BiH

Sarajevo

VTKBiH: Produžiti rokove otplate kredita i dugova zbog novonastale situacije

13/03/2020

Svjesni sveopće situacije smatramo da, kada je u pitanju privreda u BiH ima sve elemente krize, te zahtijeva krizno upravljanje i krizno komuniciranje, a o čemu konačnu odluku možete donijeti u što kraćem roku, poručeno je

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH) apelovala je na sve nadležne institucije da se što hitnije uspostave tzv. krizni štabovi koji bi se fokusirali na probleme s kojima se suočavaju privrednici u BiH u vezi s novonastalom situacijom vrlo složenog i otežanog ostvarivanja vanjskotrgovinskog prometa privrednika s teritorije BiH, vezano za COVID-19.

– Naime, dosadašnji krizni štabovi su individualni i nekoordinirani, a koji malo ili nikako uključuju eksperte iz privrede – navode iz VTKBiH u saopćenju za javnost.
VTKBiH raspolaže informacijama da kompanije angažirane na poslovima vanjskotrgovinskog prometa, kako roba tako i usluga, imaju višestruke izazove pred sobom – vrlo otežan lanac snabdijevanja, ugrožen izvoz, a samim tim i likvidnost vezanu za naplatu od inozemnih partnera, te je u pojedinim sektorima proizvodnja već počela da se svodi na minimum.
S obzirom na to da je trenutno teško izvršiti procjenu nastalih šteta ili eventualnih budućih problema, VTKBiH je u cilju prevazilaženja problema informiranosti napravila široki informativni blok s vrlo aktualnim i trenutno dostupnim informacijama za prijevoznike i sve ostale poduzetnike (www.komorabih.ba).

Prateći dosadašnja iskustva zemalja u okruženju koje su pogođene COVID-19 virusom, a koje se većim dijelom sastoje od: zdravstvene zaštite uposlenika, uspostave sustava direktnog izvještavanja kontakt tačaka ili kriznih stožera o problemima nastalih u njihovom poslovanju i na terenu, stabiliziranja lanaca snabdijevanja po modelu osiguravanja koridora za tranzit i transport roba vezanih za snabdijevanje repromaterijalima, kao i izvoz već naručenih roba, rad na adekvatnom marketinškom odnosu prema kupcima prema očekivanim zahtjevima potrošača (potrebe za određenim robama), napose odnos bankarskog sektora prema privrednicima u Bosni i Hercegovini, u smislu suspendiranja rata kredita, produženja rokove otplate kredita, rokova plaćanja dugova, te izrade mjera pogodnijih kreditnih linija za privrednike pogođene ovom krizom, odnosa domaćeg institucionalnog financijskog sektora, kako bi se hitno donijele mjere za ublažavanje posljedica nastalih u poslovanju kompanija u vanjskotrgovinskom prometu, kao što su odgođeno plaćanje kredita, poreza, doprinosa, PDV i akciza i slične mjere, uzimajuću u obzir efekat „više sile“.

– Svjesni sveopće situacije smatramo da, kada je u pitanju privreda u BiH ima sve elemente krize, te zahtijeva krizno upravljanje i krizno komuniciranje, a o čemu konačnu odluku možete donijeti u što kraćem roku, naravno vodeći računa da su u ovoj komunikaciji nužno potrebna angažiranja eksperata iz oblasti privrede, kao i poduzimanje adekvatnih ili pobrojanih mjera. Uzimajući u obzir ozbiljnost situacije u BiH i na globalnom nivou, kao medicinsko-zdravstveni problem s enormnim posljedicama na privredu, financijsku stabilnost i održivost institucija u BiH, kao i neizvjesnost trajanja istih, Komora moli da se inicijativa primi kao apel svih privrednika u Bosni i Hercegovini -navode iz VTK.
Inicijativa je upućena na adrese Vijeća ministara BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, te vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.