Izvještaj za Općinu Stari Grad

Revizori razotkrili Hadžibajrića: Parking je bio samo “vrh ledenog brijega”!

Foto: Amer Kajmović/FENA
Ibrahim Hadžibajrić

Opozvanom načelniku Općine Stari Grad koji se nalazi u pritvoru jer se sumnjiči za kriminal još mnogo čega se stavlja na teret

Federalni revizori češljali su dokumentaciju u Općini Stari Grad, te su u revizorskom izvještaju o radu ove općine za prošlu godinu, objavljenom jutros, ustanovili obilje nezakonitosti.

Na čelu ove općine tokom 2022. godine nalazi se sada već bivši načelnik Ibrahim Hadžibajrić koji se zbog optužbi za organizirani kriminal nalazi u pritvoru, te kojeg su građani većinom glasova opozvali s ove funkcije.

Javna garaža

Ono zbog čega Hadžibajrića trenutno Tužilaštvo KS tereti i zbog čega se nalazi u pritvoru, dijelom su detaljno istražili i revizori, a to je nezakonito izdavanje zakupa za parking. No, to je, prema ovom izvještaju, samo vrh ledenog brijega.

Kada je riječ o kriminalu kod izdavanju parkinga, revizori osporili i Odluku o korištenju javne garaže Općine Stari Grad i Cjenovnik usluga parkiranja u javnoj garaži Općine u ulici Avdage Šahinagića. Utvrđena je cijena parking sata u visini od 3 KM, a nakon prvog sata za svaki naredni sat je 2 KM. Kako su naveli, Odluku o korištenju javne garaže Općine donio je načelnik, što nije u skladu s odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH kojim je utvrđeno da je Vijeće organ odlučivanja i donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave.

Osporili su i druge lokacije, pa su naveli kako s obzirom na ugovoreni period zakupa parking prostora Dom Armije i Trg Austrije u trajanju od četiri godine, ne mogu potvrditi da je postupljeno u skladu sa Zakonom o privremenom korištenju kojim je utvrđeno da je period privremenog korištenja javnih površina za javni parking prostor jedna, a najviše dvije godine.

-Zaključenim ugovorima nije utvrđen broj parking mjesta koja se daju u zakup. Međutim, prema javno dostupnim podacima parking prostor Austrijski trg raspolaže sa ukupno 50, dok parking prostor Dom armije raspolaže sa ukupno 40 parking mjesta, a cijena na oba parkinga iznosi 2 KM po satu. Uvažavajući ugovorene mjesečne naknade i broj parking mjesta, slijedi da dnevna naknada koju Općina naplati za jedno parking mjesto iznosi cca 6 KM. Imajući u vidu cijenu parkinga po jednom satu (2 KM) i prihod koji Općina po osnovu zakupa ovih parking prostora ostvaruje po jednom danu (cca 6 KM), kao i zonu na kojoj se parking mjesta nalaze, ne možemo potvrditi da su odredbe ovih ugovora povoljne za Općinu, odnosno da su ostvarene najpovoljnije cijene zakupa – ističu revizori.

O zakupu parkinga

Dalje navode, da su u pojedinim slučajevima, aneksima ugovora priznata ulaganja u uspostavljanje i unapređenje parking prostora, te je smanjena prvobitno ugovorena mjesečna naknada i produžen period važenja ugovora, iako ova mogućnost nije bila predviđena osnovnim ugovorom.

Tako su za zakup parking prostora Dom Armije i Trg Austrije ugovori zaključeni na period od četiri godine, što, navode, nije u skladu sa Zakonom o privremenom korištenju kojim je utvrđeno da je period privremenog korištenja javnih površina za javni parking prostor jedna, a najviše dvije godine.

