Nevjerovatni nalazi

BiH počela 2006. digitalizirati javnu upravu, posao će ovim tempom završiti do 2043.?!

kibernetički napad
parlament – skupstina – institucije 2 – db

Uvođenje elektronskog upravljanja dokumentima ozbiljne države koje su pristupile EU završile su za jednu do dvije godine

Bosna i Hercegovina je 2006. godine donijela akcione planove o uspostavljanju elektronskog upravljanja dokumentima u institucijama vlasti, a što je potrebno i u okviru reforme javne uprave koji je jedan od uvjeta za članstvo u EU. Godine 2009. godine Vijeće ministara je donijelo odluku o elektronskom poslovanju i e-vladi.

Piše: A. DUČIĆ

Prošlo je od tada 15 odnosno 12 godina. Prema najnovijim nalazima državnih revizora, ako bude išla ovim tempom, BiH bi tek za 22 godine, dakle 2043. godine mogla uspostaviti elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama vlasti, nešto što su ozbiljne države koje su pristupile EU učinile za jednu do dvije godine!

Kako su naveli revizori, na nivou institucija BiH ne postoji pravni okvir kojim se reguliše obaveza i način uspostave DMS-a (Document Management System) u institucijama BiH i koji elektronsko uredsko poslovanje označava kao primarno.
Glavni nedostatak Odluke Vijeća ministara BiH iz 2009., navode revizori, je što nije regulisala obavezu i način uspostave elektronskog poslovanja, pa ni DMS. Tako na nivou institucija BiH ne postoji ni odgovarajući institucionalni okvir za e-upravu, odnosno centralno tijelo za e-upravu s jasno utvrđenim nadležnostima koje bi koordiniralo uspostavu DMS-a u institucijama BiH.

-Većina institucija BiH je imala pasivan pristup u uspostavi DMS-a u radu, imajući u vidu da je prošlo skoro 15 godina od utvrđivanja ovog prioriteta u reformi javne uprave. Do sada je samo 27, od 73 institucije BiH, uspostavilo DMS u radu. Većina institucija iz uzorka nije pripremila projektni prijedlog ili plan uspostave DMS-a. Iako je većina institucija iz uzorka kod uspostave DMS-a analizirala svoje poslovne procese i donijela interni akt o upotrebi DMS-a, pojavljivale su se poteškoće u njegovoj uspostavi – ističu revizori.

Većina institucija BiH, kažu, nije uspostavila standardizovane i interoperabilne DMS-ove. Također, većina nije ni iskazivala zahtjev za interoperabilnost, otvorenost za integraciju ili povezivanje s drugim informacionim sistemom.

-Značaj digitalizacije poslovanja još više je došao do izražaja u vrijeme epidemije koronavirusa. Zbog ograničenja fizičke interakcije između ljudi, neizbježno je da se komunikacija i poslovanje odvija putem digitalnih tehnologija. Digitalna javna uprava pruža niz prednosti kao što je veća efikasnost, transparentnost, otvorenost i ekonomičnost u poslovanju sa građanima i poslovnim subjektima – kažu revizori,

Stvaranje e-uprave u BiH je, dakle, započeto 2006. godine i još nije završeno. Prema Godišnjem izvještaju o napretku Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2018. godinu, oblast e-uprava je oblast s najmanjom realizacijom ciljeva, dosada svega 60%, a za 2018. godinu ostvareni napredak je iznosio samo 3%.

-Iako se Vijeće ministara BiH (VM) strateški opredijelilo i uložilo određena finansijska sredstva u uspostavu elektronskog poslovanja u institucijama BiH, još uvijek se posluje na tradicionalan način – ističu revizori.

Inače, prema podacima Ujedinjenih naroda o razvijenosti e-uprave, BiH je na 94. mjestu od 193 rangirane zemlje, a na predzadnjem je mjestu od 44 evropske zemlje u 2020. godini!