-a, s obzirom da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije u sistemu PDV-a.
Ponuđači su dužni da ponude cijenu za otkup svih otpadnih vozila zbirno, po načelu “viđeno – kupljeno” bez prava na naknadne reklamacije na predmet prodaje.

Troškove utovara, transporta, istovara i druge troškove snosi kupac. Ponuđači mogu izvršiti uvid u vozila sa spiska rashodovanih motornih vozila na parking prostoru Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u Tuzli, Fočanska bb (Slavinovići), svakog radnog dana, od 08,00 do 14,00 uz blagovremenu prethodnu najavu kontakt osobe.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će donijeta u roku od tridana od dana javnog otvaranja ponuda. Kupac je dužan da nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, najkasnije u roku od tri dana, uplati ugovoreni iznos i dostavi dokaz o uplati, u suprotnom smatraće se da je odustao od kupovine.

U tom slučaju prodavac ima pravo da jednostrano raskine ugovor i zaključi novi ugovor sa ponuđačem koji je dostavio sljedeću po redu najvišu cijenu.

Kupac je dužan da odveze sva vozila, koja su predmet prodaje, u roku od sedam dana od dana zaključivanja ugovora, uz prethodno potpisivanje zapisnika o primopredaji prodatih rashodovanih vozila sa Komisijom za prodaju rashodovanih motornih vozila.

Za izbor najpovoljnije ponude, primenjivat će se kriterij: “Najviša ponuđena cijena”, s tim što ona mora biti jednaka ili viša od početne cijene.

Ukoliko više ponuđača, ponudi istu cijenu, kao najpovoljnija ponuda izabrat će se ona koja je ranije primljena.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.