BiH

niz odluka

VMBiH imenovalo delegaciju za vođenje pregovora o 250 miliona eura pomoći EU

11/06/2020

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period od I – III 2020. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na veb-stranici

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Evropske komisije, koja predstavlja Evropsku uniju (EU), i Bosne i Hercegovine, u vezi sa Sporazumom o zajmu između EU, kao zajmodavca, i BiH, kao zajmoprimca, Centralne banke BiH kao agenta za plaćanje zajmoprimca.

Prijedlogom je predviđena makrofinansijska pomoć Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u iznosu 250 miliona eura vrlo povoljnog zajma za prevazilaženje posljedica uzrokovanih virusom korona, s alokacijom sredstava na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine.

Tačna alokacija sredstava bit će dogovorena tokom pregovora.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PRVI KVARTAL 2020.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period od I – III 2020. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na veb-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 228.893,646 KM ili 98 posto u odnosu na 1/4 planiranih prihoda, finansiranja i primitaka u budžetu za 2019. godinu.

Rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u prvom kvartalu ove godine iznosili su 205.574.649 KM ili 88% u odnosu na 1/4 sredstava budžeta za 2019. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 43% u odnosu na korigovani budžet, koji uključuje dodata namjenska sredstva.

Plate i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH ostale su na nivou iz druge polovine 2012. godine.

Sve dospjele obaveze po osnovu spoljnog državnog duga izmirene su blagovremeno u ukupnom iznosu od 141, 84 miliona KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 109,49 miliona KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 32,35 miliona KM.

REVIDIRANA DRŽAVNA STRATEGIJA ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA IDE U DRUGI KRUG GLASANJA

Vijeće ministara BiH će se u drugom krugu glasanja izjasniti o Revidiranoj državnoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina.

UNAPRIJEDITI POVEZANOST U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-jonskom regionu, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

Cilj je da se pojača saradnja učesnica u projektu i pridruženih partnera, kao i da se kreira transnacionalna mreža za saradnju koja će biti korištena za razmjenu informacija, znanja i iskustava radi pronalaženja održivih transportnih rješenja i definisanja konkretnih mjera za pojednostavljivanje teretnog saobraćaja.

Oblast saradnje, između ostalog, je unapređenje i otklanjanje „uskih grla“ na koridorima transevropskih mreža (TEN-T) i uspostavljanje osnovnih TENT koridora sa fokusom na dio mreže koja je proširena na Zapadni Balkan, gdje se nalazi najveći broj graničnih prelaza.

BiH S MOLDAVIJOM JAČA SARADNJU U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PRIJEVOZU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom prijevozu.

Na ovaj način stvaraju se pretpostavke za uređenje oblasti međunarodnog prijevoza putnika i robe, uvažavajući međunarodne standarde u ovoj oblasti.

Sporazumom se uređuju pitanja međunarodnog prijevoza putnika i robe između dvije države ili u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i prijevoz robe između teritorije jedne ugovorne strane i treće zemlje s vozilima registriranim na teritorije druge ugovorne strane.

Ministarstvo komunikacija i transporta dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru zaključivanja.

LIBERALIZUJE SE PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA S BJELORUSIJOM

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o drumskom prijevozu putnika i tereta od 12. 7. 2004. godine.

Cilj izmjena i dopuna Sporazuma je liberalizacija prijevoza tereta, odnosno obavljanje njegovog prijevoza bez dozvola između ugovornih strana, i u tranzitu preko njihove teritorije. Također, u oblasti putničkog prijevoza, predviđena je liberalizacija vanlinijskog prijevoza putnika. Za obavljanje vanlinijskog prijevoza putnika potrebno je samo posjedovati kontrolne dokumente.

Ministarstvo komunikacija i transporta dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru zaključivanja.

PRISTUPANJE SPORAZUMU O PRIMJENI 11. DIJELA UN KONVENCIJE O PRAVU MORA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, utvrdio je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Sporazumu o primjeni 11. dijela Konvencije Ujedinjenih nacija (UN) o pravu mora, te za potpisnika Instrumenta o pristupanju/ratifikaciji predložio ministra spoljnih poslova BiH.

Sporazum o primjeni 11. dijela Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora priznaje zonu morskog dna i njegovih bogatstva, kao zajedničkog svjetskog nasljeđa.

