BiH

"Prava za sve"

Perspektiva ravnopravnosti spolova u BiH mora biti integrisana u procesu pristupanja EU

28/12/2020

Postizanje ovog cilja moguće je samo zajedničkim naporima organizacija civilnog društva jer se samo tako može osigurati da se rodna perspektiva uzima u obzir i da odražava interese žena i muškaraca, doprinosi unapređivanju ženskih prava i ravnopravnosti spolova i na kraju poboljšava život ljudi

Ravnopravnost spolova temeljna je vrijednost Evropske unije (EU) i nužni preduslov za jednakost, socijalnu pravdu, održivi rast i razvoj društva. Kao takva, mora se integrisati u procesu pristupanja Zapadnog Balkana (ZB) u EU. Radeći u tom cilju, šest organizacija iz
zemalja ZB udružilo se u provođenju programa pod nazivom „Unaprjeđenje ravnopravnosti spolova kroz proces pristupanja EU“.

Dok se države pripremaju za provođenje zakona i standarda EU-a, moraju uzeti u obzir da su žene polovina stanovništva, a to se mora odraziti na sve napore u pravcu osiguranja jednake zastupljenosti njihovih potreba i interesa, kao i osiguranja jednakih mogućnosti.

Zbog toga ravnopravnost spolova mora biti jedna od prvih stvari koja nam je na umu kad govorimo o procesima pristupanja EU i izradi uspješnih državnih politika.

Bosna i Herecegovina (BiH) mora mnogo toga uraditi na provođenju potrebnih reformi za članstvo u EU. Na tom putu koji vodi ka poboljšanju politika i provođenju reformi, mora se osigurati da se rodne perspektive uzmu u obzir i uvrste /primijene na svim nivoima.

Postizanje ovog cilja moguće je samo zajedničkim naporima organizacija civilnog društva jer se samo tako može osigurati da se rodna perspektiva uzima u obzir i da odražava interese žena i muškaraca, doprinosi unapređivanju ženskih prava i ravnopravnosti spolova i na kraju poboljšava život ljudi.

Imajući ovo na umu, ženske organizacije civilnog društva (ŽOCD) u pet zemalja ZB: Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori i BiH udružile su svoju stručnost i znanje kako bi podržale vlade zemalja ZB u uključivanju roda u njihove programe i osigurale
pažnju na rodnu perspektivu tokom procesa pristupanja EU, provođenjem četverogodišnjeg programa koji finansira EU, pod nazivom “Unaprjeđenje ravnopravnosti spolova kroz proces pristupanja EU “.

Reaktor – Istraživanje u akciji (Sjeverna Makedonija), Prava za sve (Bosna i Hercegovina), Mreža kosovskih žena (Kosovo), Mreža osnaživanja albanskih žena (AWEN) (Albanija), Centar za ženska prava (Crna Gora) i Fondacija Kvinna till Kvinna (Ured Sjeverne Makedonije) udružili su snage kako bi popunili prazninu u dostupnim rodnim podacima za različite sektore na nacionalnom nivou, nadzirali provođenje obaveza vlada o ravnopravnosti spolova, pružali relevantne informacije za izvještaje EK o zemljama i politički dijalog vezan uz pristupanje EU i izgradili regionalnu mrežu ŽOCD-a koja se zalaže za poboljšanu rodnu perspektivu u procesu pristupanja EU.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.