Biznis

Irma Borovac

Direktorica FIA-e: Uspostavili smo Jedinstveni registar računa fizičkih lica

24/06/2022

Uspostavu Registra računa fizičkih lica Vlada Federacije BiH regulirala je Zakonom o unutrašnjem platnom prometu, čime se ova oblast usklađuje sa EU legislativom i ispunjavaju preporuke iz međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Federalna Finansijsko-informatička agencija (FIA) uspоstаvila je Jedinstveni rеgistar rаčunа fizičkih lica u Federaciji BiH. Kako je saopćeno iz FIA-e, trenutno u 17 banaka u FBiH postoji 2.337.416 otvorenih računa fizičkih lica. Registar će pojednostaviti procedure i omogućiti da je umjesto 17 zahtjeva bankama za podatake o rаčunima fizičkih lica, od danas dovoljan samo jedan upućen prema FIA-i.

Uspostavu Registra računa fizičkih lica Vlada Federacije BiH regulirala je Zakonom o unutrašnjem platnom prometu, čime se ova oblast usklađuje sa EU legislativom i ispunjavaju preporuke iz međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Registar je uspostavljen na osnovu podataka koje u realnom vremenu dostavljaju banke koje posluju na teritoriji Federacije. Podaci, prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, nisu javno dostupni, a mogu se koristiti samo za obavljanje poslova u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti i isključivo u svrhu za koju su pribavljeni.

Irma Borovac, direktorica FIA-e, pojašnjavajući uslove pod kojima ova agencija može realizovati zahtjev za izdavanje izvoda/potvrda o računima fizičkih lica, izjavila je da registar podrazumijeva objedinjene podatake fizičkih lica iz banaka sa sjedištem u Federaciji, filijala banaka iz Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koje imaju dozvolu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

-Uspostavom Rеgistra rаčunа fizičkih lica ostvaruje se višestruka korist za poslovnu zajednicu, koja se ogleda u bržoj i lakšoj identifikaciji računa dužnika u poreznom i izvršnom postupku, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugo. To će doprinijeti efikasnijem radu nadležnih sudova, poreznih, istražnih i drugih organa, kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o bankarskim novčanim računima fizičkih osoba, koje neće morati, kao do sada, tražiti od pojedinačnih banaka, već direktno od FIA-e – navela je Borovac.

Kako Registar rаčunа fizičkih lica nije javno dostupan, tako nijedna banka ne može imati pristup informacijama o računima u drugoj banci. U ovom slučaju se propisi razlikuju od onih koji se primjenjuju kod Registra računa pravnih lica, gdje banke mogu pristupati podacima međusobno, a i na stranici FIA-e su dostupni.

-Pristup podacima o računima fizičkih lica mora biti strogo kontrolisan a informacioni sistem mora biti zaštićen najsavremenijom opremom i sigurnosnim procedurama. FIA ima uspostavljene sve procedure sigurnosti informacija po međunarodnom standardu 27001:2013. Dakle podaci o računima fizičkih lica potpuno su zaštićeni i niko nema pristupa osim osoba koje za to dobiju posebna ovlaštenja. Važno je napomenuti da Registar ne sadrži podatke o iznosima novca na računima fizičkih lica, nego samo o broju računa – naglasila je Borovac.

FIA može, na osnovu podnesenog zahtjeva u pisanoj ili elektronskoj formi, podatke iz Registra dostaviti, odnosno omogućiti pristup tim podacima nadležnim sudovima, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, organu nadležnom za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, organu nadležnom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, u skladu s propisima, za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i drugog kontrolnog organa, u skladu s propisima kojima se uređuju poslovi iz njihove nadležnosti, za potrebe advokata radi poduzimanja pravnih radnji u cilju pružanja pravne pomoći zastupanja fizičkih i pravnih lica u ostvarivanju njihovih potraživanja, uz priloženu punomoć stranke, u vezi s postupkom izvršenja ili osiguranja na imovini imaoca računa, na osnovu zahtjeva suda, drugog nadležnog organa ili ovlaštenog lica koje, u skladu sa posebnim zakonom, ima pravni interes za prinudno ostvarenje potraživanja u tom postupku.

Obrazac zahtjeva može se pronaći klikom na ovaj link.

Također, obrazac pristanka lica na koje se traženi podaci iz Registra odnose može se pronaći klikom na link.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.