Pristupanjem ovom sporazumu BiH ispunjava svoju obavezu proisteklu iz Konvencije UN o pravu mora od 10. decembra 1982. godine.

ZRAČNI SAOBRAĆAJU S KRALJEVINOM BAHREIN

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u zračnom saobraćaju.

Zaključivanjem ovog sporazuma stvorit će se pravne pretpostavke za uređenje oblasti zračnog saobraćaja, uvažavajući međunarodne standarde u ovoj oblasti te će se omogućiti avioprevoznicima da putnicima ponude raznovrsne opcije usluga.

Ministarstvo komunikacija i transporta dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru.

RATIFIKACIJA DVA UGOVORA I JEDNOG SPORAZUMA

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, utvrdio je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji, i to Ugovora o zajmu (GrCF2 V2 – Projekat javnog prevoza Sarajevo – dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, VIPO Ugovora iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom, te Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija.

Prijedlozi odluka bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnji postupak ratifikacije.

DOPUNJENA ODLUKA O VIZAMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, donio je Odluku o dopunama Odluke o vizama, kojom se olakšava rješavanje određenih bilateralnih pitanja u oblasti viznog režima.

Dopunom odluke uređuje se mogućnost privremene obustave primjene Odluke o vizama zbog zaštite javnog reda, bezbjednosti i javnog zdravlja, što je u interesu BiH. O ovoj odluci se država na koju se ta odluka odnosi obavještava diplomatskim putem u pisanoj formi, najmanje 48 sati prije njenog donošenja.

Takođe se predviđa mogućnost trajne obustave primjene Odluke o vizama prema jednoj ili više država, a u slučaju potrebe za donošenjem druge odluke ili drugačijeg načina rješavanja pitanja ulaska stranaca u BiH, čime se stvara pravna bezbjednost kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za sve one koji namjeravaju ući u BiH. O ovakvoj odluci obavještava se država na koju se ta odluka odnosi diplomatskim putem u pisanoj formi, najmanje 30 dana prije njenog donošenja.

IMENOVANA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE ŽALBI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti i određene korekcije na sjednici, donio je Odluku o imenovanju Komisije za rješavanje žalbi u postupku bezbjednosnog provjeravanja, čije su nadležnosti definisane Zakonom o zaštiti ličnih podataka i pratećim podzakonskim aktima.

Članovi Komisije su predstavnici državnih ministarstava sigurnosti, pravde i odbrane, te Obavještajno-sigurnosne agencije i Državne agencije za istragu i zaštitu.

SLIJEDI DRUGI KRUG GLASANJA O REVIDIRANOM AP STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE

Vijeće ministara BiH nije donijelo odluku o usvajanju revidiranog Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini od 2019. do 2020. godine, o kojoj će se ponovo izjasniti u drugom krugu glasanja.

KOMISIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o uspostavljanju Komisije za evropske integracije, jednog od važnih organa u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.

Odlukom se uime Vlade Republike Srpske za člana, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Komisije za evropske integracije imenuje Saša Jovetić.

SEKRETARIJAT CEFTA-e DOPUNIO ZAJEDNIČKU LISTU VITALNIH PROIZVODA

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o dopunjenoj zajedničkoj listi vitalnih proizvoda, koju je utvrdio Sekretarijat CEFTA-e u vezi s olakšavanjem prometa usljed krize uzrokovane virusom korona te je upoznat s njenim sadržajem. Radi se o robama koje imaju poseban tretman prijevoza putem „zelenih traka“.

Dopunjena lista sadrži prijedlog Bosne i Hercegovine za uključivanje dodatnih 29 tarifnih oznaka, koji se prevashodno odnose na medicinske lijekove i sredstva neophodna za tretman virusa korona.

Zemlje članice CEFTA-e, uključujući i BiH, su prilikom dostave svojih prijedloga slijedile principe Svjetske trgovinske organizacije koja definiše vitalne robe, a listama su dodale prioritete u oblastima prehrambenih proizvoda, stočne hrane, materijala neophodnih za sjetvu, neophodnih medicinskih lijekova i opreme.

