BiH

Poraz sistema

I ovo je BiH: Revizori odustali od analize podjele novca, jer vlast ne sarađuje?!

28/09/2021

Jedan od glavnih razloga je i nedostavljanje finansijskih izvještaja korisnika finansijske pomoći od Finansijskoinformatičke agencije (FIA)

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH sačinio je memorandum o odustajanju od glavne studije revizije učinka na temu „Efektivnost mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19“.

Piše: A. DUČIĆ

Razlog je jednostavan: Vlast odnosno njene pojedine poluge ne sarađuju u dostavljanju podataka. Preciznije, revizori su u glavnoj studiji koju su namjeravali predočiti javnosti u potpunosti izanalizirati efektivnost mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 u prošloj godini.

No, odustali su zbog „izostanka konkretnih i mjerljivih ciljeva i indikatora učinka mjera, te neutvrđivanja očekivanih rezultata što onemogućava da se na adekvatan način utvrde i kvantificiraju ostvareni efekti“.

-Nadležna ministarstva ne raspolažu sveobuhvatnim i preciznim podacima potrebnim kako bi se utvrdilo da li su i u kojoj mjeri data sredstva uticala na poboljšanje likvidnosti i konkurentnosti kod korisnika finansijske pomoći, kao i na smanjenje otpuštanja radnika i stanje u ugroženim sektorima privrede. Jedan od glavnih razloga je i nedostavljanje finansijskih izvještaja korisnika finansijske pomoći od strane Finansijskoinformatičke agencije (FIA). Iako su finansijski izvještaji pohranjeni u Registru finansijskih izvještaja pravnih lica u FBiH koji bi shodno Zakonu o finansijsko-informatičkoj agenciji trebao biti javan, ni nakon više zahtjeva Ureda za reviziju FIA tražene podatke nije dostavila – istaknuto u aktu koji potpisuju glavni federalni revizor Dževad Nekić i njegov zamjenik Dragan Kolobarić.

Dodali su da su Porezna uprava FBiH i Federalni zavod za zapošljavanje dostavili tražene podatke, dok FIA ni nakon više zahtjeva Ureda za reviziju to nije učinila

Naime, u toku 2020. godine za ove mjere iz Budžeta FBiH utrošeno je preko 179 miliona KM, međutim, ističu iz Ureda za reviziju institucija, nedostaju informacije i dokazi o tome da su datim sredstvima postignuti odgovarajući efekti.

-Rezultati analiza ukazuju na to da se kretanje broja zaposlenih ne može dovesti u vezi sa subvencijama odobrenim na osnovu Zakona. U aprilu 2020. godine u kojem je odobren najveći broj subvencija evidentirano je i najveće smanjenje broja zaposlenih, dok je u maju i junu 2020. godine, kada se broj odobrenih subvencija značajno smanjuje, evidentirano povećanje broja zaposlenih. U pogledu realizacije finansijske pomoći temeljem Uredbe utvrđeno je da je krajem 2020. godine broj zaposlenih kod korisnika ove pomoći iz uzorka obuhvaćenim istraživanjem još uvijek bio znatno manji u odnosu na početak pandemije – ističu revizori.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine je u objavljenim revizorskim izvještajima za federalna ministarstva ukazao na nedostatke u planiranju i realizaciji finansijske pomoći dodijeljene za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije.

Tako, primjerice, navode za mjeru „subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja“ realizovanu na osnovu Zakona utrošeno je oko  91 milion KM ili 18,6% sredstava od planiranih cca 488 miliona KM.

Kada je u pitanju broj odobrenih subvencija, dostupni podaci o realizaciji mjere ukazuju na to da je najveći broj subvencija odobren za mjesec april 2020. godine, te da se taj broj u maju i junu konstantno smanjuje. Za realizaciju Uredbe utrošeno je cca 78,1 miliona KM ili 97,7% od 80 miliona KM koliko je planirano da se dodijeli putem javnog poziva. Preostalih 10 miliona KM od ukupno 90 miliona KM, definisanih Uredbom, dodijeljeno je korisnicima direktno, bez javnog poziva, ističu revizori.

Za analizu efekata mjere „subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja“ odabran je uzorak od 198 privrednih subjekata koji su u periodu april-juni koristili subvencije.

Rezultati analiza pokazali su da je upravo u toku aprila 2020. godine, za koji su isplaćene subvencije najvećem broju poslovnih subjekata, zabilježen i najveći pad broja zaposlenih u Federaciji BiH od 18.643 osobe. Na nivou odabranog uzorka broj zaposlenih osoba u aprilu 2020. godine smanjen je za 3.060 osoba u odnosu na mart iste godine.

Također, kod subjekata iz uzorka je broj zaposlenih u periodu 31. 12. 2019. – 31. 3. 2020. godine već bio smanjen za 1.668 osoba, tako da ukupno smanjenje broja zaposlenih do 30. 4. 2020. godine iznosi 4.728 osoba. Analiza kretanja broja zaposlenih kod korisnika subvencija u periodu april-juni 2020. godine, pokazala je da ovi privredni subjekti, uprkos značajnom iznosu subvencija (cca 28,8 miliona KM), nisu ni približno ostvarili povećanje broja zaposlenih do nivoa koji su imali 31. 3. 2020. godine. Naime, navedeni subjekti su samo u aprilu otpustili 3.060 zaposlenih te se do kraja juna 2020. godine, uprkos datim subvencijama broj zaposlenih povećao za 813 osoba, zaključuju revizori.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.