BiH

TI BiH i CCI predstavili analizu

Jačim nadzorom do smanjenja rizika od korupcije u zdravstvenom sektoru

11/09/2019

Nejasne procedure kreiranja i neobjavljivanje listi čekanja mogu uticati na pojavu koruptivnih i nezakonitih radnji u vidu podsticanja na davanje mita od strane zdravstvenih radnika ili samoinicijativno nuđenje mita od strane pacijenata kako bi se zdravstvena usluga ubrzala

Transparency interantional Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u Sarajevu predstavili „Analizu pravno-institucionalnog okvira i politika prevencije korupcije u zdravstvu u BiH“ izrađenu u okviru projekta Izliječimo zdravstvo, koji finansira Evropska unija.

Analiza daje pregled zakonskog i podzakonskog okvira, kao i praksi zdravstvenih ustanova u sprečavanju korupcije, sa fokusom na oblasti podložne korupciji (javne nabavke, upravljanje ljudskim resursima, sukom interesa, upravljanje finansijama). Provedeno istraživanje ukazuje na čitav niz dubokih sistemskih problema u sektoru zdravstva, koji počiva na krhkim temeljima i neadekvatnim kapacitetima za razvoj i provedbu kvalitetnih mjera u borbi protiv korupcije.

Po pitanju uspostavljanja unutrašnje finansijske kontrole i revizije, svi nivoi u BiH se nalaze u ranoj fazi uspostavljanja sistema. Istraživanje je pokazalo da više od polovine anketiranih javnih zdravstvenih ustanova (u FBiH 54%, u RS 67%) nemaju uspostavljen interni nadzor.

U javnim nabavkama, koje su jedna od oblasti najpodložnijih korupciji nalazi provedenog istraživanja govore da JZU ne ispunjavaju profesionalne i etičke standarde, niti imaju dovoljno kapaciteta. U FBiH, nešto manje od polovine anketiranih JZU ima službenika/službu za javne nabavke, dok je u RS to slučaj kod polovine anketiranih. Izbor i imenovanja organa upravljanja u organizacijama javnog zdravstva su duboko politizovani i predmet su kusuranja u cilju formiranja i funkcionisanja političkih koalicija.

Trenutna zakonska rješenja ne garantuju izbor i imenovanje najkvalitetnijih i najkompetentnijih osoba u organe upravljanja organizacija javnog zdravstva. Istraživanje je pokazalo da ne postoje uređene politike zapošljavanja u sektoru zdravstva. U BiH se na pojedine zdravstvene usluge, koje nisu hitnog karaktera čeka jako dugo (za pojedine čak i do 10 mjeseci), što može uticati na zdravlje i život pacijenata.

Nejasne procedure kreiranja i neobjavljivanje listi čekanja mogu uticati na pojavu koruptivnih i nezakonitih radnji u vidu podsticanja na davanje mita od strane zdravstvenih radnika ili samoinicijativno nuđenje mita od strane pacijenata kako bi se zdravstvena usluga ubrzala. Kroz projekat “Izliječimo zdravstvo“ TI BiH i CCI direktno će raditi sa 15 odabranih zdravstvenih ustanova, na unaprijeđenju njihovih internih pravnih akata koji uređuju oblasti podložne korupciji, kako bi se pokazalo da je moguće značajno poboljšati stanje u pojedinim ustanovama ali i generalno u sektoru zdravstva.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.