MINISTARSTVO ODBRANE VEĆ ŠEST GODINA PROVODI „PERSPEKTIVA“ PROGRAM

Vijeće ministara BiH podržava napore i aktivnosti Ministarstva odbrane na implementaciji „Perspektiva“ programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i „Preventiva“ projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Zaključeno je ovo nakon što je Vijeće ministara BiH upoznato s Informacijom Ministarstva odbrane o implementaciji ovih programa u 2019. godini.

Ministarstvo obrane već šest godina uspješno provodi vlastiti „Perspektiva“ program tranzicije i zbrinjavanja vojnog osoblja otpuštenog u skladu sa Zakonom o službi u OSBiH, a usljed ograničenja godina starosti i dužine vojne službe.

Za realizaciju višegodišnjeg ,,Perspektiva“ projekta od 2016. do 31. demcebra 2019. godine utrošeno je ukupno 366.971,27 KM za asistenciju 128 otpuštenih osoba.

Takođe, ovo ministarstvo provodi „Preventiva“ projekat, koji je usmjeren na izgradnju i jačanje kapaciteta u oblasti zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

TREĆI PERIODIČNI IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju u vezi sa zaključnim zapažanjima na Treći periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava pred Vijećem za ljudska prava UN.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će zaključne napomene i preporuke Vijeća za ljudska prava UN, s prijedlogom zaključaka na Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, objaviti na veb-stranici Ministarstva i dostaviti svim nadležnim organima u BiH s ciljem njihove implementacije.

Vijeće za ljudska prava UN dostavio je zaključna razmatranja i preporuke na Treći periodični izvještaj radi podizanja svijesti o potrebi poštivanja vladavine zakona i ljudskih prava u izgradnji demokratskog društva i pozitivnog uticaja na stvaranje odgovornosti svih nivoa vlasti u primjeni međunarodnih ugovora kojima BiH pristupa.

PROVESTI PREPORUKE IZ ZAKLJUČNIH ZAPAŽANJA ZA 6. KEDAV IZVJEŠTAJ

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o zaključnim zapažanjima na 6. izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Zaključna zapažanja na 6. Kedav izvještaj za period 2013 – 2016. godine i Preporuke za institucije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da u roku od sedam dana zaključna zapažanja na 6. Kedav izvještaj kao informaciju dostavi Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Istovremeno će ovo ministarstvo u roku od 90 dana, sa nadležnim institucijama BiH obaviti konsultacije u vezi s provođenjem preporuka iz zaključnih zapažanja na 6. Kedav izvještaj.

Komitet UN za eliminaciju diskriminacije prema ženama je razmotrio 6. Kedav izvještaj na 74. zasjedanju, održanom 30. oktobra 2019. godine u Ženevi, i dao zaključna zapažanja i preporuke za unapređenje položaja žena i eliminisanje rodno zasnovane diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

REVIDIRATI AKCIONI PLAN

Vijeće ministara usvojilo je Informaciju o implementaciji Akcionog plana za obrazovanje iz ljudskih prava za novinare i medijske profesionalce 2016. – 2019. i zadužio Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da sačini revidirani akcioni plan u ovoj oblasti.

Podsjećamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u skladu sa Svjetskim programom za obrazovanje o ljudskim pravima, pripremilo Akcioni plan u oblasti obrazovanja iz ljudskih prava za novinare i medijske profesionalce za period od 2016. do 2019. godine, a koji je Vijeće ministara usvojilo 21. februara 2017. godine.

PROVOĐENJE KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA I NJENIH PRATEĆIH PROTOKOLA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa Zaključnim zapažanjima na Kombinovani 5. i 6. izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima djeteta i njenih pratećih protokola pred Komitetom za prava djeteta Ujedinjenih nacija iz septembra 2019. godine.

Komitet je pozdravio određeni napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u ovoj oblasti u proteklom periodu, a koji, između ostalog, uključuje ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak rješavanja predstavki iz 2018. godine te raniju ratifikaciju Lanzarote konvencije.

Na sastanku Komiteta pozdravljene su Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije iz 2016. godine i usvajanje Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine od 2015. do 2018. godine.

Komitet je, uz davanje više preporuka usmjerenih na unapređenje prava djece, pozvao BiH da obezbijedi sadržajno učešće u osmišljavanju i provođenju politika i programa usmjerenih na postizanje svih 17 ciljeva održivog razvoja.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će Zaključna razmatranja i preporuke Komiteta za ljudska prava djeteta objaviti na svojoj veb-stranici i dostaviti svim nadležnim institucijama u BiH.

