BiH

Stavovi, pristup i komunikacija osoba sa invaliditetom u zdravstvu

08/11/2016

Danas je u Mostaru održan okrugli sto na temu „Stavovi, pristup i komunikacija sa osobama sa invaliditetom u zdravstvu – jednake šanse“ čiji je cilj bio da doprinese povećanju svijesti o pravima osoba s invaliditetom na način koji garantuje Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija, ratifikovana 2010. godine od strane države Bosne i Hercegovine.

U organizaciji koalicije organizacija osoba s invaliditetom u HNK/Ž „Zajedno smo jači“ i u saradnji sa organizacijom MyRight, zdravstveni radnici i predstavnici osoba s invaliditetom iz regije, imali su priliku da saznaju više o saradnji organizacija osoba sa invaliditetom iz programa MyRight sa entitetskim agencijama za certifikaciju i akreditaciju kvalitete u zdravstvu AKAZ iz FBiH i ASKVA iz RS.

Direktor agencije AKAZ iz FBiH, dr. Ahmed Novo i direktor agencije ASKVA iz RS, dr. Siniša Stević, predstavili su rad agencija i rezultate saradnje koja se ogleda u učešću osoba s invaliditetom u reviziji standarda za Timove porodične medicine i Centre za mentalno zdravlje u FBiH i RS.

Ovom saradnjom učinjen je veoma važan korak u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja obavezuje države potpisnice, kao što je i BiH,da uključe osobe s invaliditetom u sve aktivnosti i pitanja koja su od interesa za društvo kao i da omogući pravo na uživanje najvećeg mogućeg zdravstvenog standarda bez diskriminacije na osnovu invaliditeta.

okrugli-stol-4

Na okruglom stolu predstavljena je i Brošura za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama sa invaliditetom. Autori i saradnici na izradi Brošure, predstavnici osoba s fizičkim/tjelesnim invaliditetom, osoba koje su gluhe, slijepe, s mentalnim invaliditetom i djece s invaliditetom, su predstavile sadržaj Brošure koja nudi preporuke za pristupačnost komunikacije, informacija, usluga i postupaka prilagođene osobama sa različitim invaliditetom.

Kako bi prevazišli probleme slabe komunikacije i odnosa pacijent koji je osoba s invaliditetom – zdravstveni radnik, i posjetu zdravstvenim ustanovama učinili efikasnijom na obostrano zadovoljstvo,Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, AKAZ, je takođe učestvovala u izradi ove Brošure zbog interesa za unapređenje kvalitete rada zdravstvenih radnika i zdravstvene usluge u odnosu s pacijentima koji su osobe s invaliditetom.

“Brošura će sigurno olakšati radi zdravstvenim radnicima približiti prava i potrebe osoba s invaliditetom u kontekstu uspješne komunikacije, pristupa i ophođenja prema, ne tako malobrojnoj skupini našeg društva. Ova brošura korisna je i cijelom društvu, jer se kroz nju ostvaruju neke od međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, koje se odnose na poštivanje ljudskih prava osoba s invaliditetom, kao i prava pacijenata”, kazao je doc. dr Ahmed Novo, direktor AKAZ-a povodom predstavljanja brošure.

Komentari