BiH

Izvještaj Ureda za borbu protiv korupcije

Objavljeni dokumenti koji pokazuju kako je uništavan GRAS

28/05/2021
Foto: Pixsell

Kako su se godinama gomilali dugovi... Premijer KS Edin Forto najavio je da će biti podneseno minimalno 30 krivičnih prijava zbog nepravilnosti u Grasu

Ured za borbu protiv korupcije KS na čelu s Erduanom Kafedžićem sačinio je izvještaj po zaduženju Vlade KS u vezi sa neplaćanjem obaveza propisanih zakonom u KJKP “Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo (GRAS), i to za obaveze plaćanja PDV-a u periodu od 2011. do 2018. godine, obaveza plaćanja poreza i doprinosa u periodu od 2009. do 2016. godine i obaveze po tužbama radnika Grasa po Kolektivnom ugovoru u periodu od 2006. do 2016. godine.

Piše: A. DUČIĆ

Međutim u izvještaju su navedene i nepravilnosti i prijave korupcije. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, počevši od 2016. godine do danas, zaprimio je ukupno 19 prijava korupcije i drugih nepravilnosti koje su se odnosile na Gras. Od toga ih je 11 bilo osnovano.

Dvije prijave su se odnosile na zloupotrebu javne funkcije, tri prijave na nepravilnost u zapošljavanju, jedna prijava na zloupotrebu u javnim nabavkama, jedna prijava na zloupotrebu javnih sredstava, tri prijave na krivotvorenje isprava i jedna prijava u odnosu na ostale nepravilnosti.

-Ured je postupajući po Zaključku Vlade Kantona Sarajevo koji se odnosi na postupak provjere vjerodostojnosti diploma podnio Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo tri krivične prijave protiv zaposlenika Grasa, i to dana 23.10.2020., 07.01.2021. i 14.01.2021. godine, zbog postojanja osnova sumnje da su ova lica počinila krivično djelo krivotvorenje isprave, na način da su prilikom prijema u radni odnos u Gras, na radno mjesto vozač, predala (upotrijebila) diplome za koje je naknadnim provjerama utvrđeno da nisu vjerodostojne. Prema informaciji koju je Ured zaprimio od strane Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, na osnovu navedenih krivičnih prijava ovo tužilaštvo je formiralo predmete, te se u istim aktivno preduzimaju radnje, s ciljem donošenja tužilačke odluke – kaže se u izvještaju.

Dana 05.02.2020. godine, Ured je na zahtjev/molbu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, izvršio ispitivanje/analizu zakonitosti javnih nabavki u Grasu, koje se odnose na nabavku roba u vrijednosti većoj od 50.000 KM.

Ured je tom prilikom sačinio informaciju u kojoj je prikazao uočene nepravilnosti za ukupno 19 javnih nabavki. Kod 9 postupaka javnih nabavki utvrđene su određene nepravilnosti odnosno neusklađenosti između tenderske dokumentacije i ponude izabranog ponuđača, što dovodi u pitanje da li su izabrani ponuđači mogli biti odabrani i sa istima zaključen ugovor/sporazum o realizaciji javnih nabavki od strane Grasa. Kod svih 19 postupaka javnih nabavki, koji su bili predmet analize, utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na nepostupanje po odredbama Zakona o javnim nabavkama u BiH i podzakonskim aktima koji su izrađeni po osnovu Zakona, od strane komisija za provedbu javnih nabavki u Grasu i od Grasa, u postupku provođenja javnih nabavki.

Predmetna Informacija dostavljena je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo na eventualno postupanje, Agenciji za javne nabavke BiH.

Nabavka rabljenih minibusa

Među prijavama za korupcije je i ona dostavljena 15. jula 2017. koja se odnosila na tadašnju upravu Grasa i ministra saobraćaja Kantona Sarajevo, a vezano za navodne nepravilnosti počinjene prilikom nabavke rabljenih minibusa i nabavke neophodnih rezervnih dijelova za osposobljavanje vozila koja nisu u funkciji.

Iz ove prijave proizilazi da je ista dostavljena na postupanje i drugim organima (između ostalih i Tužilaštvu KS, Federalnoj upravi policije, MUP-u KS, Agenciji za istrage i zaštitu). Nakon izvršene analize i razmatranja navoda iz predmetne prijave, ista je dostavljena resornom ministarstvu na postupanje u skladu sa propisanim nadležnostima koje ovo ministarstvo ima, te je tom prilikom zatražena povratna informacija o poduzetim aktivnostima u konkretnom predmetu. S tim u vezi, Tim je 18.10.2016. godine od strane Ministarstva saobraćaja zaprimio akt, broj: 04-05-30366 od 17.10.2016. godine, u kojem je istaknuto da su navodi iz prijave neosnovani i netačni. Imajući u vidu činjenicu da je predmetna prijava dostavljena nadležnim institucijama na postupanje, okončano je dalje postupanje Tima po istoj.

Četiri prijave su proslijeđene Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, jedna prijava MUP-u Kantona Sarajevo, tri prijave Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, dvije prijave resornom ministarstvu i jedna prijava je dostavljena na izjašnjenje Grasu.

