Parlament FBiH

Ono što nije utrošeno za zakup stana, isplaćivano za “odvojeni život”

parlament fbih novalić
Sarajevo: Treća izvanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Za neto plaće profesionalnih zastupnika i savjetnika u prošloj godini izdvojeno je 4.745.488 KM, od čega u Predstavničkom domu 2.980.734 KM, a u Domu naroda 1.764.754 KM. I to nije sve

Federalni revizori su za 2022. godinu korisnicima budžeta Federacije BiH uputili 217 preporuka, od čega je čak 126 ponovljeno iz prethodnog perioda. Parlament Federacije BiH dobio je 14 preporuka, pet novih i devet poznatih od ranije.

Predstavnički dom u 2022. godini održao je sedam redovnih sjednica sa nastavcima i četiri vanredne, a Dom naroda pet redovnih i šest vanrednih sjednica, sa nastavcima. Usvojeno je 39 zakona, 15 nacrta zakona, 14 odluka, 19 izvještaja koji su prihvaćeni ili primljeni k znanju, jedna rezolucija, jedan zaključak, te je razmatrano 11 informacija.

Nijedan od domova nije donio program rada za 2022. godinu, s tim da Dom naroda tu obavezu ignorira treću godinu zaredom, ali koga je briga. Važno je da plaće od toga ne zavise.

Milion za paušal

Za neto plaće profesionalnih zastupnika i savjetnika u prošloj godini izdvojeno je 4.745.488 KM, od čega u Predstavničkom domu 2.980.734 KM, a u Domu naroda 1.764.754 KM. I to nije sve. Osim naknade za topli obrok i regres, za koji im je isplaćeno 317.086 plus 71.154 KM, parlamentarci i savjetnici imaju pravo na nadoknadu drugih, različitih troškova o kojima obični smrtnici mogu samo sanjati.

Tako je za „odvojeni život od porodice“ izdvojeno oko 307 hiljada maraka, za zakup stana i troškove smještaja 96.754 KM i prevoz u dane vikenda 186.601 KM.

– Odlukama administrativnih komisija utvrđeno je da zastupnicima u Predstavničkom domu, odnosno delegatima u Domu naroda Parlamenta FBiH pripada, ukoliko borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 70 kilometara od sjedišta Parlamenta FBiH, naknada za odvojeni život od porodice koja uključuje i naknadu za zakup stana za službene potrebe kao i naknadu troškova smještaja, u ukupnom iznosu od 800 KM mjesečno – navodi se u izvještaju.

Revizori su uočili da su izabrani zvaničnici primali različite naknade za odvojeni život od porodice, što ne bi trebao biti slučaj. A kako je do toga došlo? Za zakup stana maksimalan dozvoljeni iznos je 400 maraka. Međutim, neki stanovi unajmljeni su po nižoj cijeni pa je razlika do one četiri stotine, umjesto da se uštedi, neopravdano isplaćivana izabranim zvaničnicima kao dio naknade za odvojeni život.

Kao što se može vidjeti, na isplatu paušala utrošeno je čak 937.893 KM. Prema dostupnim podacima, paušal od 660 KM mjesečno je obračunat i isplaćen za 96 zastupnika Predstavničkog doma i 23 delegata u Domu naroda.

Radi se o “naknadi na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju dužnosti”, Međutim, zakonski propisi nisu jasno utvrdili namjenu tih sredstava, odnosno koji su to troškovi koji već nisu pokriveni brojnim ostalim naknadama.

Revizori su se dotakli i isplata za rad u komisijama. Naveli su da nema dokaza da su članovi ovih tijela, koji su ujedno zaposlenici stručnih službi, poslove i zadatke vezano za rad komisija obavljali izvan redovnog radnog vremena, tako da naknade koje su dobili nisu opravdane.

Ured za reviziju preporučio je Parlamentu FBiH donošenje jedinstvenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sa utvrđenim brojem savjetnika u skladu s važećim zakonskim propisima. Naime, utvrđeno je da broj savjetnika i uslovi za njihovo postavljanje nisu regulisani pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji stručnih službi oba doma Parlamenta FBiH.

Predsjedavajući Doma naroda je usvojio Odluku o broju savjetnika, na osnovu koje se u radni odnos može primiti njih osam. Akt kojim bi se regulisao broj savjetnika u Predstavničkom domu nije donesen.

Provedenom revizijom utvrđeno je da je 31. decembra 2022. godine u Parlamentu FBiH bilo zaposleno šest savjetnika, u svakom od domova po tri.

Zakoni godinama u proceduri

Revizori su u izvještaju naveli da značajan broj materijala već godinama čeka da se nađe pred parlamentarcima. Među njima su Prijedlog prostornog plana FBiH za period 2008-2028. godine (2014), Prijedlog zakona o šumama (2017), Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (2017), Nacrt zakona o suzbijanju organiziranih oblika krivičnih djela korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala (2018), Prijedlog zakona o doprinosima (2018), Prijedlog zakona o porezu na dohodak (2018)…

S toga su prepopručili da se urede način i rokovi razmatranja dostavljenih materijala prema poslovnicima domova, kako bi se mogli razmatrati blagovremeno u oba doma Parlamenta FBiH.

Podsjetili su i na odluke visokog predstavnika o amandmanima na Ustav FBiH od 2. oktobra 2022. godine, kojima se, pored ostalog, definira da svaki dom treba odbiti ili usvojiti zakone u roku od 45 dana nakon njihovog usvajanja u drugom domu. Također, predviđeno je da će oba doma usvojiti odgovarajuće amandmane na svoje poslovnike o radu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu amandmana na Ustav FBiH.

Novoimenovana Vlada Federacije BiH povukla je iz parlamentarne procedure sve zakone i akte koje je uputio prethodni saziv na čelu sa Fadilom Novalićem.

Namjera je da ih novi ministri prouče, dorade ukoliko je potrebno, te ponovo upute Parlamentu. Aktuelni premijer Nermin Nikšić izjavio je da pojedini materijali datiraju iz 2015. godine, ali da nikada nisu razmatrani.