Ured za borbu protiv korupcije

Korupcija u Domu zdravlja Kantona Sarajevo: Nalazi ne izgledaju dobro!

zdravstvo
Foto: skupstina.ks.gov.ba
Ilustracija

Fokus donosi dio nalaza o korupciji: Falsificirane diplome, namještanje konkursa, nezakonito sticanje novca i nekretnina, mutne radnje u laboratoriju

Koruptivne aktivnosti u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo u proteklim danima i sedmicama sve više dolaze do izražaja. Namještanje konkursa i otkrivanje falsificiranih diploma su samo neke od koruptivnih djela utvrđenih u ovoj zdravstvenih ustanova. Pod lupom javnosti je i sam direktor ove javne ustanove Abel Baltić.

Fokus.ba došao je u posjed zvaničnih nalaza Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS o uvrđenim koruptivnih aktivnostima u ovoj javnoj ustanovi.

Čak 24 prijave korupcije u 2023.

Prema zvaničnim podacima samo ovoj godini zaprimljene su čak 24 prijave korupcije u Dom zdravlja KS od čega je (za sada) devet osnovano. Riječ je o utvrđenim falsificiranim diplomama. Do sada je Ured za borbu protiv korupcije, na čijem čelu je Erduan Kafedžić, utvrdio da diplome za 13 osoba zaposlenih u Domu zdravlja nisu vjerodostojne, što je velika većina u odnosu na ukupan broj nevalidnih diploma u zdravstvenom sektoru KS.

Nakon što je Ured uradio svoj dio posla, predmeti o falsificiranim diplomama trenutno su na obradi u Tužilaštvu KS.

-Po zaprimanju prijave, a nakon što utvrdi da prijava sadrži sve neophodne elemente da bi se po njoj moglo postupati, Ured pokreće i provodi postupak provjere osnovanosti navoda iz iste, u okviru kojeg vrši prikupljanje i analizu podataka i dokumentacije, kao i uvid u javne registre i baze podataka, te relevantne pravne propise. Postupak provjere Ureda po zaprimljenim prijavama podrazumijeva analizu prikupljenih podataka i dokumentacije. Ukoliko nakon provedenog postupka provjere Ured procijeni da u konkretnom slučaju ne postoji dovoljno podataka koji ukazuju na koruptivne aktivnosti ili druge nepravilnosti, takva prijava se tretira kao neosnovana – kazali su za Fokus u Uredu za borbu protiv korupcije KS.

Inače, postupajući u skladu sa svojim nadležnostima, Ured je od od 2020. godine do sada ustanovio da je od 80 zaprimljenih prijava korupcije u Domu zdravlja KS, bilo osnovano 19 prijava.

Po pitanju osnovanih prijava u Domu zdravlja KS iz proteklih godina, ovaj ured je Tužilaštvu KS je dostavio i informacije koje se odnose na druge koruptivne aktivnosti u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Naprimjer, zloupotreba ličnih podataka pacijenata i davanja lažnih dijagnoza i izdavanje recepata za skupe lijekove, nepravilnosti u vezi obavljanja laboratorijske djelatnosti, nepravilnosti u vezi davanja u zakup prostora jednoj privatnoj firmi radi postavljanja reklamnih panoa bez raspisanog javnog poziva.

Kazna od 15.000 KM

Kada je riječ o mutnim radnjama u laboratoriju, kantonalna inspekcija je Domu zdravlja izrekla kaznu od 15.000 KM!

-Kada su u pitanju osnovane prijave korupcije u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, od ukupno 19 prijava, 14 je proslijeđeno Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo. Za 12 prijava predmeti su još uvijek u toku. Za dvije prijave (obje su se odnosile na postupak revizije diploma gdje je utvrđeno da diplome dva uposlenika nisu vjerodostojne) donesena je naredba o nesprovođenju istrage zbog zastare. Ovdje je važno istaći da Ured ima zaista kvalitetnu saradnju sa Tužilaštvom Kantona Sarajevo i vjerujemo da će se takva saradnja nastaviti i u budućem periodu – rekli su nam u Uredu.

Budući da je nadležan i za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa, Ured je pokretao i postupke u ovoj oblasti. Od ukupni 80 pokrenutih postupaka utvrđivanja postojanja sukoba interesa, šest postupaka odnosi se na nosioce javnih funkcija iz resora Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Na naš upit, otkrili su nam da se od navedenih šest postupaka jedan odnosio na nosioca javne funkcije iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Napomenuli su da je svih šest postupaka utvrđivanja postojanja sukoba interesa iz resora zdravstva okončano nakon što su nosioci javne funkcije odstupili sa jedne javne funkcije na koju su imenovani.

Uvjeti za direktora

Treba napomenuti da je, prema nalazima ovog ureda, Dom zdravlja jedna od tri ustanove koje nisu dostavile podatke o propisanim ili nepropisanim uvjetima za imenovanje direktora. Iz Ureda naglašavaju da je značajan broj zaprimljenih prijava navodnih nepravilnosti u pogledu ispunjavanja uslova propisanih u statutima/pravilnicima javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo koji se odnose na imenovanja direktora.

-Ured je izvršio analizu propisanih uslova za direktore/v.d. direktore i izvršne direktore/v.d. izvršne direktore u ustanovama, preduzećima i fondovima čiji je osnivač Kanton Sarajevo, što uključuje i resor Ministarstva zdravstva. Dali smo preporuke da se uslovi za direktore/v.d. direktore i izvršne direktore/v.d. izvršne direktore definišu/propišu u pogledu stručne spreme, radnog staža/iskustva, radnog staža/iskustva iz djelatnosti javne institucije i programa rada i razvoja javne institucije u mandatnom periodu, da se u aktima kojima su definisani predmetni uslovi primjenjuju i odredbe Zakona o imenovanjima i Zakona o sukobu interesa i da se u akte koje definišu uslove za direktore i izvršne direktore u preduzećima integrišu i odredbe Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo – podvukli su iz Ureda za borbu protiv korupcije.

Napominju i da su nedavno održali vrlo konstruktivan sastanak sa aktuelnom Vladom Kantona Sarajevo, na kojem su dogovorene određene aktivnosti koje će doprinijeti jačanju antikorupcijskog sistema u Kantonu Sarajevo, a koje se, između ostalog, odnose i na realizaciju navedenih preporuka vezanih za uslove za imenovanje direktora.