BiH

Za isplatu penzija u RS-u se dižu krediti

24/07/2015

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (PIO RS) u prošloj godini je poslovao s finansijskim minusom većim od 30 miliona KM, dok se za isplatu penzija taj fond i kratkoročno i dugoročno zadužuje.

Za prošlu godinu su nadležni u Fondu PIORS-a iskazali budžetski deficit tekućeg perioda u iznosu od 34.155.836 KM.

Revizijom je utvrđen manji budžetski deficit tekućeg perioda za 3.092.491 KM, zbog toga što su manje iskazani budžetski prihodi za 3.306.138 KM i budžetski rashodi za 213.647 KM.

Nepokriveni deficit tekućeg perioda iskazan je u iznosu od 7.100.532 KM, a po nalazu revizije iznosi 3.880.555 KM i odnosi se na obaveze po osnovu penzijskog i
invalidskog osiguranja iz ranijih godina za koje nisu bila obezbijeđena sredstva u obračunskom periodu.

S ciljem održanja likvidnosti i redovne isplate penzija u RS-u, a na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda i saglasnosti Vlade RS, odobreno je kratkoročno zaduživanje Fonda u 2014. u iznosu od 43.000.000 KM, utvrdila je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS analizirajući finansijske izvještaje Fonda PIORS-a.

Kratkoročne obaveze Fonda u iznosu od 40.331.272 KM nisu bile izmirene do 28. februara ove godine.

Obaveze Fonda iskazane na kraju 2014. bile su u iznosu od 215.991.755 KM i veće su za 22 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je utvrdila i da se te obaveze odnose na kratkoročne obaveze u iznosu od 145.199.051 KM i dugoročne od 70.792.704 KM.

Revizori su skrenuli pažnju i na to da su, uvođenjem prinudne uprave i postupka likvidacije “Bobar banke“ a. d. Bijeljina, blokirana sredstva Fonda na transakcionim računima kod ove banke u iznosu od 320.790 KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.