SHOWbuzz

Ostaju bez dodatnog novca

Deen i Hari Mata Hari skinuti s kantonalnog budžeta

02/04/2019

Rješenja stupaju na snagu s danom donošenja

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo donijelo je danas rješenja o prestanku prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Hajrudinu Varešanoviću i Fuadu Backoviću zbog neispunjavanja zakonskih obaveza, saopćeno je iz Vlade KS.

– Naime, 31. marta 2019. godine istekao je rok po Zakonu o istaknutim samostalnim umjetnicima (član 14., stav 3.), do kada je Hajrudin Varešanović bio obavezan Stručnoj komisiji za sticanje, reviziju, mirovanje i prestanak statusa istaknutih samostalnih umjetnika dostaviti ovjerenu izjavu od nadležnog organa, datu pod moralnom i materijalnom odgovornošću da je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario prihod manji od dvostrukog godišnjeg prosjeka neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo, jer upravo po tom osnovu samostalni umjetnik ostvaruje pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – rečeno je iz Vlade KS.

Stoga je Ministarstvo kulture i sporta KS, kako je saopćeno, u skladu sa Zakonom o istaknutim samostalnim umjetnicima i odlukom o uvjetima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz budžeta Kantona Sarajevo, donijelo rješenje o prestanku prava na uplatu doprinosa penzijskog i invalidskog osiguranja za Hajrudina Varešanovića.

Također, Fuad Backović nije ispunio zakonsku obavezu (član 15., stav 1. i član 24., stav 1. Zakona o istaknutim samostalnim umjetnicima) za dostavu potpunog i dokumentiranog dokaza o kontinuiranom umjetničkom djelovanju u prethodnoj kalendarskoj godini.

S obzirom na to da Backović nije dostavio potpun i dokumentiran dokaz o kontinuiranom umjetničkom djelovanju u prethodnoj kalendarskoj godini, Ministarstvo kulture i sporta KS donijelo je rješenje o prestanku prava na uplatu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje za Fuada Backovića.

Rješenja stupaju na snagu s danom donošenja.

Ministarstvo kulture i sporta KS redovno ažurira Registar istaknutih samostalnih umjetnika u koji se unosi svaka promjena (mirovanje statusa – neuplaćivanje doprinosa i drugi slučajevi) te će, nakon što Stručna komisija izvrši provjeru izjava, ponovo biti ažuriran.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.