Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /srv/storage/fokus.ba/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/schema/class-schema-person.php on line 152
BiH

Pročitajte rezoluciju o Srebrenici koja će se naći pred Vijećem sigurnosti UN-a

07/07/2015

Uoči dvadesete godišnjice genocida u Srebrenici Vijeće sigurnosti UN-a danas će glasati o prijedlogu rezolucije Velike Britanije u spomen na taj događaj.

U tekstu rezolucije se “najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici kako je to utvrđeno presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde”. U ovoj tački nalazi se i osuda svih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih u BiH.

Insistira se na tome da države članice UN u obrazovne programe unesu lekcije iz prošlih genocida i ratnih zločina.

U tekstu rezolucije stoji i formulacija o “nevinim žrtvama” na svim stranama sukoba.

Prihvatanje tragičnih događaja iz Srebrenice kao genocida preduslov je za pomirenje, stoji u nacrtu britanske rezolucije o Srebrenici, koji je u Beograd, kako piše „Politika“ stigao 24 sata prije sjednice Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj bi ovaj dokument trebalo da bude razmatran.

U najnovijem dokumentu iz Londona stoji i da se lideri na svim stranama pozivaju da “priznaju i prihvate činjenice o dokazanim zločinima koje su utvrdili sudovi”.

srebrenica_ron_haviv

U nastavku pročitajte kompletan tekst rezolucije o Srebrenici: 

Vijeće sigurnosti,

Ponovo potvrđujući Povelju UN-a, Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, i Konvenciju o prevenciji i kažnjavanju zločina genocida (Konvencija),

Podsjećajući da države snose primarnu odgovornost za zaštitu civilnog stanovništva i da su dužne da poštuju i osiguraju ljudska prava svih pojedinaca na njihovoj teritoriji i u skladu sa svojom nadležnošću, shodno relevantnim pravilima međunarodnog prava, i ponovo potvrđujući primarnu odgovornost svake pojedinačne države da zaštiti svoje stanovništvo od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja, i zločina protiv čovječnosti,

Podsjećajući na primarnu odgovornost Vijeća sigurnosti za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti i izražavajući svoju riješenost da sprečava genocid,

Podsjećajući na sve presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), ustanovljenog rezolucijom 808 (1993) i narednim rezolucijama u cilju procesuiranja osoba odgovornih za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, i dalje podsjećajući na presudu njegovog Žalbenog veća od 19. aprila 2004. (Tužilac protiv Krstića), u kojoj stoji da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid, kao i presudu Međunarodnog suda pravde (ICJ) od 26. februara 2007. u kojoj se zaključuje da su djela počinjena u Srebrenici bila akt genocida,

Memorial ceremony to mark the 18th anniversary of the Srebrenica massacre

Konstatirajući da se ove godine obilježava dvadeseta godišnjica genocida u Srebrenici, u kojem je izgubljeno preko 8.000 života, hiljade ljudi raseljeno, a porodice i zajednice razorene;

Imajući u vidu da su Srebrenica i okolina proglašeni za sigurno područje u skladu s rezolucijama SB 819 (1993) i 836 (1993); priznajući stalnu potrebu Vijeća sigurnosti i država članica da dalje jačaju zaštitu civila u oružanim sukobima; i ističući da Ujedinjene nacije, uključujući i Vijeće sigurnosti, trebalo da obrate pažnju na indikacije ranog upozorenja na potencijalni genocid i osiguraju brzu i efikasnu akciju radi sprečavanja ili okončanja genocida, u skladu s Poveljom UN-a,

Priznajući da je na svim stranama tokom sukoba u Bosni i Hercegovini bilo nevinih žrtava, uključujući Srebrenicu i njenu okolinu,

Naglašavajući da važnu ulogu u prevenciji genocida imaju specijalni savjetnici generalnog sekretara za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu (specijalni savjetnici), u čije funkcije ulazi da djeluju kao mehanizam za rano upozoravanje na sprečavanju potencijalnih situacija koje bi mogle imati za rezultat genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i etničko čišćenje, kao i visokog komesara UN-a za ljudska prava, i priznajući ulogu koju, kao doprinos ranoj svesti o potencijalnom genocidu, igraju redovni brifinzi o kršenjima ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, kao i o govoru mržnje i podsticanju na mržnju,