IZVJEŠTAJ BiH O PROVOĐENJU ISTANBULSKE KONVENCIJE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), koji će Agencija za ravnopravnost polova BiH dostaviti nadležnom tijelu Vijeća Evrope za praćenje implementacije Istanbulske konvencije – GREVIO.

Prema izvještaju, učinjen je napredak u provođenju Istanbulske konvencije, koja je usvojena u maju 2011. godine, a Bosna i Hercegovina je bila među prvim zemljama Vijeća Evrope koja je ratifikovala ovu konvenciju.

Napredak je ostvaren u procesu unapređenja regulatornog okvira, razvoju društvene svijesti o neprihvatljivosti porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, odgovoru institucija na nasilje, a naročito na funkcionisanje multisektorskog pristupa u zaštiti i prevenciji.

Izvještaj je fokusiran na period 2017. i 2018. godine, ali obuhvata i najvažnije provedene aktivnosti izvan ovog perioda, a u skladu sa instrukcijom Vijeća Evrope.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI „PROJEKTA IZGRADNJE DRŽAVNOG ZAVODA BiH”

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju – izvještaj Ministarstva pravde o realizaciji „Projekta izgradnje Državnog zavoda Bosne i Hercegovine“, a preostala neutrošena sredstva ovog projekta iz budžeta BiH u iznosu 2.115.650,55 KM ostaju na Jedinstvenom računu trezora BiH. Vijeće ministara će donijeti odluku o namjeni ovih sredstava.

Objekat Zavoda je završen sa više od 170.000 eura nižim iznosom od ugovorenog, a da je pri tome potpuno i u cijelosti osiguran kvalitet radova, kao i identičnost projektovanih materijala i zahtjeva.

Planirana sredstva za državni zatvor smještajnog kapaciteta za 298 osuđenika i 50 pritvorenika Suda BiH iznosili su 39,6 miliona eura i obezbijeđena su iz kredita donacija, sredstava tehničke pomoći, a udio države BiH iznosio je oko 7,95 miliona eura.

POTPISATI ANEKS UGOVORA

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo pravde BiH da s Ministarstvom pravde Republike Srpske potpiše Aneks ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora koje je u krivičnom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo pravde Republike Srpske zatražilo je potpisivanje Aneksa ugovora o naknadi troškova kojim bi se naknada za dnevne troškove sa ranije ugovorenih 40 KM povećala na 70 KM po zatvoreniku zbog kontinuiranog rasta troškova. Ova naknada bi se primjenjivala u 2020. godini.

Planirano je sukcesivno preuzimanje zatvorenika iz entitetskih zavoda u prvom polugodištu 2020. godine, koje bi trebalo biti završeno do 1. avgusta 2020. godine, kada bi u entitetskim krivično-popravnim ustanovama ostalo oko 80 zatvorenika.

UNAPRIJEDITI INFORMISANJE JAVNOSTI U BiH O PRISTUPANJA EU

Na sjednici je usvojen Akcioni plan Vijeća ministara BiH za implementaciju Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2020. godinu.

U sačinjavanju i provođenju Akcionog plana, čiji je predlagač Direkcija za evropske integracije Vijeće ministara BiH, učestvuju 23 institucije BiH.

Planirane aktivnosti klasifikovane su u šest oblasti – izdavaštvo, onlajn komunikacije, istraživanje, konkursi i takmičenja, događaji i promotivni materijal. Cilj je unaprijediti informisanje javnosti u BiH o pristupanju Evropskoj uniji.

PRATI SE OSTVARENI PROGRES O KONKURENTNOSTI EKONOMIJE U BiH

Vijeće ministara BiH primio je k znanju Informaciju o konkurentnosti ekonomije u Bosni i Hercegovini, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje, uzimajući u obzir ključne aspekte razvoja i praćenje progresa ostvarenog u proteklom periodu.

Informacija se na godišnjem nivou prvenstveno fokusira na analizu nivoa konkurentnosti u Bosni i Hercegovini o pitanjima industrije, spoljne trgovine i investicija kao ključnih elemenata za jačanje životnog standarda i spoljne održivosti zemlje.

