Počela konferencija predsjednika sudova u BiH

BiH

sudovi konferencija

Jedanaesta konferencija predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini počela je danas na Ilidži (Sarajevo), a u fokusu dvodnevnog skupa su pitanja efikasnosti i kvaliteta rada sudova, odgovornost nositelja pravosudnih funkcija i mjere za poboljšanje stanja u pravosuđu.

Uime organizatora konferencije – Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTVBiH) njene sudionike pozdravio je predsjednik Vijeća Milan Tegeltija, istaknuvši da se od predsjednika sudova očekuje dodatni angažman na planu postizanja višeg stepena efikasnosti u radu i vraćanja povjerenja građana u rad pravosuđa.

Podsjetio je na brojne inicijative VSTV-a, poduzete radi unapređenja efikasnosti pravosuđa, a što je rezultiralo smanjenjem neriješenih predmeta u odnosu na raniji period, te daljnim koracima na kadrovskom jačanju i popuni pozicija sudija i tužitelja, kao i unapređenjem sistema ocjene kandidata za te funkcije.

Tegeltija navodi da je, paralelno s kadrovskim jačanjem, nastavljen trend poboljšanja uvjeta za rad sudova putem konkretnih projekata, uključujući i napore na modernizaciji sistema upravljanja sudskim predmetima u elektronskom obliku (CMS) te uvođenju nove CMS-aplikacije u pravosudne institucije.

Posebno, izdvaja aktivnosti VSTV-a BiH u pogledu procesuiranja predmeta ratnih zločina te podršku radu Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina uz finansijsku podršku Evropske unije putem IPA-sredstava.

Predsjednik VSTV-a BiH, istovremeno, podsjeća da je, usljed neusvajanja strategije za reformu sektora pravde u BiH, početkom godine došlo do zastoja u realizaciji sredstava iz IPA-fondova, te da su, u međuvremenu, otklonjene prepreke na tom planu.

Potcrtao je da je VSTVBiH u septembru prošle godine usvojio Strateški plan koji sa osam prioritetnih ciljeva predstavlja temelj za reformske aktivnosti.

Radi se o ciljevima koji se, između ostalog, odnose na unapređenje izbora i imenovanja nositelja pravosudnih funkcija, unpređenje efikasnosti sudova i sistema finansiranja pravosudnih institucija, te osiguranje bolje unutarnje koordinacije procesa evropskih integracija.

Tegeltija se kritički osvrnuo na rad pojedinih sudova, uz opasku da ne može biti uravnilovke kada se radi o angažmanu orijentiranom ka ostvarenju reformskih ciljeva, ocijenivši da rad sudija mora biti podložan strožijoj evaluaciji (ocjeni).

Posebno je naglasio važnost unapređenja odgovornosti članova pravosudne zajednice, navodeći da je VSTVBiH usvojio Pravilnik o sukobu interesa članova VSTV-a BiH te da je naredni korak usvajanje jasnih pravila i propisa za rješavanje sukoba interesa u pravosuđu u cjelini, uključujući i funkcionalan sistem za podnošenje i praćenje imovinskih kartona sudija i tužitelja.

Predsjednik VSTV-a BiH pozvao je predsjednike sudova u BiH da poštuju odluke i preporuke Vijeća, te na maksimalan angažman na unapređenju pravosuđa u Bosni i Hercegovini i približavanju naše zemlje evropskim standardima i integracijama.

Programom dvodnevne konferencije planirano je da njeni sudionici analiziraju pokazatelje o radu sudova u BiH i planove za otklanjanje uočenih slabosti, uključujući rješavanje starih predmeta, odnosno relevantne mjere na planu postizanja višeg nivoa ažurnosti sudova.

U sklopu druge sesije fokus je na kvalitetu u radu sudova, a za sutra je planirano razmatranje tema koje se tiču edukacije nositelja pravosudnih funkcija i njihove odgovornosti, te, općenito, mjera za poboljšanje stanja u pravosuđu u BiH.

Konferenciji, uz predsjednike svih sudova u BiH, državnog, entitetskog, kantonalnog, okružnog, općinskog i osnovnog nivoa i članove VSTV-a BiH, prisustvuju i predstavnici ministarstava pravde, strukovnih udruženja i međunarodne zajednice u BiH.