Likvidnost Grasa je ugrožena akumuliranim obavezama prema poreznim organima i zaposlenima. Računi Grasa su često blokirani po raznim osnovama, kako od strane poreznih organa i dobavljača, tako i od strane zaposlenika po osnovu tužbi i neisplaćenih zarada.

Preko 130 miliona KM duga za poreze i doprinose

Ured je u ovom izvještaju konstovao da uplate poreza i doprinosa pri isplati plaća nisu vršene u skladu sa Zakonom o doprinosima, Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa.
U obimnom izvještaju, a koji je danas i prezentiran javnosti, stoji da prema evidenciji Porezne uprave FBiH dug za poreze i doprinose koje ima Gras za period 2009.-2016. godine, na dan 28.02.2021. godine, iznosi 131.059.519 KM.

Prema podacima iz Grasa, Ured je konstatovao da dug po osnovu direktnih poreza, za period 2009.-2016. godine, iznosi cca 199,3 miliona KM, a glavni dug u iznosu od cca 90,7 miliona KM (neizmirene obaveze). U ukupnom iznosu su sadržane obračunate zatezne kamate u iznosu od cca 102,8 miliona KM, kao i troškovi prisilne naplate u iznosu od cca 5,7 miliona KM.

Ured je konstatovao, na osnovu dostupnih podataka, da Gras od novembra 2016. godine smanjuje dug za direktne poreze iz ranijeg perioda, i to doprinose za zdravstvo – refundacijom bolovanja koja padaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i doprinose PIO, penzionisanjem uposlenika Grasa, putem „Programa restrukturiranja i zbrinjavanje viška uposlenika“.

Ured je utvrdio da je po knjigovodstvenim karticama iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, iz Budžeta u periodu 2008.-2018. godine, Grasu doznačeno ukupno 169.573.336,39 KM za kupovinu kupona za prevoz penzionera, studenata, učenika i dr. kategorija, pokrića dijela gubitka u poslovanju Grasa, uplate za doprinose radnika, obaveza po kreditima, nabavke vozila, sanacije i remonta tramvajske pruge i dr.

Prema podacima iz Grasa, Ured je konstatovao da dug Grasa po osnovu indirektnih poreza iznosi cca 31,2 miliona KM, a glavni dug iznosi cca 21,4 miliona KM, te da je isti nastao zbog neredovnog plaćanja obaveze po osnovu PDV-a od novembra 2012. godine. U ukupnom iznosu su sadržane obračunate zatezne kamate (u iznosu od cca 8,8 miliona KM) i troškovi prisilne naplate (u iznosu od cca 1,0 miliona KM ).

Iako od marta 2019. godine Gras vrši plaćanje tekuće obaveze po osnovu PDV-a, izvršenim plaćanjima i prisilnom naplatom duga prema Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje BiH saniraju se obaveze po osnovu obračunatih kamata i troškova prinudne naplate, a glavnica se i dalje povećava, te se ne zaustavlja rast kamata i ukupnog duga prema Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje BiH.

Gras je obračunavao i u zakonskom roku prijavljivao obaveze za PDV, ali nije vršio plaćanje. Zaključeni sporazumi nisu na snazi jer Gras nije plaćao obaveze, na način i uz dinamiku utvrđenu Sporazumima.

Forto najavio 30 krivičnih prijava

Na osnovu dostavljenih podataka, Ured je konstatovao da je na dan 31.12.2016. godine broj zaposlenika u Grasu iznosio 1.473, dok je broj tužbi bio oko 2500. Danas je u Grasu zaposleno 1.330 radnika i ima oko 3000 tužbi.
U skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorom Gras je trebao planirati sredstva u svom budžetu, koja bi se odnosila na uvećanje plaća po osnovu prava iz Kolektivnog ugovora koja su bila višestruka. Međutim, nije urađena finansijska procjena Kolektivnog ugovora, iako je bilo jasno da njegovo provođenje iziskuje značajnija sredstva. Nisu planirana sredstva ni za slučaj tužbi zaposlenika u skladu sa ostvarenim prihodima.

U Sporazumu o rješavanju problema u poslovanju Grasa zaključenog između Vlade Kantona Sarajevo i Grasa, dana 05.10.2020. godine, navedeno je između ostalog da dugovanja prema zaposlenicima koji su tužili Gras zbog radnih sporova u skladu sa Kolektivnim ugovorom iznose cca 15.000.000,00 KM. Međutim, analizom dostavljenih podataka utvrđen je mnogo veći iznos, koji još uvijek nije konačan.

U knjigovodstvenim evidencijama na dan 31.12.2020. godine, po osnovu tužbi zaposlenika, rezervisana su sredstva u iznosu od cca 49,6 mil. KM. Ovaj iznos predstavlja samo glavnicu, bez kamate koja je izuzetno visoka.

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo 2014. Godine, navodi se, nedvosmisleno je ukazalo na zakonsku obavezu podnošenja zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka nad Grasom, jer se na temelju utvrđenih činjenica Vlade Kantona Sarajevo radilo o platežno nesposobnom preduzeću.

Premijer KS Edin Forto najavio je da će biti podneseno minimalno 30 krivičnih prijava zbog nepravilnosti u Grasu.

Komentari

Autor: Amil DUČIĆ/Fokus.ba

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.