BiH

Novi revizorski nalazi

Šta se dešava u Domu zdravlja KS: Previsoka plata direktora, upitno radno vrijeme

23/07/2022
Foto: Općina Novi Grad

Direktoru neopravdano uvećana plaća za najmanje 866 KM. Nije utvrđena adekvatna organizacija i sistematizacija radnih mjesta

Federalni revizori češljali su poslovnu dokumentaciju Javne ustanove Doma zdravlja Kantona Sarajevo, te su ustanovili niz malverzacija. Čak tri direktora bila su na čelu Doma zdravlja KS tokom 2021. što također govori o turbulencijama u ovoj zdravstvenoj ustanovi iza kojih jasno stoji politika.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Naime, do marta 2021. godine na čelu Doma zdravlja KS je bio Muhamed Ahmić, naslijedila ga je Amela Kečo, a nju u avgustu 2021. Abel Baltić koji je na ovoj dužnosti ostao do danas.

U izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH za prošlu godinu se navodi da pravilnik o radu Ustanove, sa izmjenama i dopunama, nije bio usklađen s odredbama Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija KS, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač KS u dijelu položajnog dodatka direktora.

Pored toga, obračun i isplata plaća za 91 zaposlenika iz oblasti zdravstva vršila se na osnovu posebne Odluke generalnog direktora, što nije u skladu sa Statutom i članovima od 55. do 65. Pravilnika o radu.

Naime, nije prezentirana saglasnost Kantonalnog ministarstva zdravstva na Pravilnik o radu, što nije u skladu sa članom 12. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Dom zdravlja koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo i člana 29. Statuta. Pravilnik o radu, sa izmjenama i dopunama, u 2021. godini nije bio usklađen s odredbama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji KS iz 2019. godine u dijelu koeficijenata za obračun plaća doktora medicine i stomatologije i Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija KS, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač KS u dijelu koji se odnosi na položajni dodatak direktora, po kom osnovu su direktorima neopravdano uvećavane osnovne neto plaće u iznosima od najmanje 866 KM mjesečno.

– Donošenje Odluke generalnog direktora nema uporište u postojećim odredbama Statuta koje propisuju nadležnosti direktora, a istom se zaobilazi rješavanje problema koji se odnose na neusklađenost Pravilnika o radu sa odredbama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo (2019. godina) i nemogućnost raspoređivanja ranije zaposlenih radnika na nova sistematizovana radna mjesta (2018. godine) jer ne zadovoljavaju propisane uslove u pogledu stručne spreme – ističu revizori.

Nadalje, revizori su na osnovu uvida u dnevne evidencije prisustva na poslu zaposlenika (medicinsko osoblje) utvrdili da se rad u I smjeni evidentira od 7,30 do 14,30 sati, a rad u II smjeni od 13,00 do 20,00 sati, što znači da se rad radnika u I i II smjeni preklapa u trajanju od sat i po, što je, kako kažu, upitno s obzirom na prirodu posla.

– Ukoliko tome dodamo činjenicu da u Odlukom propisano radno vrijeme medicinskog osoblja nije uključena pauza od pola sata, konstatujemo da navedeno ima za posljedicu da I i II smjena traju po pola sata manje i ustanova radi od 7,30 do 20,00 sati umjesto propisanih od 7,00 do 21,00 sat, što nije u skladu s članom 33. Pravilnika o radu i članom 44. Zakona o radu – konstatovali su revizori.

Pravilnikom o radu Ustanove, dalje ističu, nije utvrđena adekvatna organizacija i sistematizacija radnih mjesta. Broj i raspored medicinskog kadra nije sistematizovan po domovima zdravlja, već za sve domove zdravlja zajednički na nivou Ustanove, što su obavljenom revizijom prepoznali kao nedostatak budući da postoji problem upravljanja kadrovima i važnim poslovnimprocesima povezanim s materijalnim resursima čije osiguranje je preduslov za efikasno pružanje zdravstvenih usluga osiguranim licima

– Ustanova nije koristila odobrena sredstva za nove specijalizacije u 2021. godini, što nije u skladu s odobrenim Planom specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo koji je donesen u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. S obzirom na to da je konkursna proceduraza dodjelu specijalizacija za doktore medicine pokrenuta tek na kraju godine, kašnjenje u dodjeli specijalizacija može imati uticaja na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga u narednom period – ističu revizori.

Stomatološki material, kako dodaju, nije nabavljan u dovoljnim količinama i uz poštovanje ugovorenihrokova, niti su u skladu sa zahtjevima stomatoloških službi pravovremeno i redovno vršenepopravke stomatološke opreme i njeno servisiranje, što je imalo uticaja na pružanjestomatoloških usluga u potrebnom obimu.

Također, utvrđena je i neusaglašenost bilansnih pozicija sadašnje vrijednosti doniranih stalnih sredstava i odloženog prihoda iz osnova doniranih stalnih sredstava u iznosu od 1.652.933 KM, zbog čega ne možemo potvrditi da je knjigovodstveno evidentiranje doniranih stalnih sredstava i novčanih donacija za nabavku stalnih sredstava izvršeno u skladu sa zahtjevima MRS-a 20 – Računovodstvo državnih bespovratnih davanja i objavljivanje državne pomoći.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.