BiH

Ekskluzivno

Donosimo nalaze GRECO-a: BiH je malo toga uradila u borbi protiv korupcije

12/12/2020

Vlast pokušala opravdati borbu protiv korupcije aktivnostima u Kantonu Sarajevo, ali je dobila brutalan odgovor. VSTV opet zaostaje

Grupa zemalja protiv korupcije (GRECO), specijalizirano antikorupcijsko tijelo Vijeća Evrope objavit će 16. decembra izvještaj četvrtog kruga evaluacije za BiH pod nazivom „Sprečavanje korupcije među članovima parlamenta, sudijama i tužiocima“.

Piše: Amil DUČIĆ

Fokus.ba ekskluzivno donosi najvažnije zamjerke GRECO-a u poraznom izvještaju za našu državu koje govore o tome da je vrlo malo učinjeno u borbi protiv korupcije u parlamentima i pravosuđu.

Naime, GRECO zaključuje da Bosna i Hercegovina nije na zadovoljavajući način provela nijednu od 15 preporuka sadržanih u izvještaju čtvrtog kruga evaluacije. Djelomično je provedeno 11 preporuka, a četiri nisu provedene.

– Što se tiče članova parlamenta, praktično se nije dogodio nikakav novi razvoj događaja za jačanje sistema integriteta. Još uvijek nisu uvedena pravila za poslanike o njihovoj interakciji sa trećim stranama, a nedostatak prilika za savjetovanje i mogućnosti za obuku o pitanjima sprečavanja korupcije za članove parlamenta i dalje postoji. Nisu pružene nove informacije u vezi sa izvještajima o praćenju primjene Kodeksa ponašanja za članove parlamenta u praksi. Dugoiščekivani novi Zakon o sukobu interesa, za koji se očekuje da će doprinijeti usklađivanju zakonodavstva o sukobu interesa na državnom i entitetskom nivou, još nije usvojen, već je sada upućen Vladi na dodatno razmatranje. Vlasti tek trebaju uvesti vjerodostojan i nezavisan mehanizam za sprečavanje i rješavanje sukoba interesa ili osigurati iscrpnu provjeru izjava o imovini koju daju poslanici na državnom nivou – kaže se u izvještaju GRECO-a

Što se tiče sudija i tužilaca, kako se navodi u izveštaju, izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje su u pripremi već nekoliko godina, još uvijek nisu usvojene, a zasebna sudska i tužilačka odjeljenja i potkomisije još uvijek nisu uspostavljeni u okviru struktura VSTV-a.

Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija i tužilaca prošireni su tako da uključuju glavne tužioce na državnom i entitetskom nivou; međutim, garancije nemiješanja izvršne i zakonodavne vlasti tokom ovih evaluacija tek treba uspostaviti.

Nije provedena nijedna budžetska i kadrovska analiza koja se odnosi na probleme zaostalih predmeta. Osim toga, dugotrajno odsustvo bilo kakvih konkretnih mjera za uspostavljanje komunikacijske politike za pravosudni sistem i dalje je razlog za ozbiljnu zabrinutost. GRECO zahtijeva od vlasti Bosne i Hercegovine da intenziviraju svoja nastojanja i preduzmu
odlučnije korake za rješavanje kritičnih pitanja u vezi sa pravosuđem i tužilaštvom, kao što je istaknuto u Evaluacijskom izvještaju.

Pada u oči da je državna vlast BiH, odgovarajući na nekoliko preporuka GRECO-a, pokušala kroz primjer usvajanja Strategije za borbu protiv korupcije KS za period 2018-2019 i Akcionog plana za njeno provođenje, zatim Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, te u konačnici kroz aktivnosti Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo stvoriti dojam da se u BiH ipak nešto radi.

Međutim, iz GRECO-a im je na svaki ovakav odgovor stigla trezvena i beskompromisna konstatacija.

-Ovo se odnosi na samo jedan kanton, djelomično su u vezi sa ovom preporukom i nemaju nikakvu važnost za stanje na nivou države. Nisu prijavile nove događaje na državnom ili entitetskom nivou. Nisu pružile nove informacije u vezi sa mjerama koje su preduzeli parlamenti Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta u skladu sa
preporukama izdatim u ovom odjeljku. Jedine prijavljene mjere bile su ograničene na usvajanje jednog zakona, jedne strategije i jednog akcionog plana u Kantonu Sarajevo – istaknuli su iz GRECO-a.

Tako je GRECO, pozdravio pripremu zakona o sukobu interesa na državnom nivou, ali on kao takav još nije usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Kada je riječ o spriječavanje korupcije među sudijama i tužiocima GRECO je, između ostalog, preporučio da se preduzmu odlučne zakonske i operativne mjere da bi se ojačala uloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u zaštiti nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima od neprimjerenih utjecaja – i od stvarnih i potencijalnih – što uključuje da se formiraju odvojena sudska i tužilačka podvijeća i izbjegne prevelika koncentracija moći u jednim rukama.

Međutim, konstatovano je da nacrti izmjena i dopuna zakona još uvijek nisu predati Parlamentu na ispitivanje i usvajanje. Izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje su trebale sadržavati zahtjeve ove preporuke, na čekanju od 2013. godine a da nisu usvojene.

GRECO je preporučio o pouzimanje daljih koraka radi unaprjeđivanja ocjenjivanja rada (kvalitativni i kvantitativni kriteriji) da bi se sproveli visoki etički i radni standardi koji se očekuju od sudija i tužilaca, kao i pružila pomoć u određivanju kandidata za unaprjeđenje na osnovu zasluga. Ističu da je od ključne važnosti da se svako ocjenjivanje rada sudija vrši strogo u okviru same sudske vlasti i bez ikakvog utjecaja izvršne ili zakonodavne vlasti.

GRECO je zaključio da ostaje neprovedena preporuka koja se odnosi na provođenje analize o stanju budžeta i zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, kako bi se osiguralo da su neophodna sredstva dostupna i da se efikasno koriste u cijelom pravosudnom sistemu i (ii) osigurati da se sredstva iz pravosudnog budžeta bolje raspoređuju uz poštivanje težine predmeta.

Jednako tako neprovedena je i preporuka koja se odnosi na razvijanje efikasnog sistema za pregled godišnjih finansijskih izvještaja, uključujući odgovarajuće ljudske i materijalne resurse, kanale za saradnju sa nadležnim tijelima i odgovarajuće sankcije za nepoštivanje propisa ili netačno izvještavanje.

Komentari

Autor: A. Dučić / Fokus.ba

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.