BiH

GRECO

Vijeće Evrope nije zadovoljno načinom finansiranja stranaka u BiH

22/02/2019

Kada je u pitanju transparentnost finansiranja stranaka, GRECO je razočaran što nije došlo do napretka od posljednjeg privremenog izvještaja o usklađenosti za 2017. godinu

Bosna i Hercegovina ostvarila je vrlo mali napredak kada je u pitanju borba protiv korupcije ispunjavajući samo djelomično jednu od preporuka Antikorupcijskog tijela Vijeća Evrope (GRECO) u posljednjih godinu dana.

Drugi izvještaj o usklađenosti BiH s preporukama GRECO-a, u koji je Fena imala uvid, pokazao je da je do sada ukupno deset od 22 preporuke provedeno na zadovoljavajući način. Osam preporuka je djelimično provedeno, a četiri nisu provedene.

Kada je u pitanju transparentnost finansiranja stranaka, GRECO je razočaran što nije došlo do napretka od posljednjeg privremenog izvještaja o usklađenosti za 2017. godinu.

Naime, GRECO je preporučio da se preispitaju odredbe koje se odnose na političke stranke, posebno na finansiranje stranaka ili izborne kampanje, koje su trenutno rasute u različitim zakonodavnim tekstovima, s ciljem postizanja dosljednosti.

Pozvao je na promoviranje korištenja bankarskog sistema za primanje donacija i drugih izvora prihoda kao i za plaćanje izdataka da bi se mogao pratiti njihov tok i uvesti načelo jedinstvenog računa za kampanju za finansiranje izbornih kampanja.

Potrebno je, smatraju u GRECO-u, poduzeti mjere za sprječavanje kršenja pravila o limitu troškova za vrijeme izborne kampanje te dati Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) mandat za superviziju troškova političkih partija i izvan izbornih kampanja.

Unutar ove preporuke ocijenjeno je da je potrebno povećati transparentnost računa i aktivnosti subjekata koji su u vezi s političkom strankom u račune političkih stranaka.

Istaknuta je i potreba jačanja mehanizama interne finansijske kontrole političkih stranaka, u saradnji s lokalnim podružnicama stranaka te potreba za uspostavljanje pravila o zahtjevima revizije koja se primjenjuju na političke stranke, a u isto vrijeme osigurati nezavisnost profesionalaca koji vrše reviziju njihovih računa.

– Povećati financijske i kadrovske resurse Odjela za reviziju CIK-a za efikasno obavljanje nadzornih zadataka koji se tiču političkog finansiranja, uključujući osiguravanje bržeg i značajnijeg nadzora nad političkim strankama i finansijskim izvještajima za vrijeme izbornih kampanja – stav je GRECO-a.

Smatraju neophodnim uvođenje obaveze za CIK da sumnjiva krivična djela prijavljuje agencijama za provedbu zakona i jačanje saradnje i koordinacije napora na operativnom i izvršnom nivou između CIK-a, poreznih organa i agencija za provedbu zakona.

Potrebno je i jasno definirati kršenja političkih finansijskih pravila i uvesti efektivne i razmjerne sankcije proširujući raspon mogućih kazni i povećanjem opsega krivičnih odredbi koje će se odnositi na sve osobe i subjekte u skladu s obavezama koje proizilaze iz Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona.

Iz GRECO-a podsjećaju da su bh. vlasti izrazile namjeru da pripreme jedinstveni zakon o političkim strankama na državnom nivou u cilju provedbe preporuka, ali to nije urađeno.

Istaknuto je da je ostalo još mnogo toga da se uradi, jer osim što nije uspostavljen usklađeni zakonski okvir, nije promovirano korištenje bankarskog sistema za doprinose političkim strankama te nisu povećani resursi CIK-a za potrebe nadzora.

S druge strane, ocijenjeno je, dobro je to što je novi Krivični zakon Republike Srpske i Krivični zakon Brčko distrikta BiH inkriminirao podmićivanje u privatnom sektoru u posebnim odredbama, koje se razlikuju od onih koje se odnose na podmićivanje u javnom sektoru.

Međutim, to nije slučaj sa drugim krivičnim zakonima, te je izostalo usklađivanje sankcija na cijeloj teritoriji BiH.

– U Izvještaju o usklađenosti, vlasti su izvještavale o namjeri da usklade postojeće sankcije za podmićivanje i trgovinu utjecajem, ali planovi još uvijek nisu uslijedili konkretnim zakonodavnim koracima. U kasnijim izvještajima o privremenoj usklađenosti nije zabilježen nikakav napredak – stoji u izvještaju.

Osim ovih preporuka važno je napomenuti da je GRECO preporučio ukidanje mogućnosti koju pruža posebna odbrana stvarnog kajanja da se mito vrati osobi koja ga je dala, a koje je prijavilo djelo prije njegovog otkrivanja i to je djelomično provedeno.

Naime, ova mogućnost ukinuta je u krivičnim zakonima BiH i Brčko distrikta BiH, ali ostala je nepromijenjena u entitetskim krivičnim zakonima.

Zbog svega ovoga, Antikorupcijsko tijelo Vijeća Evrope u posljednjem izvještaju u koji je Fena imala uvid, pozvalo je bh. vlasti da nastave proces reformi i osiguraju potpuno usklađen i konzistentan pravni okvir za adekvatnu borbu protiv krivičnih djela korupcije na cijeloj teritoriji države.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.