BiH

Milionski gubici javnog preduzeća

Elektroprivreda HZHB tone zbog Aluminija: Ko je odobrio enormni otpis duga?

12/08/2021
Foto: PIXSELL (Ilustracija)

Krajem 2020. četiri miliona KM u gubitku iako su se godinu ranije zadužili za 65 miliona KM, tvrde revizori. Naknade za vjerske praznike iznosile 2,5 miliona KM

Elektroprivreda HZHB, koja je u većinskom vlasništvu Federacije BiH, krajem 2020. godine nije bila likvidna i mogla izmiriti tekuće obaveze od 78.490.136 KM budući da je tada raspolagala sa tekućim sredstvima od 74.472.885 KM.

Piše: A. DUČIĆ

Desilo se to uprkos činjenici što se u oktobru 2019. radi izmirenje obveza prema dobavljačima zadužila dugoročnim kreditom od 65.000.000 KM. Sve ovo se dešava u godini enormnog otpisa dugovanja prema Aluminiju, a što je konstatovano u novom revizorskom izvještaju koji je objavio Ured za reviziju institucija FBiH i prekomjernog davanja naknada uposlenima.

Tako su, kako su konstatovali revizori, naknade za vjerske praznike iskazane u iznosu od 2.519.314 KM. Na temelju Odluke Uprave Društva od 4. 12. 2020. godine utvrđena je naknada od 800 KM po zaposlenom.

– Na iznos iznad 30% prosječne plaće ostvarene u FBiH obračunati su i plaćeni doprinosi. Dana 23. 4. 2020. godine potpisan je sporazum kojim su propisani iznosi naknada za vjerske praznike od 800 KM, za djecu radnika 50 KM povodom blagdana svetog Nikole, te 60.000 KM za financsranje susreta radnika. Odluka o visini naknade za vjerske praznike u iznosu od 800 KM značajno je viša od iznosa koji su porezno dopustivi za ovu vrstu naknade zaposlenicima. Iako su naknade zaposlenima (14.155.017 KM) utvrđene sporazumom sa sindikatom (topli obrok, regres i vjerski praznici), isplaćene su značajno iznad porezno dopustivih, sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Društvo prilikom isplata ovih naknada nije uzelo u obzir značajan pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu, a isplate ovih naknada iznad porezno dopustivih imale su izravan utjecaj na ostvarene gubitke iz poslovnih aktivnosti u 2020 godini – istaknuli su revizori.

Federalni revizori nisu se uvjerili da je kod Direkcije Društva izvršen stvarni popis potraživanja i obveza. U izvještaju o popisu iskazano je sumarno stanje potraživanja i ne sadrži podatke od kojih kupaca i po kojem osnovu su iskazana potraživanja, niti je preispitana kvaliteta potraživanja s obzirom na dospijeće i procijenjena naplativost potraživanja. Popisom obveza nije utvrđeno stvarno stanje obveza, jer ne sadrži pregled pojedinačnih obveza, a nije ustanovljeno ni podmiruju li se obveze u skladu s ugovorima i propisima, sukladno Naputku. Nisu se uvjerili da je izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, kako nalaže Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

Naime, ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca iskazana je u ukupnom iznosu od 362.716.282 KM i čini 86,5% iskazanih potraživanja. Tokom revidirane godine naplaćena su ranije otpisana potraživanja (2.220.842 KM) i izvršena je ispravka vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu od 102.502.396 KM, od čega se na kupca Aluminij d.d. Mostar odnosi 99.192.526 KM.

– Nadzorni odbor nije razmatrao, niti je dao pisano ovlaštenje za otpis potraživanja, iako se radi o ograničenoj aktivnosti, kako je definirano člankom 42. stav 1. točka e) Zakona o javnim poduzećima u FBiH, kao i Pravilnikom o računovodstvenim politikama. Nadzorni odbor je samo na 6. sjednici (20. 6. 2020. godine) primio na znanje Izvješće Uprave Društva upućeno Vladi FBiH, putem resornog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, koje se odnosilo na informacije o promjenama u realizaciji aktivnosti po reprogramu duga kupca Aluminij d.d. Mostar – konstatovali su revizori.

Ukupna potraživanja od kupca Aluminij d.d. Mostar na 31. 12. 2020. godine iznosila su 292.929.132 KM i u potpunosti su ispravljana kroz ispravku vrijednosti potraživanja. Dio ispravke vrijednosti potraživanja od 99.192.526 KM izvršen je u 2020. godini (neizmireni računi za 2016., 2018. i 2019. godinu). Za nenaplaćena potraživanja iz 2016. i 2018. godine navode da je EPHZHB za potraživanja iz 2016. godine (44.304.002 KM) zaključilo 20. 12. 2018. godine Aneks ugovora o izmirenju dospjelog duga sa Aluminijem.

Aneks je zaključen temeljem zaključka Vlade FBiH kojim se obvezuju Aluminij d.d. Mostar i Društvo da pokrenu aktivnosti vezane za reprogram duga na period od 15 godina, počev od 20. 12. 2018. godine. Sastavni dio Ugovora je Plan otplate, prema kojem posljednji obrok dospijeva 20. 11. 2033. godine.

Člankom 7. Aneksa Ugovora definirano je da cjelokupan iznos neizmirenog duga dospijeva na naplatu odjednom, na dan prvog neizmirenog dospjelog obroka. Dužnik je izmirivao dospjele obroke u 2019. godini, a dospjeli obrok 20. 1. 2020. godine nije izmiren, čime je cjelokupan preostali dug dospio tada.

Za potraživanja iz 2018. godine (23.963.315 KM) zaključilo 20. 12. 2018. godine Ugovor o izmirenju dospjelog duga sa Aluminijem d.d. Mostar. Ugovor je zaključen temeljem zaključka Vlade FBiH kojim se obvezuju Aluminij d.d. Mostar i Društvo da pokrenu aktivnosti vezane za reprogram duga na period od 15 godina, počev od 20. 1. 2019. godine.
Sastavni dio Ugovora je Plan otplate, prema kojem posljednji obrok dospijeva 20. 12. 2033. godine. Člankom 4. Ugovora definirano je da cjelokupan iznos neizmirenog duga dospijeva na naplatu odjednom, na dan prvog neizmirenog dospjelog obroka. Dužnik je izmirivao dospjele obroke u 2019. godini, a dospjeli obrok 20. 1. 2020. godine nije izmiren, čime je cjelokupan preostali dug dospio tada. Dužnik je izmirivao dospjele obroke u 2019. godini, a dospjeli obrok 20. 1. 2020. godine nije izmiren, čime je cjelokupan preostali dug (59.729.747 KM) dospio tada.

– S obzirom na to da ništa nije naplaćeno u revidiranoj godini, sukladno odredbama Pravilnika o računovodstvenim politikama Društvo je trebalo izvršiti ispravku vrijednosti potraživanja na teret rashoda 2020. godine u iznosu od 59.729.747 KM, a ne izravno na teret kapitala. Zbog toga su rashodi za 2020. godinu podcijenjeni za 59.729.747 KM, što bi izravno utjecalo na ostvarenje negativnog financijskog rezultata.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.