Zvizdić: Odlučni smo da se posvetimo važnim reformama za pristupanje EU

zvizdic-brisel

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u svom obraćanju na prvom sastanku Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije koji se održava u Bruxellesu, govoreći u svjetlu Izvještaja Evropske komisije o BiH za 2015. godinu istakao je da nekoliko važnih činjenica iz prethodnog razdoblja potvrđuju odlučnost BiH da se prioritetno posveti važnim reformama bitnim za pristupanje Evropskoj uniji, javlja Anadolu Agency (AA).

Naglasio je da je u okviru političkog kriterija, BiH je aktivno uključena u proces reforme javne uprave.

“Dokument Osnovi razvoja drugog akcionog plana Strategije reforme javne uprave je u proceduri usvajanja, već je usvojen u Vijeću ministara BiH i Vladi Brčko distrikta BiH. BiH je postala 65. članica inicijative “,Partnerstvo za otvorenu vlast“. Usvojena je Strategija reforme sektora pravde u BiH 2014-2018. i u toku je izrada Akcionog plana za implementaciju Strategije. Usvojena je nova Strategija za borbu protiv korupcije BiH 2015-2019. i Akcioni plan za njenu provedbu”, naveo je Zvizdić.

Istakao je kako je BiH uspostavila strateški okvir u oblasti borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala. Podcrtao je kako je posljednjim izmjenama Krivični zakon BiH usklađen sa preporukama Moneyval komiteta u pogledu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

“Stratešku opredijeljenost u borbi protiv terorizma i svih oblika organiziranog kriminala i korupcije Vijeće ministara BiH je potvrdilo i kroz povećanje finansijske podrške institucijama za provođenje zakona u budžetu za 2015. godinu”, naglasio je Zvizdić.

Rekao je kako je formirana i udarna grupa za borbu protiv terorizma, te je jednoglasno i uz potpunu opredijeljenost potvrđeno da je borba protiv svih oblika ekstremizma i terorizma u vrhu prioriteta BiH.

“Vijeće ministara je u septembru 2015. godine utvrdilo prijedlog sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između BiH i Ureda evropske policije (EUROPOL), a istovremeno su pokrenute aktivnosti na unaprjeđenju koordinacije rada policijskih tijela u Federaciji BiH. Pokrenute su aktivnosti na formiranju Radne grupe za praćenje implementacije mjera za Akcionog plana Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF)”, rekao je Zvizdić.

Istakao je kako je Vijeće ministara BiH u septembru 2015. godine usvojilo Akcioni plan za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima „Zornić protiv BiH“ i Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine“.

“BiH kontinuirano radi na poboljšanju stanja u oblasti ljudskih prava. Ratificirana je Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a usvojena je i Okvirna strategija za provedbu Konvencije 2015-2018. Usvojen je Akcioni plan za djecu BiH 2015-2018. godine te je formirano Vijeće za djecu”, naveo je Zvizdić.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH je rekao kako je BiH snažno posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa zemljama u regiji i šire te da su održane zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, a u novembru 2015. godine održana je prvi put zajednička sjednica sa Vladom Republike Srbije.

“BiH je završila predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope i Jadransko-Jonskom inicijativom. Usvojen je Nacionalni akcioni plan BiH za implementaciju Rezolucije 1540 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o suzbijanju širenja oružja za masovno uništenje i načinima njegove isporuke. BiH je opredijeljena za članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, a nastavlja svoj puni angažman i u okviru CEFTA-e. Kontinuirano provodimo reforme koje proizlaze iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima. Usvojen je novi Zakon o azilu kojim se preuzimaju odredbe više direktiva EU, a u novembru 2015. godine usvojen je novi Zakon o strancima”, istakao je Zvizdić.

Podcrtao je i da je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju o procjenama i mogućnostima BiH po pitanju izbjegličke krize u regionu i Evropskoj uniji.

“Zadužene su sve institucije i agencije da realiziraju mjere definirane Planom hitnih mjera za osiguranje dodatnih kapaciteta, kontrolu i upravljanje prilivom masovnog broja izbjeglica u BiH. U okviru ekonomskog kriterija, bitno je ponoviti kako usvojena Ekonomska reformsku agenda za BiH uključuje značajne reforme neophodne za napredak BiH u procesu pristupanja i tijesno je povezana s ciljevima novog pristupa EU ekonomskom upravljanju te ujedno predstavljaju i odgovor na legitimne zahtjeve i interese građana i civilnog društva”, rekao je Zvizdić.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH naveo je kako je osim navedenih izmjena Krivičnog zakona BiH, u okviru paketa reformi na nivou Vijeća ministara BiH usvojen i Zakon o carinskoj politici, izmjene i dopune Zakona o plaćama u institucijama BiH, nacrt budžeta institucija BIH za 2016. godinu.

“Pripremljen je nacrt izmjena i dopuna Zakona o elektronskom potpisu kao i tri prateća podzakonska akta, što će omogućiti uvođenje e-usluge za PDV i porez na dohodak. Dodatno, formiran je Odjel za uvođenje e-usluga za PDV i porez na dohodak. U toku su aktivnosti na izradi zakona o upravljanju ilegalno stečenom imovinom, zakona o državnoj službi BIH te priprema izmjena i dopuna Zakona o akcizama”, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Podsjetio je kako su u Federaciji BiH usvojeni Zakon o radu, Zakon o privrednim društvima, Zakon o unutrašnjem platnom prometu, Zakon o direktnim stranim ulaganjima, uredba o zapošljavanju i samozapošljavanju, izmjene o dopune Zakona o budžetu FBiH, Rebalans budžeta za 2015. godinu te Strategija upravljanja javnim dugom. U bh. entitetu Republika Srpska su, naveo je Zvizdić, usvojeni rebalans budžeta za 2015, te Zakon o fiskalnoj odgovornosti u RS.