BiH

Skupština KS-a o Nacrtu zakona o porijeklu imovine dužnosnika

01/06/2016

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo će na današnjoj sjednici razmatrati Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u KS-u kojim se utvrđuje obaveza izabranih i imenovanih dužnosnika i savjetnika da prijave imovinu, prihode i porijeklo tih prihoda kako bi se identifikovale značajne i neopravdane promjene u imovini, te pokrenuli administrativni i krivični postupci u skladu s odgovarajućim zakonima te kako bi se identifikovao i spriječio konflikt interesa u obavljanju funkcija.

Izabrani dužnosnici u smislu ovog zakona su zastupnici u zakonodavnim organima kantona, vijećnici u gradskim i općinskim vijećima, a imenovanim dužnosnicima smatraju se: članovi Vlade Kantona Sarajevo, gradonačelnici i općinski načelnici, direktori i zamjenici direktora agencija i članovi nadzornih odbora direkcija, zavoda, ustanova i drugih institucija u Kantonu Sarajevo. Ovaj zakon tretira po istim pitanjima i savjetnike u spomenutim organima uprave kao i bliže srodnike.

Na dnevnom redu je i Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nacrt zakona o srednjem obrazovanju. Sadašnji zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju ne odgovaraju na nove situacije koje se otvaraju u radu škola, imajući u vidu praktične probleme u primjeni postojećih odredbi, nepreciznosti ili njihovu zastaru.

Između ostalog, poslanici će razmatrati i Prijedlog izmjena Zakona o sudskim taksama. Ovim Prijedlogom zakona, predlaže se rješenje, prema kojem se postiže da fizička i pravna lica snose manje troškove u postupku koji se vodi pred Kantonalnim i Općinskim sudom u Sarajevu i na taj način im olakša postupak u kojem se plaća taksa pred navedenim sudskim organima. Smanjenjem postojećeg iznosa od 400 KM (200 + 200) na predloženih 35 KM, omogućava se ušteda privatnom sektoru u iznosu od 268.620 KM na godišnjem nivou. Posljedično dolazi do povećanja broja registrovanih poslovnih subjekata za 20 posto na godišnjem nivou.

Na dnevnom redu je i Prijedlog izmjene Zakona o administrativnim taksama. Predloženim smanjenjima u tarifnim brojevima, omogućava se ušteda privatnom sektoru u iznosu od 1.048.494 KM na godišnjem nivou. Također, predlaže se uvođenje kantonalne administrativne takse u postupcima izdavanja vodnih akata, kao i postupcima izdavanja odobrenja za rad zdravstvenim ustanovama, te odobrenja za obavljanje djelatnosti zdravstvenim radnicima u privatnoj praksi. Naime, do sada su u navedenim postupcima, u primjeni bile federalne upravne takse. Pored navedenog, ovim nacrtom se ukida i plaćanje takse na izdavanje radne dozvole u Kantonu Sarajevo.

Također će se raspravljati i o Nacrtu zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo koji definiše efikasniji rad inspektora čime bi se značajno doprinijelo suzbijanje učestale pojave rada bez odobrenja nadležnog organa.

Naime, predloženi zakon je pravno normirao efikasnije postupanje inspektora u slučajevima kada se utvrdi da subjekt nadzora obavlja djelatnost bez odobrenja nadležnog organa. Posebnim propisima koji regulišu određenu upravnu oblast, kao što je oblast ugostiteljstva, trgovine, obrta i slično, nije data mogućnost inspektoru da na licu mjesta subjektu nadzora zabrani rad i izvrši pečaćenje, čime se stimuliše rad objekata bez odobrenja nadležnog organa, jer inspektor mora provesti postupak u skladu sa posebnim zakonima koji podrazumijevaju donošenje rješenja o otklanjanju nedostataka.

Ovim zakonom je definirano da će inspektor na licu mjesta zabraniti rad subjektu nadzora i izvršiti pečaćenje poslovnih prostorija ako obavlja djelatnost: bez odobrenja nadležnog organa, u suprorotnosti sa odobrenjem nadležnog organa i ukoliko ne posjeduje dokumentaciju kojom potvrđuje da ispunjava minimalno-tehničke i druge uslove za obavljanje odobrene djelatnosti.

Važno je istaći i definiranje postupka inspekcijskog nadzora kao i ulogu i značaj subjekta nadzora u toku inspekcijskog nadzora. U odnosu na dosadašnje propise, subjektu nadzora su pored utvrđenih obaveza data i prava da aktivno učestvuje u postupku inspekcijskog nadzora, te ostavljena mogućnost davanja primjedbi na zapisnik kako u toku inspekcijskog nadzora tako i u ostavljenom roku. Ovakva definicija zakonske norme donesena je u cilju poštivanja Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” i potvrđivanje imenovanja predsjednika i članova Skupštine ovog preduzeća je također dio dnevnog reda ove sjednice kao i izvještaji o poslovanju kantonalnih komunalnih javnih preduzeća “Sarajevogas”, “Tržnice-Pijace “, “Park”, “Pokop”, “Rad”, “Vodovod i kanalizacija” i “Toplane-Sarajevo”.

Zastupnici će razmatrati i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2015. godinu te Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, sa osvrtom na problematiku osiguravanja alternativnog – privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

Komentari