20 years since Srebrenica Massacre

Pozdravljajući novu Okvirnu analizu koju je sačinila Kancelarija specijalnih savjetnika, kao jedno od sredstava za procjenu rizika genocida u bilo kojoj situaciji, i podstičući države članice i regionalne i podregionalne organizacije da koriste relevantne okvire kao smjernicu u svom radu na prevenciji,

Dalje podsjećajući na odgovornost svih država članica za poštovanje njihovih obaveza da okončaju nekažnjivost i istraže i krivično gone odgovorne za genocid, zločine protiv čovječnosti ili druga ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava i ističući da je borba protiv nekažnjivosti za veoma ozbiljne zločine od međunarodnog značaja, počinjene nad civilima, pojačana zahvaljujući radu Međunarodnog krivičnog suda na krivičnom gonjenju tih zločina u skladu sa principom komplementarnosti nacionalne krivične jurisdikcije onako kako je utvrđeno Rimskim statutom, ad hoc mješovitim tribunalima i specijaliziranim odjeljenjima u nacionalnim sudovima,

Konstatirajući da krivično gonjenje osoba odgovornih za genocid i druge međunarodne zločine u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i u nacionalnim pravosudnim sistemima, uključujući Sud Bosne i Hercegovine ostaje ključno za proces nacionalnog pomirenja i obnovu i očuvanje mira u Bosni i Hercegovini, i dalje pozdravljajući snažnu regionalnu saradnju među nacionalnim tužilaštvima kao instrument za učvršćenje mira, pravde, istine i pomirenja među zemljama u regionu,

Srebrenica

Konstatirajući da se procjenjuje da je u sukobu u Bosni i Hercegovini, uključujući Srebrenicu, bilo na hiljade slučajeva seksualnog nasilja sa žrtvama na svim stranama;

Konstatirajući dalje da silovanje i drugi oblici seksualnog nasilja mogu predstavljati zločin protiv čovječnosti ili čin koji je sastavni dio genocida; i podsjećajući da su silovanje i drugi oblici seksualnog nasilja u oružanim sukobima ratni zločini i da predstavljaju teška kršenja Ženevskih konvencija i Dodatnog protokola uz njega,

1. Najoštrije osuđuje genocid i sva kršenja i zloupotrebe ljudskih prava i sva kršenja međunarodnog humanitarnog prava;

2. Najoštrije osuđuje zločin genocida u Srebrenici onako kako je utvrđeno presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde i sve druge dokazane ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini;

3. Slaže se da je prihvatanje tragičnih događaja u Srebrenici kao genocida preduvjet za pomirenje, poziva političke lidere na svim stranama da priznaju i prihvate činjenicu dokazanih zločina kao što su utvrdili sudovi, i u tom kontekstu osuđuje poricanje ovog genocida kao ometanje napora ka pomirenju, a priznaje također da je kontinuirano poricanje duboko bolno za žrtve;

Memorial ceremony to mark the 18th anniversary of the Srebrenica massacre

4. Izražava saosjećanje i solidarnost sa žrtvama na svim stranama sukoba u Bosni i Hercegovini, uključujući one u Srebrenici, i s njihovim porodicama, i poziva odgovorne vlasti u Bosni i Hercegovini da osigura pravdu za žrtve i dugoročnu podršku preživjelima, uključujući one koji su preživjeli seksualno nasilje;

5. Ponovo potvrđuje podršku Mirovnom sporazumu dogovorenom u Daytonu, a potpisanom u Parizu 14. decembra 1995, kao i Sporazumu o stvaranju Federacije Bosne i Hercegovine koji je potpisan u Daytonu 10. novembra 1995 (S/1995/1021, aneks) i poziva strane da striktno poštuju svoje obaveze prema ovim Sporazumima;

6. Naglašava fundamentalni značaj pomirenja zasnovanog na dijalogu, prihvatanja ranijih akcija svih strana u sukobu i opredjeljenja za pravdu i podršku žrtvama kao osnove za jačanje sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta u Bosni i Hercegovini i u širem regionu; i u ovom cilju pozdravlja nedavni dogovor Parlamenta i političkih lidera Bosne i Hercegovine o ambicioznom reformskom programu koji obuhvata opredjeljenje za mjere za ubrzanje procesa pomirenja, i ohrabruje sve građane Bosne I Hercegovine da zajedno rade na unaprjeđenju mira, pravde, tolerancije i pomirenja;

7. Pozdravlja rad Međunarodne komisije za nestala lica i njenu pomoć vladama Bosne i Hercegovine i šireg regiona na lociranju i identificiranju ostataka žrtava na svim stranama, što je dalo suštinski doprinos privođenju počinilaca pravdi;

Memorial ceremony to mark the 18th anniversary of the Srebrenica massacre.

