Vijesti

Sačinjen Registar rješenja iz oblasti zaštite na radu

06/07/2018

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, nadležno je da donosi rješenja o ispunjavanju uslova u pogledu potrebnih kadrova i tehničke opreme organizacija koje vrše periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno sredstava lične zaštite.

Osim toga, to ministarstvo je nadležno za vršenje nadzora nad zakonitošću rada organizacija koje su dobile rješenja iz tog zakona, u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova pregleda, ispitivanje sredstava rada i opreme, radne sredine i sredstava lične zaštite.

U skladu sa propisanim ovlaštenjima Ministarstvo je od septembra 2017. provodilo aktivnosti u pogledu nadzora nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija iz oblasti zaštite na radu, te s tim u vezi vršilo neposredne preglede, prikupljalo potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na uslove koje u pogledu kadrova i opreme moraju ispunjavati ovlaštene organizacije iz oblasti zaštite na radu, te u svakom pojedinačnom slučaju ukazivalo na određene nedostatke koje je bilo potrebno otkloniti.

Također, Ministarstvo je u prethodnom periodu ažuriralo podatke o organizacijama koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, odnosno podakte o onim organizacijama koje su prestale da postoje ili više ne obavljaju poslove za koje su ovlaštene.

Na osnovu provedenih aktivnosti, kao i onih koje su još uvijek u toku, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je sačinilo elektronski registar u kojem su evidentirana izdata rješenja iz oblasti zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

S tim u vezi, u registru su evidentirani sljedeći podaci: jedna organizacija kojoj je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, fizičkih hemijskih ili bioloških štetnosti i mikroklime, kao i ovlaštenje za procjenu opasnosti od štetnih uticaja na zdravlje odnosno radnu sposobnost radnika na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada; 10 organizacija kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, kao i fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, te 24 organizacije kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite.

Također, u registru su evidentirani podaci: dvije organizacije kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, i 12 organizacija kod kojih je još uvijek u toku postupak kontrolnog nadzora u skladu sa odredbom člana 24. Zakona o zaštiti na radu.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će i u narednom periodu nastaviti s aktivnostima koje proizilaze iz ovlaštenja propisanih Zakonom o zaštiti na radu, te će u skladu sa preduzetim aktivnostima vršiti i redovno ažuriranje elektronskog registra.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.