BiH

većinom glasova

Vijeće ministara BiH: Usvojene izmjene i dopune zakona o VSTV-u

23/06/2021

Prijedlogom zakona uređuju se pitanja koja je potrebno hitno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcionisanje pravosuđa i VSTS-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije

Vijeće ministara BiH je većinom glasova i uz određene korekcije, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH, koji će uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH za razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.

Prijedlogom zakona uređuju se pitanja koja je potrebno hitno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcionisanje pravosuđa i VSTS-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Prijedlog zakona zasnovan je na principima integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti rada, principu dvostepenosti pri odlučivanju i principu odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

U osnovna pitanja koja su uređena u ovom prijedlogu zakona, a koja zahtijevaju hitno usvajanje, spada sljedeće: sukob interesa članova VSTS-a, izvještaji o imovini sudija i tužilaca, što uključuje i same članove VSTS-a te njihova provjera, osnivanje Jedinice za integritet unutar Sekretarijata VSTS-a, pravni lijekovi protiv odluka o imenovanju i pojedine izmjene i dopune u vezi s disciplinskim prekršajima i disciplinskim postupcima koji se vode protiv sudija i tužilaca.

Između ostalog, uvodi se obaveza sudija i tužilaca, odnosno članova VSTS-a da se izjasne, tj. izvijeste o svojoj imovini i interesima. Izvještaj o imovini jedna je od konkretnih mjera za koju Venecijanska komisija Vijeća Evrope zahtijeva da bude “uspostavljena s ciljem borbe protiv korupcije u pravosuđu”. Takođe, propisuju se vremenski rokovi za podnošenje ovih izvještaja, koji će biti uvršteni u novouspostavljeni registar izvještaja, dostupni javnosti i podložni provjerama. U tu svrhu se uspostavlja Jedinica za integritet pri Sekretarijatu VSTS-a BiH te propisuju prekršaji u vezi s izvještajima o imovini i interesima.

Predloženim izmjenama i dopunama propisuje se da se za vrijeme trajanja mandata i godinu dana nakon isteka mandata članovi VSTS-a ne mogu prijavljivati niti biti birani na upražnjene pozicije u pravosuđu, uključujući mjesta u ustavnim sudovima entiteta, poziciju rukovodećeg državnog službenika u Kancelariji disciplinskog tužioca i Sekretarijatu Vijeća. Nadalje se preciziraju slučajevi prestanka mandata članova VSTS-a, utvrđuju situacije prema kojima se članovi VSTS-a razrješavaju dužnosti kao i postupak razrješenja, definišu situacije koje predstavljaju sukob interesa članova VSTS-a, utvrđuje da u postupku glasanja član VSTS-a ne može biti suzdržan, te se utvrđuje pravni lijek protiv odluka VSTS-a o imenovanju.

Pored navedenog, definiše se odgovornost za disciplinski prekršaj, utvrđuju disciplinski prekršaji za sudije i tužioce, zastarijevanje pokretanja disciplinskog postupka, definiše se zabrana vršenja nespojivih dužnosti za sudije i tužioce, propisuje koje dodatne aktivnosti sudije i tužioci mogu obavljati, ograničenja u pogledu prihoda na osnovu dodatnih aktivnosti te se utvrđuju slučajevi u kojima sudije i tužioci mogu zatražiti mišljenja VSTS-a o tome da li je njihova aktivnost spojiva sa njihovim dužnostima.

U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, Parlamentarna skupština BiH trebala bi donijeti zakon o VSTS-u BiH koji će biti usklađen sa standardima EU, kako je predviđeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.