8. Naglašava da žene i građansko društvo, uključujući ženske organizacije i formalne i neformalne lidere mogu da igraju značajnu ulogu u posredovanju i postkonfliktnom rešenju; ponavlja da je i dalje potrebno povećati uspjeh u prevenciji sukoba time što će se povećati učešće žena u svim fazama posredovanja i postkonfliktnog rešenja i time što će se više razmatrati pitanja vezana za spolnu pripadnost u svim diskusijama koje se odnose na sprečavanje sukoba;

9. Poziva sve države da spriječe i da se bore protiv genocida i drugih ozbiljnih zločina shodno međunarodnom pravu, ponovo potvrđuje paragrafe 138 i 139 Završnog dokumenta Svjetskog samita 2005. (A/RES/60/1) o odgovornosti za zaštitu stanovništva od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovječnosti;

10. Poziva države koje još nisu ratificirale ili pristupile Konvenciji da razmisle da to učine kao o najvišem prioritetu i, gdje je potrebno, da donesu nacionalne zakone kako bi ispunile svoje obaveze prema toj konvenciji;

11. Pozdravlja napore da se istraže i krivično gone svi optuženi za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava tokom sukoba u Bosni i Hercegovini, uključujući genocid u Srebrenici, poziva sve države da sarađuju s Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične tribunale i nacionalnim pravosudnim sistemima, uključujući Sud Bosne i Hercegovine i traži da Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju dovrši svoj rad što brže moguće, što bi bilo značajan doprinos unapređenju mira, pravde, istine i pomirenja;

20 years since Srebrenica Massacre

12. Poziva države članice da razviju edukativne programe na osnovu kojih će buduće generacije izvlačiti pouke u vezi s genocidom, ratnim zločinima, etničkim čišćenjem i zločinima protiv čovječnosti kako bi se spriječilo njihovo eventualno ponavljanje;

13. Ohrabruje države članice da razmotre imenovanje nacionalne kontakt osobe koja bi se bavila zaštitom svog stanovništva od svireposti kroz efikasnu prevenciju i reagiranje i koje se mogu redovno sastajati i koordinirati korake u razmjeni najboljih iskustava u brzim odgovorima u sprečavanju svireposti s drugim zemljama članicama i relevantnim regionalnim podregionalnim mehanizmima za sprečavanje i reagiranje na masovna zvjerstva, specijalnim savjetnicima i drugim relevantnim tijelima Ujedinjenih nacija, i s tim u vezi priznaje odgovornost globalne mreže nacionalnih kontakt osoba u pogledu zaštite;

14. Ponovo potvrđuje značaj pouka koje treba izvući iz grešaka Ujedinjenih nacija u sprečavanju genocida u Srebrenici, kao što je navedeno u izvještaju generalnog sekretara u vezi sa rezolucijom Generalne skupštine 53/35 (A/54/549), kao i poziv iz ovog izvještaja upućen međunarodnoj zajednici da se uradi najviše moguće kako ne bi dozvolila ponavljanje strahota, i odlučuje da treba brzo i efikasno djelovati kako bi se spriječilo ponavljanje takve tragedije i angažira sva odgovarajuća sredstva koja su joj na raspolaganju, u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija;

tabuti srebrenica (4)

15. Priznaje da ozbiljna kršenja ili zloupotrebe međunarodnog humanitarnog prava ili ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog zakona, uključujući one koje sadrže seksualno ili spolno zasnovano nasilje, mogu biti rani pokazatelj puta u genocid, i s tim u vezi pozdravlja napore Ujedinjenih nacija usmjerene ka unaprjeđenju kolektivnog reagiranje na buduće rizike kršenja i zloupotrebe međunarodnih ljudskih prava i kršenja međunarodnog humanitarnog prava kroz inicijativu Human Rights Up Front;

16. Zahtijeva od generalnog sekretara da osigura veću saradnju postojećih mehanizama za rano upozoravanje u cilju sprečavanja genocida i drugih ozbiljnih međunarodnih zločina, kako bi se pomoglo u otkrivanju, procjeni i reagiranju na izvore tenzije i tačke rizika ili otkrivanju ugroženog stanovništva i podstiče generalnog sekretara da Vijeću i dalje dostavlja informacije i analize za koje smatra da bi predstavljale doprinos u tom pogledu.

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.