-Dodjelom tri parking prostora u zakup neposrednom pogodbom bez javnog oglašavanja, površine 2.714 m2 (mjesečna naknada 18.402 KM), nije ispoštovan princip transparentnosti i ekonomičnosti, kako je utvrđeno Zakonom o budžetima u FBiH. Zbog navedenog nije osigurana pravična i aktivna konkurencija, što je imalo uticaj na visinu ostvarenih prihoda Općine. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave, kojim je utvrđeno da se imovinom Općine treba raspolagati u interesu lokalnog stanovništva i s pažnjom dobrog domaćina. Dva ugovora o zakupu parking prostora su zaključena na period od četiri godine, što nije u skladu sa Zakonom o privremenom korištenju javnih površina Kantona Sarajevo – istaknuli su.

Radovi na trgu

Osim parkinga, sa zakonskog aspekta, sporni su i radovi na Trgu oslobođenje – Alija Izetbegović u strogom centru grada.

-Plan javnih nabavki nije sačinjen na način da daje sveobuhvatne podatke po svim postupcima koji se planiraju provesti. U postupku javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji Trga oslobođenja – Alija Izetbegović nije traženo pojašnjenje neprirodno niske ponuđene cijene, iako je razlika između prvorangiranog i drugorangiranog ponuđača bila viša od 20%, a za nabavke u vrijednosti od najmanje 126.613 KM nisu provedeni odgovarajući postupci javne nabavke, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH – naveli su revizori.

O Trgu oslobođenja

Također, kako su istaknuli, u jedinstveni račun trezora nije uključen transakcijski račun preko kojeg se vrši isplata naknada za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, a u Glavnoj knjizi trezora nisu evidentirane transakcije koje proizilaze iz ovih poslovnih promjena. Navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o trezoru.

Za revitzori su sporni i tekući transferi, pa tako navode da iskazani rashodi za zimsko održavanje cesta u iznosu od 270.043 KM ne predstavljaju nepovratna davanja, koji nisu planirani i iskazani na propisanim pozicijama u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH. Zbog toga finansijski izvještaji ne daju tačan pregled rashoda i izdataka po vrstama.

Također, utvrdili su da su tekući transferi neprofitnim organizacijama, iskazani u iznosu od 122.792 KM (od čega je iz tekuće rezerve 33.500 KM), za koje je u Odluci o izvršenju budžeta navedeno da se raspoređuju po odobrenju načelnika, realizovani po odukama načelnika, ali bez javnog poziva i usvojene interne procedure kojom bi se definisali kriteriji za odabir korisnika sredstava. Zbog toga ne mogu potvrditi na koji način su odabrani korisnici i utvrđen iznos sredstava dodijeljenih transfera, niti da je pri raspodjeli ovih sredstava osiguran princip transparentnosti u skladu sa članom 4. Zakona o budžetima FBiH. No, ni to nije sve.

Zemljište i rente

-Nije nam prezentirana dokumentacija kojom bi se potvrdilo da je Općina usklađivala vrijednosti iskazanih potraživanja sa kupcima putem izvoda otvorenih stavki, što nije u skladu sa članom 23. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, kojim je propisano da je povjerilac dužan da, prije sastavljanja finansijskih izvještaja, dostavi dužniku spisak nenaplaćenih računa i potraživanja po drugim osnovama. Utvrdili smo da nisu osigurane adekvatne pomoćne evidencije rješenja iskazanih u okviru sumnjivih i spornih potraživanja po osnovu naknada za zemljište i rente na osnovu, kojih bi se utvrdilo na koji period se odnose i da li je u potpunosti osnovano iskazano potraživanje – naveli su revizori.

Rentanje zemljišta

Također, utvrdili su da dio potraživanja nije realno iskazan jer nema osnova za njihovo iskazivanje u iznosu najmanje od 303.237 KM (izvršene uplate u ranijem periodu koje nisu knjigovodstveno evidentirane, nisu blagovremeno poduzete aktivnosti na naplati potraživanja). Općina, ističu, nije u ranijem periodu u potpunosti pratila naplatu potraživanja od fizičkih i pravnih lica, niti je vršeno usklađivanje sa nadležnom službama i analiza njihove naplativosti, zbog čega nije osigurano računovodstveno načelo tačnosti i istinitosti iskazivanja poslovnih događaja, kako je propisano Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH.