BiH

prijedlog novog zakona

Predstavnici privrednih komora za transparentniji sistem javnih nabavki

08/12/2020

Radna grupa je zauzela stav da je to više političko i finansijsko pitanje (kadrovsko jačanje Agencije za javne nabavke-povećanje broja izvršilaca/inspektora), te je u tom smislu ovo ostavila otvorenim za dogovore nadležnih

Predstavnici Područne privredne komore Banje Luke i Privredne komore FBiH predstavili su prijedlog novog Zakona o javnim nabavkama BiH pred predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom i članovima Kolegija Vijeća i prijedlog novog Zakona je dobio podršku nadležne institucije.

U spomenuti prijedlog Zakona su nakon web prezentacija uvrštene primjedbe upućene iz realnog sektora.

Iz PKFBiH i PPK Banje Luke navode da je taj predstavljeni prijedlog 3. decembra sačinila ekspertska radna grupa koju su zajednički ustanovili i da predstavlja samo inicijativu i podsticaj boljem uređenju pravnog područja javnih nabavki.

Dodaju da tekst predstavlja prijedlog konkretnih rješenja kojima će biti riješeni problemi koji su otežavali primjenu Zakona u praksi, kao i da bi inicijativa bez prijedloga ili nacrta teksta bila paušalna i apstraktna.

Naglašavaju da Radnoj grupi nisu davani bilo kakvi nalozi i uputstva, te da je isključena svaka mogućnost političkog uticaja.

Prijedlog Zakona metodološki je sačinjen na podlozi trenutno važećeg Zakona o javnim nabavkama i Anticipirajućeg teksta izmjena i dopuna Zakona predloženog od Agencije za javne nabavke BiH.

Također, tvrde da predloženi konačni tekst predstavlja korekciju i dopunu postojeće podloge u svrhu boljeg uređenja, veće jasnoće samog pravnog okvira, kao i jednostavnije primjene, efikasnije javne nabavke i razumljivijeg teksta. U pravnoj zaštiti su dopunjene odredbe o instituciji žalbenog tijela i žalbenog postupka. Odredbe i rješenja iz prijedloga Izmjena i dopuna ZJN koja nisu mijenjana, nađena su funkcionalnim i dobro uređenim uz neznatne korekcije koje se odnose samo na jasnoću teksta.

Potcrtano je da prijedlog novog Zakona ne predstavlja cjelovito implementiranje EU zakonodavstva. Međutim, smatralo se da su osnovni instituti javnih nabavki predviđeni direktivama već preuzeti, tako da nije bilo potrebe znatnije intervenisati u tom pogledu. U tom smislu novine se odnose samo na jasnoću teksta. Osnovne vrste postupaka, opšti principi javnih nabavki, pravna zaštita i provedena tijela u svemu su u skladu s direktivama EU. Instituti koji nisu preuzeti odnose se na neke postupke za koje se smatralo da ih u ovom trenutku nije potrebno preuzeti (npr. partnerstvo za inovacije, takmičarski postupak uz pregovore).

U obrazloženju predloženog teksta jasno je navedeno da u pogledu inspekcijskog nadzora nema primjedbi u pogledu njegove usklađenosti sa direktivama, ali da je do sada to bilo pitanje koje nije imalo opću saglasnost subjekata koji učestvuju u donošenju zakona.

Radna grupa je zauzela stav da je to više političko i finansijsko pitanje (kadrovsko jačanje Agencije za javne nabavke-povećanje broja izvršilaca/inspektora), te je u tom smislu ovo ostavila otvorenim za dogovore nadležnih.

Također, naglašeno je da se o nekim pitanjima (vrijednosni pragovi, rokovi zabrane učešča ponuđača koji izigravaju postupak nabavke, visine naknade, ko plaća naknadu ukoliko izgubi postupak po žalbi ponuđač, oštri kriteriji za imenovanje u Ured za razmatranje žalbi) treba još odrediti, cijeneći naš privredni i politički okvir u kojem će se primjenjivati zakon.

Nadalje, iz privrednih komora navode da je isključiva namjera privrednih komora bila da se tom inicijativom “pokrenu s mrtve tačke” ove aktivnosti, a ujedno stvori efikasniji, transparentniji sistem javnih nabavki koji će na ravnopravnoj osnovi osigurati bolji pravni okvir za privredne subjekte (ugovorne organe i ponuđače), a državnim organima i institucijama jasniji pristup svim segmentima trošenja javnih sredstava.

– Privredne komore su jasno izrazile spremnost da predložena rješenja eventualno budu dorađena ako ta inicijativa odnosno prijedlog uđe u proceduru razmatranja, koja naravno može ići samo preko nadležne Agencije za javne nabavke, i stoje na raspolaganju u cilju pojašnjenja predloženog – navedeno je u zajedničkom saopćenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.