REALIZOVANO 88 POSTO ZAKLJUČAKA VMBiH IZ PROŠLE GODINE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Generalnog sekretarijata, razmotrilo je Pregled realizacije zaključaka sa ukupno održanih 37 sjednica u 2019. godini.

Ministarstva BiH, institucije i tijela Vijeća ministara realizirali su 523 od 596 donesenih zaključaka u prošloj godini ili 88 posto, a 73 zaključka nisu realizirana. Pregledom su obuhvaćene 33 istitucije.

Ministarstva i druge institucije zadužene su da analiziraju svoje dosadašnje aktivnosti na realizaciji zaključaka, te da za sve zaključke koji nisu realizovani jasno i nedvosmisleno preciziraju razloge nerealizovanja, o čemu će hitno informisati Generalni sekretarijat koji će pripremiti informaciju za Vijeće ministara BiH.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeće ministara treba biti prioritet.

SAGLASNOST ZA GLASANJE NA TERITORIJI BiH

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za glasanje državljana Republike Srbije na teritoriji Bosne i Hercegovine 21. juna 2020. godine, a povodom parlamentarnih izbora u Republici Srbiji, o čemu će Ministarstvo spoljnih poslova BiH informirati Ambasadu Republike Srbije u BiH.

Vijeće ministara dalo je saglasnost za glasanje državljana Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovine, 4. i 5. jula 2020. godine, a povodom izbora za Hrvatski sabor, o čemu će Ministarstvo spoljnih poslova BiH informirati Ambasadu Republike Hrvatske u BiH.

Na sjednici je data saglasnost za glasanje državljana Republike Poljske na teritoriji Bosne i Hercegovine, prvi krug 28. 6. 2020. godine i eventualni drug krug 12. 7. 2020. godine, povodom održavanja izbora za predsjednika Republike Poljske, o čemu će Ministarstvo spoljnih poslova BiH informirati Ambasadu Poljske u BiH.

DOPUNJENA ODLUKA O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA MIGRACIJE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju Koordinacionog tijela za pitanje migracija.

Članovi Koordinacionog tijela će biti predstavnici državnih ministarstava bezbjednosti, spoljnih poslova i za ljudska prava i izbjeglice, te Službe za poslove sa strancima, Granične policije i Državne agencije za istrage i zaštiti. Koordinacionim tijelom predsjedavat će pomoćnik ministra u Sektoru za azil Ministarstva sigurnosti Marijan Baotić.

Kada Koordinaciono tijelo zasjeda kao Operativni štab za pitanje migracija, u njegov sastav ulaze i predstavnici državnih ministarstava odbrane, finansija i trezora i civilnih poslova te Tužilaštva BiH.

ROTACIJA NA POZICIJI PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Rješenje o imenovanju dr Stjepe Pranjića za predsjednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na mandatni period od jedne godine.

Zakonom o konkurenciji BiH propisano je da Vijeće ministara BiH svake godine, na prijedlog Konkurencijskog savjeta, imenuje predsjednika iz reda članova Konkurencijskog vijeća na period od jedne godine, bez prava na ponovni izbor tokom mandata.

RASPISIVANJE KONKURSA U DRUGOM KRUGU GLASANJA

Vijeće ministara BiH nije donio odluku o raspisivanju konkursa za direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te će o ovom pitanju glasati u drugom krugu.

O raspisivanju konkursa za poziciju direktora Direkcije za evropske integracije Vijeće ministara, zbog isticanja mandata sadašnjem direktoru, 19. 11. 2020. godine, Vijeće ministara BiH će se se izjasniti u drugom krugu glasanja.

O raspisivanju konkursa za pozicije zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta Bosne i Hercegovine, a zbog isticanja mandata dosadašnjim zamjenicima direktora, Vijeće ministara će se izjasniti u drugom krugu glasanja.

DATA SAGLASNOST ZA IMENOVANJE VOJNIH ATAŠEA HRVATSKE I TURSKE U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, dalo je saglasnost za imenovanje brigadira Davora Kiralja za vojnog atašea Republike Hrvatske za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištim u Sarajevu.

Istovremeno, data je saglasnost za imenovanje pukovnika Mustafe Sitkija Tatara za vojnog atašea Republike Turske za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Sarajevu, saopćeno je iz VMBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.