BiH

Negativna ocjena za javno preduzeće

Revizori potvrdili pisanje Fokusa: Elektroprivreda BiH kršila zakon kod poribljavanja Neretve!

04/10/2021

Primjedbe i kod drugih javnih nabavki u vrijednosti od najmanje 8.441.046 KM, među kojima su nabavke uglja, štampanja računa za struju...

Tenderska dokumentacija Elektroprivrede BiH za nabavku autohtone riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve nije sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim propisima, niti su postupci pokrenuti blagovremeno, što je za posljedicu imalo da nisu provedeni za 2020. godinu.

Piše: A. DUČIĆ

Ovo su konstatovali federalni revizori u najnovijem revizorskim izvještaju o radu Elektroprivrede BiH za 2020. godinu. Elektroprirvreda BiH je zbog brojnih nezakonitosti i malverzacija dobila čak negativnu ocjenu od revizora. Revizori su u svom izvještaju potvrdili pisanje Fokusa o mutnim poslovima kada je riječ o poribljavanju Neretve.

Naime, revizori su naveli da Elektroprivreda nije osigurala nesmetano poribljavanje kako nalaže Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Društvo je, kažu, uslijed nerealizacije ovih nabavki za period od 2016. do 2018. godine, zbog sudskih presuda i Sporazuma sa ribolovnim udruženjima, u 2020. godini iskazalo troškove u iznosu od 734.600 KM.

Kako navode, tendersku dokumentaciju preuzeli su, između ostalih zainteresiranih stranaka, i ponuđači koji se unazad nekoliko godina prijavljuju na tendere i s kojima su u prethodnom periodu sklapani ugovori („Riba Neretva“ d.d. Konjic, „LAKS export-import“ d.o.o. Mostar, „Modena“ d.o.o. Konjic i Centar za ribarstvo Neretva d.o.o. Konjic). Na tendersku dokumentaciju za sva tri postupka uložene su Žalbe u oktobru 2020. godine, od ponuđača „Riba Neretva“ d.d. Konjic. Žalbe se odnose na iste dijelove tenderske dokumentacije

Društvo ove nabavke nije u mogućnosti provesti već duži niz godina (od 2017. do 2020. godine) zbog konstantnih ulaganja žalbi od strane ponuđača „Riba Neretva“ d.d. Konjic.

-Navedeno, kao i činjenica da je Društvo i u prethodnim godinama pokretalo otvorene postupke javne nabavke autohtone riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve koji su poništavani zbog sadržaja tenderske dokumentacije, neblagovremenosti pokretanja postupaka, kao i dijeljenja postupaka nabavki u ranijim godinama, upućuje na to da se nabavka već duži period ne provodi na način da tenderska dokumentacija sadrži sve neophodne informacije i pojašnjenja koja moraju biti jasno definirana, a na temelju kojih ponuđači mogu pripremiti svoje ponude i kako bi se postupak mogao realizovati, što nije u skladu sa odredbama člana 53. Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, kao i Zakona o slatkovodnom ribarstvu, po kojem je Društvo dužno osigurati nesmetano razmnožavanje ribe, zaštitu ribljeg fonda i migraciju ribe. Zbog kršenja zakonskih odredbi Društvo je za period od 2016. do 2018. godine iskazalo troškove u iznosu od 734.600 KM. Napominjemo da se u Društvu mogu očekivati i tužbe za neporibljavanje i neispunjenje zakonskih obaveza za područja Jablanice i Konjica i za 2019. i 2020. godinu, budući da za njih nisu bili okončani postupci nabavke – konstatovali su revizori.

Nije ovo međutim jedina sporna nabavka. Štaviše, revizori su naveli da ne mogu potvrditi da je kod svih nabavki za iznos od najmanje 8.441.046 KM, a koji se odnosi na nabavke uglja (2.871.375), nabavke usluga štampanja, kovertiranja i dostave računa za električnu energiju (5.500.000 KM), nabavku usluga stalnog vatrogasnog obezbjeđenja objekata (69.671 KM), primijenjena odgovarajuća vrsta postupka, čime bi bila osigurana pravična i aktivna konkurencija, s ciljem najučinkovitijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Nisu mogli potvrditi ni da je tenderska dokumentacija kod pojedinih predmeta sačinjena na način da se svim potencijalnim ponuđačima omogući jednak tretman i nediskriminacija. Navedeni nalazi, kaže se u izvještaju, ukazuju na nedovoljno funkcionisanje sistema internih kontrola u dijelu provođenja postupaka nabavki kod: blagovremenog pokretanja postupka, pravilnog odabira postupka i sačinjavanja tenderske dokumentacije, što nije u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Također, konstatovali su da su na poziciji investicija u toku iskazana su ulaganja u iznosu od 84.956.692 KM za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla.

-S obzirom na to da Društvo ne pristaje na ponuđena alternativna rješenja, skrećemo pažnju na potrebu hitnog rješavanja statusa ove investicije u skladu sa zaključenim ugovorom, čije odgađanje može prouzrokovati štetu i dodatne troškove za Društvo kao nosioca aktivnosti. Ukazujemo na činjenicu da, prema članu 1.7.1. Ugovora, za izmjenu ili dopunu popisa podizvođača u vezi s isporukom turbine ili kotla, potrebno je napraviti dodatak Ugovoru, a prema članu 1.7.2. promjenu podizvođača može izvršiti izvođač, uz prethodnu pismenu saglasnost Društva. Društvo mora bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 dana, reagirati. Izvođač snosi odgovornost za radnje podizvođača kao da se radi o vlastitim radnjama i propustima. Nije nam prezentirana dokumentacija da je postupljeno u skladu s navedenim članovima Ugovora – ističu revizori.

Ističu i da je Elektroprivreda BiH iskazala pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 10.541.580 KM, što je u odnosu na planirani manje za 44.793.580 KM ili 81%.

-Tokom 2020. godine nastala su značajna odstupanja ostvarenog od planiranog. Uprava nije usaglasila, niti izvršila potrebne izmjene plana, radi njegovog prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu, kako nalaže član 24. Zakona o javnim preduzećima u FBiH – naveli su revizori.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.