BiH

federalni premijer

Novalić: 15. aprila će se otvoriti mogućnosti povećanja penzija

16/09/2021

Nakon sjednice Vlade FBiH, novinarima se obratio i premijer Fadil Novalić, koji je između ostalog, odgovorio i na pitanje da li će doći do vanrednog povećanja penzija

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Kao razlog za izmjene i dopune navedena je i Odluka Ustavnog suda BiH, te su poduzete mjere i aktivnosti s ciljem harmonizacije odredaba ovog sa odredbama Porodičnog zakona u odnosu na prava i obaveze vanbračnih partnera.

Jednom od izmjena i dopuna dodatno je precizirala norma, kako bi policijski službenici na državnom nivou, u smislu penzionisanja i načina izračuna penzija, bili izjednačili s policijskim službenicima na nivou FBiH. Time je omogućen jednak tretman svim policijskim službenicima u BiH, obzirom da svi policijski službenici s prebivalištem u FBiH pod jednakim uslovima uplaćuju doprinose za PIO.

Nadalje, izmjenom člana 44. stav (5) su pripadnici Oružanih snaga BiH dovedeni u ravnopravan položaj sa ostalim osiguranicima, tako da im lični bodovi za svaku godinu posebnog staža, umjesto 0,5, po novom iznose 1,00 za priznatu punu godinu ostvarenog posebnog staža.

Prema novom zakonskom rješenju, povredom na radu smatra se i ona zadobijena u pripremama za odbranu, odnosno u odbrani BiH u periodu od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine.

Napominje se i da je Vlada FBiH na sjednici održanoj 12.12.2019. godine zadužila Federalni zavod PIO da provede mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, od 11.12.2019. godine. U tom mišljenju stoji da je u postupcima priznavanja prava na porodičnu penziju udovicama šehida odnosno poginulog branioca i udovca šehida žene odnosno poginule braniteljice, potrebno primijeniti odredbu člana 17. Zakona o PIO. Ova odredba, između ostalog, propisuje da je osoba obavezno osigurana za slučaj invalidnosti i smrti zbog povrede na radu i profesionalne bolesti, za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu nadležnih organa i organa jedinice lokalne samouprave.
Uz ostalo, dopunjena je odredba po kojoj se sada članom porodice umrlog osiguranika smatra i vanbračni partner. Vanbračnim partnerom smatra se osoba koja je takvom definisana Porodičnim zakonom Federacije BiH, a koja je svoj status utvrdila u sudskom postupku.

Novina u Zakonu je i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija (izuzev najviše) sve dok najniži iznos penzije ne dostigne jednu petinu iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu, ali pod uslovom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto i ako budžet Federacije BiH nema akumulirani deficit, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Nakon sjednice Vlade FBiH, novinarima se obratio i premijer Fadil Novalić, koji je između ostalog, odgovorio i na pitanje da li će doći do vanrednog povećanja penzija.

– Zakon eksplicitno kaže do 15. aprila redovno i istovremeno možemo vanredno. Ali, smetnja nam je to što se za vanredno tražilo rast BDP-a unazad dvije godine. Nismo predvidjeli situaciju ranije u zakonu kao što je pandemija. Ovim izmjenama to omogućavamo da onog momenta kada ekonomija krene rasti, što je ove godine nesumnjivo, da se može uraditi i redovno i vanredno. Dakle, 15. aprila će se otvoriti mogućnosti, ako naravno ove izmjene budu usvojene, da i redovno i vanredno uskladimo penzije – rekao je Novalić, prenosi Dnevni avaz, te je još jednom potvrdio da ove godine neće biti vanrednog usklađivanja penzija.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.