“Manjak” prihoda

Muljaža oko javnog parkinga u centru Sarajeva: Šta su utvrdili revizori?

hastahana parking
FOTO: Fokus.ba

Zašto Općini Centar idu strahovito mali prihodi za javni parking? Ima li sličnosti sa postupcima u Općini Stari Grad?

Rad administracije Općine Centar na čelu s načelnikom Srđanom Mandićem u 2022. godine, ako je suditi prema izvještaju Ureda za reviziju FBiH, ne samo da je bio manjkav već su utvrđeni i ozbiljni propusti odnosno nezakonitosti.

To se posebno odnosi na izdatke za tekuće održavanje, kniženje primitaka i izdataka od finansijske imovine, knjigovodstvenu vrijednost određenih projekata poput rekonstrukcije kosog lifta na Ciglanama, kao i nabavke specijalizovanog vozila za prikupljanje i odvoz otpada u iznosu od 490.390 KM gdje je prekršen Zakon o javnim nabavkama.

No, posebno je interesan segment javnog parkinga gdje su ustanovljene sumnjive aktivnosti koje podsjećaju na slične nalaze koje su revizori utvrdili u Općini Stari Grad za vrijeme donedavnog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, a o čemu je pisao Fokus.

Bez transparentnosti

Kada je riječ o Općini Centar revizori su utvrdili da odobravanjem privremenog korištenja javnih površina u svrhu formiranja javnog parking prostora (117 parking mjesta) na osnovu zahtjeva, bez javnog oglašavanja, površine 3.740 m2 i mjesečne naknade od 34.059 KM, nije ispoštovan princip ransparentnosti i ekonomičnosti kako je utvrđeno Zakonom o budžetima u FBiH.

– Zbog navedenog nije osigurana pravična i aktivna konkurencija, a što je imalo uticaj na visinu ostvarenih prihoda Općine. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave, kojim je utvrđeno da se imovinom Općine treba raspolagati u interesu lokalnog stanovništva i s pažnjom dobrog domaćina – istaknuli su revizori.

Dio izvještaja revizora

Naime, kako su istaknuli, u 2022. godini ukupno je naplaćeno 245.274 KM po osnovu korištenja javnih površina u svrhu formiranja javnog parking prostora i to od: „Centrotrans Transport robe“ d.d. Sarajevo 172.973 KM, Društvo za zapošljavanje boraca „Zelene beretke“ d.o.o. Sarajevo 46.771 KM i „Master Investment“ d.o.o. Sarajevo 25.530 KM.

Kako su dalje naveli, podnosiocu zahtjeva Društvo za zapošljavanje boraca „Zelene beretke“ d.o.o. Sarajevo odobreno je privremeno korištenje dijela javne površine u svrhu formiranja parking prostora na lokalitetu Hastahana, i to rješenjima načelnika na period od tri i šest mjeseci.

Mjesečna naknada za korištenje javne površine (prema Odluci Vijeća od 29. 12. 2022. godine) utvrđena je u iznosu od 5.990 KM, odnosno za jedan dan u visini 200 KM.

Parking na Hastahani

Prema prezentiranim podacima parking prostor kod Narodnog pozorišta raspolaže sa ukupno 72 parking mjesta, dok parking prostor na lokalitetu Hastahana raspolaže sa ukupno 22 parking mjesta.

hastahana parking
FOTO: Fokus.ba

– Uzimajući u obzir broj parking mjesta, ukupnu mjesečnu naknadu i cijenu po satu za jedno parking mjesto koja u ovoj Općini iznosi minimalno 2 KM, slijedi da dnevna naknada koju Općina naplati za jedno parking mjesto iznosi cca 10 KM. Ova procjena ne uzima u obzir faktore poput prosječne dnevne zauzetosti parkinga i drugih pokazatelja koji mogu uticati na varijabilnost očekivanih prihoda zakupca.

Imajući u vidu cijenu parkinga po jednom satu (minimalno 2 KM) i prihod koji Općina po osnovu zakupa ovih parking prostora ostvaruje po jednom danu (cca 10 KM), te da se privremeno korištenje javnih površina u svrhu formiranja javnih parking prostora odobrava na zahtjev, bez javnog oglašavanja, ne možemo potvrditi da je visina naknade za parking prostor koju je Vijeće utvrdilo, povoljna za Općinu, odnosno da su ostvarene najpovoljnije cijene zakupa – nalaz je revizora.

Drugim riječima, revizori su utvrdili strahovito male prihode od javnog parkinga koji su trebali ići Općini Centar.

S tim u vezi, naveli su i da je u više navrata odlukama Općinskog vijeća dolazilo do izmjene cijena parkinga. Prema Odluci iz 2012. godine naknada za javni parking prostor (I zona) iznosila je 16 KM/m2 .

Novom Odlukom Vijeća od 2. 6. 2022. godine ova naknada je utvrđena u iznosu od 19 KM/m2 , a izmjenom Odluke od 29. 12. 2022. godine opet je smanjena i to na 10 KM/m2.

Iz Općine Centar su naveli da Zakonom o privremenom korištenju javnih površina, kao ni Odlukom Vijeća o privremenom korištenju javnih površina, na osnovu kojih nadležna služba odobrava korištenje javnih površina u navedenu svrhu, nije propisana obaveza raspisivanja javnog poziva za dodjelu lokacija za parkinge.